МВР

ГД ПБЗН

 

Процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на охранителни системи за видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника”

16 ное 2018

„Доставка и монтаж на охранителни системи за видеонаблюдение и сигнално-охранителна  техника” в рамките на проект BG16M1OP002-4.001-0001-C04 „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“
Прикачени документи Протокол от работата на комисията, рег. № 1983упп-1395/20.12.2018 г.   (pdf - 238,00KB) - 27 дек 2018 16:54
Информация за публикувана обява   (pdf - 338,00KB) - 16 ное 2018 13:58
Обява - рег. № 198300-6235/16.11.2018 г.   (pdf - 295,00KB) - 16 ное 2018 13:59
Документация   (doc - 669,00KB) - 16 ное 2018 13:59
Приложения - Чертежи   (rar - 38,59MB) - 16 ное 2018 14:00
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - рег. № 198300-6529/30.11.2018 г.   (pdf - 339,00KB) - 30 ное 2018 17:38
Договор № 1983опд-5/08.02.2019 г.   (pdf - 1,94MB) - 08 фев 2019 13:12

 08 февруари 2019 | 13:12