МВР

ГД ПБЗН

 

Вътрешни правила

Заповед № 1983з-197/29.03.2021 г. за утвърждаване на вътрешни правила
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ГДПБЗН - МВР - 2021 г.
Отменени:

 

 
месечен лимит