МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-2020-0001 Открита процедура с предмет „Доставка на компютърно оборудване“

20 яну 2020

финансирана по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 812108-18/16.04.2019 г., сключен в рамките на фонд „Вътрешна сигурност“ 2014 – 2020 г.

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 17.01.2020 г.

Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 1,51MB) - 20 яну 2020 10:57
Обявление за поръчка   (pdf - 3,44MB) - 20 яну 2020 10:58
Документация за обществена поръчка. Образци на документи.   (doc - 325,00KB) - 21 яну 2020 12:54
espd-request Образец № 2 ЕЕДОП   (zip - 87,00KB) - 21 яну 2020 12:54
Образец №9 Предложение за изпълнение на поръчката   (docx - 51,00KB) - 21 яну 2020 12:55
Приложение №1 Техническа спецификация   (docx - 49,00KB) - 21 яну 2020 12:56
Приложение №2 Методика за оценка на офертите   (docx - 37,00KB) - 21 яну 2020 12:59
Приложение №3 Проект на договор   (docx - 160,00KB) - 21 яну 2020 13:04
Разяснение   (pdf - 256,00KB) - 30 яну 2020 09:55

 30 януари 2020 | 09:56