МВР

ГД ПБЗН

 

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на лични предпазни средства”

27 сеп 2019

Процедура № BG16M1OP002-4.006 „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ по приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на ОПОС 2014-2020 г.“

Прикачени документи Документация   (zip - 951,00KB) - 27 сеп 2019 14:36
Обявление за поръчка   (pdf - 393,00KB) - 27 сеп 2019 14:36
Решение за откриване рег. № 1983опр-92/24.09.2019 г.   (pdf - 1,40MB) - 27 сеп 2019 14:37

 27 септември 2019 | 14:38