МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-2018-0005 Публично състезание: Изготвяне на работни проекти с детайли по одобрени Задания за проектиране за обекти в ЗЖУ–Бургас и ЗЖУ– Монтана към дирекция „Жандармерия“ при Главна дирекция „Национална полиция“

21 авг 2018

по четири обособени позиции, както следва: 

- Обособена позиция № 1 „Изготвяне на Работен инвестиционен проект с детайли по одобрено Задание за проектиране за извършване на основен ремонт
на четири броя сгради и изграждане на един брой сграда (контролно пропускателен пункт /КПП/) и упражняване на авторски надзор по време на
изпълнение на демонтажни и строително-монтажни работи на обектите за проектиране в Зонално-жандармерийско управление–Бургас към дирекция
„Жандармерия“ при Главна дирекция „Национална полиция“; 
- Обособена позиция № 2 „Извършване оценяване на съответствието на изготвения работен инвестиционен проект и изготвяне на комплексен доклад
за обектите по Обособена позиция № 1 в Зонално-жандармерийско управление–Бургас към дирекция „Жандармерия“ - Главна дирекция „Национална полиция";
- Обособена позиция № 3 „Изготвяне на Работен проект с детайли по одобрено Задание за проектиране за извършване основен ремонт и преустройство
на четири броя сгради и цялостен ремонт на прилежащо дворно пространство и масивна ограда на имот пл. № 4346, УПИ III от кв. 3 по КК на гр. Монтана, упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на демонтажни и строително-монтажни работи на обектите за проектиране в Зонално -жандармерийско управление–Монтана към дирекция „Жандармерия“ при Главна дирекция „Национална полиция“; 
-Обособена позиция № 4 „Извършване на оценяване на съответствието на изготвения Работен проект и изготвяне на комплексен доклад за обекти по
Обособена позиция № 3 в Зонално-жандармерийско управление–Монтана към дирекция „Жандармерия“ при Главна дирекция „Национална полиция“.
   
 
Прикачени документи 1.Решение за откриване на процедурата   (pdf - 4,13MB) - 21 авг 2018 10:48
2.Обявление за поръчка   (pdf - 12,63MB) - 21 авг 2018 10:49
3.Документация за обществена поръчка   (pdf - 45,37MB) - 21 авг 2018 10:49
4.Приложение № 1 - Задание за ЗЖУ - Бургас   (pdf - 12,94MB) - 21 авг 2018 10:51
5. Приложение № 2 - Задание за ЗЖУ - Монтана   (pdf - 17,26MB) - 21 авг 2018 10:52
7. Проект на договор - поз. 1   (pdf - 771,00KB) - 21 авг 2018 10:54
8. Проект на договор - поз. 2   (pdf - 715,00KB) - 21 авг 2018 10:57
9. Проект на договор - поз. 3   (pdf - 484,00KB) - 21 авг 2018 10:57
10. Проект на договор - поз. 4   (pdf - 715,00KB) - 21 авг 2018 10:58
6. Образци на документи   (docx - 80,00KB) - 21 авг 2018 11:44
е-ЕЕДОП   (zip - 92,00KB) - 21 авг 2018 12:15
Разяснение 1   (pdf - 249,00KB) - 27 авг 2018 17:16
Разяснение 2   (pdf - 1,02MB) - 03 сеп 2018 14:37
Разяснение 3   (pdf - 1,21MB) - 07 сеп 2018 08:58
Виза за проектиране ЗЖУ-Бургас   (pdf - 568,00KB) - 07 сеп 2018 16:12
Виза за проектиране ЗЖУ - Монтана   (pdf - 174,00KB) - 07 сеп 2018 16:13
Протокол № 1   (pdf - 21,85MB) - 22 окт 2018 16:08
Съобщение. Ценови предложения.   (pdf - 709,00KB) - 12 ное 2018 09:52
Протокол № 2   (pdf - 15,95MB) - 10 дек 2018 15:58
Протокол № 3   (pdf - 5,32MB) - 10 дек 2018 15:58
Протокол № 4   (pdf - 15,06MB) - 10 дек 2018 15:59
Протокол окончателен   (pdf - 54,56MB) - 10 дек 2018 15:59
Решение за определяне на изпълнител и прекратяване   (pdf - 7,14MB) - 10 дек 2018 16:00
Информация за изменения и допълнения към проект на договор за обществена поръчка по поз. 1   (pdf - 4,47MB) - 01 апр 2019 11:43
Проект на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 1   (pdf - 19,79MB) - 01 апр 2019 11:44
Информация за изменения и допълнения към проект на договор за обществена поръчка по поз. 3.   (pdf - 4,32MB) - 01 апр 2019 11:45
Проект на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 3   (pdf - 19,32MB) - 01 апр 2019 11:46
Договор за обществена поръчка - поз.1   (pdf - 53,58MB) - 09 май 2019 15:26
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 5,42MB) - 09 май 2019 15:27
Допълнително споразумение към сключен договор по поз. 1   (pdf - 1,42MB) - 03 юли 2019 14:50
Информация за изменения и допълнения № 2 към проект на договор за обществена поръчка по поз. 3   (pdf - 913,00KB) - 08 юли 2019 15:28
Проект на договор за обществена поръчка по поз.3   (pdf - 19,90MB) - 08 юли 2019 15:29
Договор за обществена поръчка по поз. 3   (pdf - 36,65MB) - 08 юли 2019 15:29
Обявление за възложена поръчка - поз. 3   (pdf - 5,24MB) - 08 юли 2019 15:30

 08 юли 2019 | 15:33