МВР

ГД ПБЗН

 

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на лични предпазни средства”

27 сеп 2019

Процедура № BG16M1OP002-4.006 „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ по приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на ОПОС 2014-2020 г.“

 07 май 2020 | 16:52