МВР

ГД ПБЗН

 

Как мога да извършвам дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност?

Дейностите по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, се извършват само след издаване на разрешение на физически и юридически лица, регистрирани като търговци. Лицата, които искат да осъществяват дейности по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР трябва да разполагат с квалифициран персонал и собствена или наета техника и оборудване в зависимост от дейността.

Какви са изискванията към квалификацията на лицата, които ще извършват дейностите?

Изискванията към квалификацията на персонала са определени в Наредба № 8121з-1100/09.09.2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

Какви са минималните технически средства и оборудване, с които трябва да разполагам за осъществяване надейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност?

Минималните технически средства и оборудване, с които трябва да разполагат търговците, в зависимост от дейността, са определени в Приложения 1, 2, 3, 4 и 5 от Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях.

Как мога да получа разрешение за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност?

За получаване на разрешения за извършване на всички или на отделни дейности по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР се подава писмено заявление (до директора на ГДПБЗН за издаване на разрешение за осъществяване на дейности на територията на цялата страна, до директора на СД/РДПБЗН за осъществяване на дейности в обект/и на територията на съответната дирекция), в което се посочва наименование на търговеца, седалище, адрес на управление, Единен идентификационен код (ЕИК), три имена на представляващия търговеца, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес за контакт и дейността по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР, за която се иска издаване на разрешение. Към заявлението се прилагат:

1. копие от удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на съответната държава по чл. 129, ал. 1 от ЗМВР в легализиран превод на български език за юридически лица, регистрирани извън територията на Република България;

2. списък на собствената или наетата техника и оборудване по чл. 129, ал. 4 от ЗМВР;

3. за чуждестранните граждани, представляващи лицето по чл. 129, ал. 1 от ЗМВР - аналогичен на свидетелство за съдимост документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, а за българските граждани това обстоятелство се установява служебно;

4. медицинско свидетелство от лечебно заведение или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че представляващият търговеца не страда от психически разстройства;

5. списък на лицата, които ще осъществяват дейностите по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР и съответните им длъжности и задължения;

6. списък с адресите на сервизите, в които ще се осъществяват дейностите по чл. 129, ал. 2, т. 4 от ЗМВР, а за мобилните сервизи - регистрационен номер на моторното превозно средство;

7. документи за професионална квалификация, документите по т. 3 и 4 и копие от договорите - за всяко наето лице;

8. медицинско свидетелство от лечебно заведение или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че наетите лица за осъществяване на дейности по чл. 129, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗМВР са клинично здрави;

9. документ за платена държавна такса в размер, определен от Министерския съвет.

До кой се подава заявлението за издаване на разрешение за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност?

За получаване на разрешения за извършване на всички или на отделни дейности по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР се подава писмено заявление до директора на ГДПБЗН за издаване на разрешение за осъществяване на дейности на територията на цялата страна, до директора на СД/РДПБЗН за осъществяване на дейности в обект/и на територията на съответната дирекция.

Какво съдържа списъка на собствената или наетата техника и оборудване?

В списъка търговецът посочва вида на собствената (или наета) техника и оборудване, в зависимост от осъществяваната дейност, но не по-малко от определената съгласно Приложения 1, 2, 3, 4 или 5 от Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г. Списъкът се подписва от представляващия търговеца, за да има качеството на документ.

Необходимо ли е да се прилагат документи, доказващи собствеността или правното основание за ползването на техниката и оборудването?

С параграф 15, т. 3 от Закона за изменение и допълнение на ЗМВР, обнародван в Държавен вестник бр. 97 от 05 Декември 2017 г., във сила от 09.12.2017 г., чл. 129, ал. 5, т. 2 от ЗМВР се изменя, като отпада изискването за представяне на документи, доказващи собствеността или правното основание за ползването на собствената или наетата техника и оборудване, при подаване на писменото заявление за издаване на разрешения за осъществяване на дейностите по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР.

Какво съдържа списъкът на лицата, които ще осъществяват дейностите по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР и съответните им длъжности и задължения?

В списъка се включват всички лица, които ще осъществяват дейности по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР, като се посочва конкретната длъжност на лицата (ръководител за дейностите по чл. 129, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от ЗМВР и/или лице непосредствено осъществяващо дейности по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР).

За лицата, които ще осъществяват дейности по чл. 129, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 се включва и информация за удостоверяване на преминат курс за първоначална професионална подготовка в Академията на МВР или прослужено време в структурите на МВР, както следва:

-          годината на постъпване и напускане на лицето от структурите на МВР;

-          последна месторабота на лицето в МВР;

-          прослужени години по съответното направление на дейност ;

-          година на завършване на курса за първоначална професионална подготовка.

Списъкът се подписва от представляващия търговеца, за да има качеството на документ.

Какво съдържа списъкът с адресите на сервизите, в които ще се осъществяват дейностите по чл. 129, ал. 2, т. 4 от ЗМВР?

Списъкът съдържа адресите на сервизите, в които ще се осъществяват дейностите по чл. 129, ал. 2, т. 4 от ЗМВР, а за мобилните сервизи - регистрационен номер на моторното превозно средство.

Списъкът се подписва от представляващия търговеца, за да има качеството на документ.

Кои са документите за професионалната квалификация за лицата, които ще които ще осъществяват дейности по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР?

Документите за професионална квалификация на всички лица, които ще осъществяват дейности по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР, съгласно Наредба № 8121з-1100/09.09.2015 г. са дипломите за завършено образование, удостоверенията за завършен курс за обучение за извършване на съответната дейност и удостоверенията за завършен курс за поддържане и актуализиране на квалификацията. Същите се представят в оригинал или нотариално заверено копие.

Къде е определена държавната такса за издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност?

Държавната такса за издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност е определена в чл. 31а от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Какви са изискванията при промяна на условията, при които е издадено притежаваното от мен разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност и какъв е размерът на държавната такса, която е необходимо да се плати?

Промените на условията, при които е издадено разрешение за извършване на дейности по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР са следните:

1. Премахване на лице от персонала (осъществяващ дейности по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР) на дружество, което притежава разрешение за извършване на дейности по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР;

2. Добавяне на лице към персонала по чл. 129, ал. 4 от ЗМВР към дружество, което притежава разрешение за извършване на дейности по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР;

3. Промяна на търговската регистрация на дружество (промяна на управител, на правната форма, на седалището и адреса на управление, на името на дружеството), което притежава разрешение за извършване на дейности по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР.

При промяната по т. 1, представляващият търговеца по чл. 129, ал. 1 от ЗМВР е длъжен в 14-дневен срок от настъпването й да уведоми органа, който е издал разрешението и да представи документ за платена държавна такса в размер, определен от Министерския съвет.

При промяната по т. 2, представляващият търговеца по чл. 129, ал. 1 от ЗМВР е длъжен да уведоми органа, който е издал разрешението, като в 14-дневен срок от настъпването й предостави документите по чл. 129, ал. 5, т. 8 от ЗМВР за наетото лице и документ за платена държавна такса в размер, определен от Министерския съвет.

При промяната по т. 3, представляващият търговеца по чл. 129, ал. 1 от ЗМВР е длъжен да уведоми органа, който е издал разрешението, като в 14-дневен срок от настъпването й предостави документите (информация), свързани с нея, и документ за платена държавна такса в размер, определен от Министерския съвет. Когато се променя управителя на дружеството, за новия се прилагат документите по чл. 129, ал. 5, т. 3 и т. 4 от ЗМВР.

Държавната такса, която е необходимо да се заплати при настъпване на една или повече от изброените промени (по т. 1, т. 2 и т. 3) е в размер:

- 90 лв. (деветдесет лева) за промяна в разрешение за извършване на дейностите по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР на територията на обект или на територията на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“/Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“;

- 188 лв. (сто осемдесет и осем лева) за промяна в разрешение за извършване на дейностите по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР на територията на цялата страна.

Какво трябва да направя, ако желая да прекратя извършването на дейностите, за които имам издадено разрешение и същото да ми бъде отнето?

Представляващият търговеца по чл. 129, ал. 1 от ЗМВР е необходимо да подаде искане за отнемане на притежаваното от него разрешение до органа, който е издал разрешението, като прилага същото.