МВР

ГД ПБЗН

 

Процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на резервни части за дихателни апарати „Saturn”, „Dräger” и MSA Auer”

19 юли 2017

Предмет на поръчката: „Доставка на резервни части за дихателни апарати „Saturn”, „Dräger” и MSA Auer” по обособени позиции, както следва: 
Обособена позиция 1: „Доставка на резервни части за въздушно-дихателни апарати марка „Dräger”;
Обособена позиция 2: „Доставка на резервни части за въздушно-дихателни апарати марка „MSA Auer”;
Обособена позиция 3: „Доставка на резервни части за въздушно-дихателни апарати марка „Saturn”.

Съобщение

 по чл. 193 от Закона за обществените поръчки за обособена позиция № 2: „Доставка на резервни части за въздушно-дихателни апарати марка „MSA Auer”

На основание чл. 193 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че по обособена позиция № 2 „Доставка на резервни части за въздушно-дихателни апарати марка „MSA Auer”, се прекратява, поради обстоятелството, че постъпилата оферта по обособена позиция № 2, не съответства на предварителните условия от документацията за участие в процедурата (чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП).

Съобщение

 по чл. 193 от Закона за обществените поръчки за обособена позиция № 3: „Доставка на резервни части за въздушно-дихателни апарати марка „Saturn”

На основание чл. 193 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че обществената поръчка по обособена позиция № 3 „Доставка на резервни части за въздушно-дихателни апарати марка „Saturn” се прекратява, поради обстоятелството, че в законоустановения срок няма постъпили оферти по обособена позиция № 3.

 05 септември 2017 | 13:58