МВР

ГД "Национална полиция"

 

Доставка на регистрационни табели за дипломатически автомобили

23 юни 2016

Публична покана - 08.12.2015 г.

Указания за подготовка на офертата и образци на документи - 08.12.2015 г.

Техническа спецификация                                                     - 08.12.2015 г.

Проект на договор                                                                - 08.12.2015 г.

Протокол за класиране на участниците                                  - 18.12.2015 г. 

Договор                                                                                - 06.01.2016 г.

Приложения към договора                                                     - 06.01.2016 г.

Информация относно прекратяване на договора                   -  22.06.2016 г.

На 20.06.2016 г. е възстановена банкова гаранция за

изпълнение по договор № 3286р-26350 /30.12.2015 г.

с БМВ ЕООД, в размер на 666.00 лева.                                 - 23.06.2016 г.

 23 май 2017 | 18:03