МВР

ГД "Национална полиция"

 

„Поддържане и развитие на Единен административен регистър – контрол на общоопасните средства (ЕАР-КОС) в частта си за комуникация с външни информационни системи с цел предотвратяване и разкриване на престъпления“

09 май 2019

по фонд „Вътрешна сигурност“, включваща следните обособени позиции:

- обособена позиция № 1 „Доставка на техническо оборудване (компютри, скенери, принтери, фотоапарат и консумативи за специализирани принтери) в Центъра за персонализация и технологично администриране в сектор КОС – ООП – ГДНП“

- обособена позиция № 2 „Осъществяване на взаимодействие между АИС ЕАР-КОС с енциклопедията за оръжия, осигуряване на поддръжката й и актуализиране на информацията в нея“

Техническа спецификация по обособена позиция № 1    09.05.2019 г.

Техническа спецификация по обособена позиция № 2    09.05.2019 г.

 Предложенията следва да се представят в деловодството на Главна дирекция "Национална полиция" на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 1 или да се изпратят на е-mail: [email protected] в срок до 16.05.2019 г. на вниманието на сектор "Управление на собствеността" – ГДНП.

 09 май 2019 | 17:25