МВР

ГД "Национална полиция"

 

„Доставка на офис техника за нуждите на Главна дирекция „Национална полиция““

09 май 2019

финансирана от непреките разходи по проекти в рамките на Механизма за спешна помощ по фонд „Вътрешна сигурност“, включваща следните обособени позиции:

- Обособена позиция № 1: „Доставка на офис техника (компютри – 13 бр., мултифункционални устройства 6 бр.)“, финансирана от непреките разходи по Споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035 в рамките на Механизма за спешна помощ по фонд „Вътрешна сигурност“

- Обособена позиция № 2: „Доставка на офис техника (компютри – 206 бр., преносими компютри 3 бр., мултифункционални устройства 3 бр.)“, финансирана от непреките разходи по проект по Споразумение HOME/2016/ISFB/AG/ EMAS/0046 в рамките на Механизма за спешна помощ по фонд „Вътрешна сигурност“

Техническа спецификация по обособена позиция № 1    09.05.2019 г.

Техническа спецификация по обособена позиция № 2    09.05.2019 г.

Предложенията следва да се представят в деловодството на Главна дирекция "Национална полиция" на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 1 или да се изпратят на е-mail: [email protected]  в срок до 16.05.2019 г. на вниманието на сектор "Управление на собствеността" – ГДНП.

 09 май 2019 | 10:20