МВР

ГД ПБЗН

 

Събиране на оферти с обява по реда на ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на бяла техника“

30 авг 2019

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 193 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че обществената поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на бяла техника”, се прекратява, поради обстоятелството, че в законоустановения срок няма постъпила нито една оферта.

Информация за публикувана обява - 30.08.2019 г.
Обява - рег. № 198300-5154/30.08.2019 г. - 30.08.2019 г.
Документация - 30.08.2019 г.
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - рег. № 198300-5331/11.09.2019 г. - 11.09.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 193 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че обществената поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на инструменти и оборудване”, се прекратява, поради обстоятелството, че в законоустановения срок няма постъпила нито една оферта.

 17 септември 2019 | 14:20