МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-2019-0006 Открита процедура „Доставка на гуми за 2019 г. за високо проходими автомобили за осъществяване на граничен контрол и наблюдение на външни граници“

24 юни 2019

ВЪЗЛОЖЕНА

Обявлението за поръчка е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 19.06.2019 г. 

ВАЖНО:
В изпълнение на чл. 21 от ЗОП възложителят извърши ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ, относно изчисляване на прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка.
Докладът ведно с приложимите материали са публикувани тук в прикачени документи.
                                                                                                                  24 юни 2019 г. 
    
Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 3,08MB) - 24 юни 2019 10:50
Обявление за поръчка   (pdf - 6,68MB) - 24 юни 2019 10:50
Техническа спецификация   (pdf - 2,53MB) - 24 юни 2019 10:51
Методика за оценка на офертите   (pdf - 921,00KB) - 24 юни 2019 10:51
Документация за обществена поръчка   (pdf - 12,22MB) - 24 юни 2019 10:52
Образци на документи   (docx - 34,00KB) - 24 юни 2019 10:53
Образец на техническо предложение   (doc - 196,00KB) - 24 юни 2019 10:53
Образец на ценово предложение   (xlsx - 19,00KB) - 24 юни 2019 10:54
Проект на договор   (pdf - 12,48MB) - 24 юни 2019 10:55
Образец на Единен европейски документ за обществени поръчки (ESPD-BG1)   (doc - 209,00KB) - 24 юни 2019 10:56
Доклад за извършено пазарно проучване, относно определяне на прогнозната стойност на поръчката   (pdf - 26,29MB) - 24 юни 2019 11:16
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения   (pdf - 620,00KB) - 08 авг 2019 15:59
Протокол № 1   (pdf - 2,05MB) - 21 авг 2019 13:43
Протокол № 2   (pdf - 1,36MB) - 21 авг 2019 13:43
Протокол № 3   (pdf - 1,83MB) - 21 авг 2019 13:43
Доклад   (pdf - 4,38MB) - 21 авг 2019 13:44
Решение за определяне на изпълнител   (pdf - 1,07MB) - 21 авг 2019 13:45
Договор за обществена поръчка по ЗОП   (pdf - 11,77MB) - 01 ное 2019 14:02
Приложения към договора   (pdf - 9,88MB) - 01 ное 2019 14:02
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 4,98MB) - 01 ное 2019 14:03
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка   (pdf - 2,31MB) - 07 яну 2020 15:11

 07 януари 2020 | 15:12