МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-2019-0003 Публично състезание „Ремонт на два броя сгради (гаражи) в ЗЖУ - Бургас”

28 май 2019

ВЪЗЛОЖЕНА


    СЪОБЩЕНИЕ

    Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 9:00 часа до 16:30        часа, на адрес: гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов" № 77. 
    Лице за контакт: Красимир Георгиев - 0888 374747 


    ВАЖНО:  
    В изпълнение на чл. 21, ал. 2 от ЗОП, прогнозната стойност на настоящата         обществена поръчка е изчислена съобразно пазарната стойност на предстоящите     за възлагане дейности  в резултат на пазарни проучвания. В хода на пазарните       проучвания е използван Справочник за цените в строителството брой 4/2018 г. от       изследване на пазара от строително консултантска дейност -СЕК. Справочникът       фиксира средни цени в края на изминалото тримесечие, при унифицирани условия.     За строително-ремонтни дейности неотразени в Справочника, са използвани данни     от интернет мрежата.    
    Цените на строително-ремонтните дейности в Справочник за цените в      строителството брой 4/2018 г. са без печалба на строителя и без ДДС.
Прикачени документи Решение за откриване на процедурата   (pdf - 3,27MB) - 28 май 2019 12:56
Обявление за поръчка   (pdf - 9,07MB) - 28 май 2019 12:57
Техническа спецификация - Приложение 1   (pdf - 4,30MB) - 28 май 2019 12:58
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите - Приложение 2   (pdf - 1,73MB) - 28 май 2019 12:58
Документация за обществена поръчка   (pdf - 14,05MB) - 28 май 2019 12:59
Образец на техническо предложение   (doc - 171,00KB) - 28 май 2019 13:01
Образец на ценово предложение   (xls - 97,00KB) - 28 май 2019 13:01
Образци на документи   (docx - 33,00KB) - 28 май 2019 13:02
Проект на договор за обществена поръчка   (pdf - 13,73MB) - 28 май 2019 13:02
Единен европейски документ за обществени поръчки - еЕЕДОП (ESPD-BG1) - образец   (doc - 209,00KB) - 28 май 2019 13:03
Справочник за цените в строителството бр.4/2018   (pdf - 23,73MB) - 03 юни 2019 10:28
Разяснения по условията на процедурата   (pdf - 738,00KB) - 14 юни 2019 10:29
Протокол № 1   (pdf - 4,59MB) - 28 юни 2019 11:26
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения   (pdf - 587,00KB) - 15 юли 2019 13:46
Протокол № 2   (pdf - 3,13MB) - 30 юли 2019 16:16
Протокол № 3   (pdf - 3,25MB) - 30 юли 2019 16:17
Протокол утвърден от възложителя   (pdf - 9,98MB) - 30 юли 2019 16:18
Решение за определяне на изпълнител   (pdf - 1,61MB) - 30 юли 2019 16:18
Договор за обществена поръчка   (pdf - 38,92MB) - 09 сеп 2019 16:33
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 5,27MB) - 09 сеп 2019 16:34
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка   (pdf - 2,44MB) - 04 фев 2020 14:33

 04 февруари 2020 | 14:35