МВР

ГД ПБЗН

 

Процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на щори"

02 ное 2018

Доставка и монтаж на щори в рамките на проект BG16M1OP002-4.001-0001-C04 „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

Прикачени документи Протокол от работата на комисията, рег. 1983оп-717/14.12.2018 г.   (pdf - 262,00KB) - 18 дек 2018 15:39
Договор, рег. № 1983опд-3/31.01.2019 г.   (pdf - 1,29MB) - 01 фев 2019 09:27
Информация за публикувана обява   (pdf - 336,00KB) - 02 ное 2018 14:19
Обява - рег. № 198300-5928/02.11.2018 г.   (pdf - 3,54MB) - 02 ное 2018 14:20
Документация   (doc - 572,00KB) - 02 ное 2018 14:20

 01 февруари 2019 | 09:27