МВР

ГД "Национална полиция"

 

„Доставка на 3 (три) броя автомобили за нуждите на ГДНП“

08 юли 2019

по Споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035 в рамките на Механизма за спешна помощ по фонд „Вътрешна сигурност“

Предложенията може да се представят в деловодството на Главна дирекция "Национална полиция" на адрес:
  гр. София, бул. "Александър Малинов" № 1 или да се изпратят на е-mail: [email protected], в срок до 16.07.2019 г., включително. 
На вниманието на сектор "Управление на собствеността" – ГДНП. 
Прикачени документи Техническа спецификация   (pdf - 3,89MB) - 08 юли 2019 17:05

 08 юли 2019 | 17:09