МВР

ГД "Национална полиция"

 

Уведомление за продажба, дарение или замяна на огнестрелно или неогнестрелно оръжие

13 май 2019

Услуга 2788 - Приемане на уведомление за продажба, дарение или замяна на огнестрелно или неогнестрелно оръжие

 

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 55; чл.57, ал. 1

 

Орган, издаващ индивидуален административен акт:

ГДНП и РУ на МВР

Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

 

Процедура за издаване и необходими документи:

Лицето, получило разрешение за придобиване или съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, писмено уведомява органа, издал съответните разрешения, за намерение за продажба, замяна или дарение на притежавано/притежавани от него огнестрелно оръжие/огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на лице, което има издадено разрешение за придобиване на този вид огнестрелно оръжие/огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.

Лице, което продаде или дари на друго лице притежаваното от него газово и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула, или го замени, е длъжно в 7-дневен срок от прехвърлянето да уведоми писмено началника на РУ на МВР по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице.

Сделката се осъществява след извършване на промяна в съответното разрешение на прехвърлителя или след прекратяване на действието му, когато в разрешението е вписано едно-единствено огнестрелно оръжие.

При извършването на промяна, Директора на ГДНП, респективно началника на РУ на МВР издава актуализирано разрешение и/или приложение към него.

  

Начин на заявяване на услугата:

  1. Подаване на заявление на гише;
  2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

Заявяване по електронен път:

Няма възможност за електронно подаване

 

Срок на действие:

Безсрочно

 

Такса:

Безплатно

 

Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 

Обжалване:  
         

По реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 

Получаване на резултата от услугата:

  1. На гише административно обслужване;
  2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 

ОБРАЗЕЦ

                                                                         ДО ДИРЕКТОРА/НАЧАЛНИКА
                                                                         НА ГДНП/РУ НА МВР
                                                                         ГР ............................

                                                         УВЕДОМЛЕНИЕ

От .......................................................................................................................................
ЕГН ................................., л.к.(док. за самоличност) № ..................................................
Адрес .................................................................................................................................
тел. дом./служ...........................................................мобилен .........................................

                 ГОСПОДИН ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК,

         Уведомявам Ви, че съм продал/а притежаваното от мен оръжие със следните характеристики:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
                                  /конкретно се посочва марка, калибър и номер на оръжието/ 

Оръжието е придобито от лицето ..................................................................................
...........................................................................................................................................
           /пълни данни на лицето и номера на разрешението за придобиване, дата, РУ на МВР/


Дата:................                                                     Уведомил: ....................
                                                                                              /подпис/


 13 май 2019 | 09:43