МВР

ГД "Национална полиция"

 

Разрешителни за внос, износ и транзитен превоз

20 яну 2020

Услуга 1526 - Издаване на разрешения за транспортиране при внос/износ на огнестрелни оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 121, ал.1

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

Работно време: в работни дни от 8:30 ч.-17:30 ч.;
Гр. София, бул. Александър Малинов № 1 – Главна дирекция „Национална полиция“.


Процедура за издаване и необходими документи:

Внос на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси и/или износ на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси за и/или от територията на Република България се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци по националното законодателство на държава членка, и лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, след получаване на разрешение за внос на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси или разрешение за износ на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси, издадено от директора на Главна дирекция Национална полиция" (ГДНП) на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.

Лицата подават до директора на ГДНП на МВР заявление по образец (Приложение 1) с описан ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или прилагат удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език, придружено от следните документи:

 • За управителя или за членовете на управителния орган на лицето: 

ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето са чужди граждани - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.

 • Адрес на обекта за съхранение на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси - при внос;
 • Копие от документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обекта, когато лицето няма разрешение за съхранение;
 • Копие от договори за търговски сделки с контрагенти, установени на територията на третата държава, със заличена информация, представляваща търговска тайна;
 • Декларация от превозвача, че използваните превозни средства имат валидни ADR удостоверение за годност на превозното средство, в случаите когато такова се изисква, съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;
 • Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност;
 • Предварително писмено съгласие, издадено от компетентен орган на третата държава, когато това е предвидено в националното й законодателство - при износ;
 • Декларация, че обектът за производство на взривни вещества за граждански цели, разположен на територията на третата държава, е получил буквено-цифров код съгласно изискванията или е получил буквено-цифров код от компетентен орган на друга държава членка;
 • Документ за платена държавна такса в размер, определен с тарифа.

 При постъпване на заявлението и документацията ГДНП на МВР оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на разрешение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията за издаване на разрешение ГДНП на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
 3. По електронен път.

Заявяване по електронен път:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg

Средството за електронна идентификация, чрез което се заявяват електронни административни услуги в портала на МВР е Квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

 Срок на действие:

6 месеца.

Такса:

100 лв., съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

Орган по контрола:

По-вишестоящ орган.

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

Електронен адрес за предложения:

[email protected].

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 

 

Услуга 1771 - Издаване на разрешения за внос и износ на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 122, ал.1, чл.126

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице.

Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

 Процедура за издаване и необходими документи:

За български граждани, граждани на ЕС пребиваващи на територията на Р. България, граждани на трета държава постоянно пребиваващи на територията на страната

Огнестрелни оръжия за самоотбрана, за ловни, за спортни или за културни цели и боеприпаси за тях могат да се внасят и изнасят от лица, получили разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба, след получаване на разрешение за внос и износ, издадено от директора на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.

Лицата подават до директора на ГДНП на МВР заявление по образец (Приложение 1), придружено от следните документи:

 1. Документ, удостоверяващ причината за издаване на разрешението за внос и/или износ;
 2. Документ, издаден от компетентен орган на третата държава на вноса, удостоверяващ, че същата е разрешила вноса, когато това е предвидено в националното й законодателство - при износ;
 3. Документ, удостоверяващ, че съответната трета държава на транзит няма възражения относно осъществяването на транзита - при износ;
 4. Сертификат за качество - при внос на нови огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;
 5. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

 За граждани на трета държава

Физически лица, пребиваващи на територията на трета държава, могат да внасят/изнасят до и от територията на Република България огнестрелни оръжия за ловни, спортни и културни цели и боеприпаси за тях след получаване на разрешение за внос/износ от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.

Лицата подават до директора на ГДНП на МВР заявление по образец (Приложение 1), в което се посочват идентификационни данни на огнестрелното оръжие и боеприпасите за него, придружено със следните документи:

 1. Документ, удостоверяващ причината за внос/износ - покана, в която е посочено мястото, на което ще се проведе съответното мероприятие, и времетраенето му;
 2. Копие от документа, удостоверяващ, че лицето има право да носи и употребява огнестрелното оръжие, издаден от компетентен орган на третата държава;
 3. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

 

Внос/износ на оръжия за самоотбрана на физически лица, пребиваващи на територията на трета държава

Физически лица, пребиваващи на територията на трета държава, могат да внасят/изнасят на територията на Република България огнестрелно оръжие за самоотбрана и боеприпаси за него само в случаите, когато са служители на държавна или международна организация с предмет на дейност борба с престъпността или осъществяват охрана на официални делегации от трети държави.

При постъпване на заявлението и документацията ГДНП на МВР оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на разрешение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията за издаване на разрешение ГДНП на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
 3. По електронен път.

 Заявяване по електронен път:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg

Средството за електронна идентификация, чрез което се заявяват електронни административни услуги в портала на МВР, е Квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

 Срок на действие:

6 месеца.

Такса:

20 лв., съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
Услуга 775 - Транзитен превоз на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси през територията на Република България се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по съответното законодателство.

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 128, ал.1

Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

 

Процедура за издаване и необходими документи:

Лицата подават заявление по образец (Приложение 1) до директора на ГДНП, придружено със следните документи:

 1. Разрешение за внос или за транзитен превоз през територията на държавата, следваща Република България по маршрута на транзитния превоз, издадено от компетентния орган на съответната държава;
 2. Декларация от превозвача, че използваните превозни средства имат валидни ADR удостоверение за годност на превозните средства, в случаите когато такива се изискват съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;
 3. При автомобилни превози - декларация от превозвача, че водачите имат валидни ADR свидетелства на водачите, когато стоките са включени в международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;
 4. Копие на договор с лице, извършващо частна охранителна дейност;
 5. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

При постъпване на заявлението и документацията ГДНП на МВР оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на разрешение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията за издаване на разрешение ГДНП на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
 3. По електронен път.

Заявяване по електронен път:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg.

Средството за електронна идентификация, чрез което се заявяват електронни административни услуги в портала на МВР е Квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

 Срок на действие:

6 месеца.

Такса:

200 лв., съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 20 януари 2020 | 13:33