МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-2019-0007 Публично състезание "Доставка на 3 (три) броя автомобили за нуждите на ГДНП - МВР"

29 авг 2019

ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР


ВАЖНО:

В изпълнение на чл. 21 от ЗОП възложителят извърши ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ, относно изчисляване на прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка.
Докладът ведно с приложимите материали са публикувани тук в прикачени документи.
                                                                                                               
Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 3,05MB) - 29 авг 2019 14:05
Обявление за поръчка   (pdf - 5,42MB) - 29 авг 2019 14:05
Единен европейски документ за обществени поръчки (ESPD-BG1)   (doc - 206,00KB) - 29 авг 2019 14:07
Техническа спецификация   (pdf - 3,76MB) - 29 авг 2019 14:08
Методика за оценка на офертите   (pdf - 2,91MB) - 29 авг 2019 14:09
Документация за обществена поръчка   (pdf - 10,47MB) - 29 авг 2019 14:11
Образци на документи   (docx - 34,00KB) - 29 авг 2019 14:12
Техническо предложение - Образец   (doc - 149,00KB) - 29 авг 2019 14:12
Ценово предложение - Образец   (doc - 85,00KB) - 29 авг 2019 14:13
Проект на договор   (pdf - 15,38MB) - 29 авг 2019 14:13
Образци на декларации преди договор   (pdf - 4,54MB) - 29 авг 2019 14:14
Определяне на прогнозната стойност   (pdf - 8,58MB) - 29 авг 2019 14:45
Протокол № 1   (pdf - 1,93MB) - 30 сеп 2019 13:51
Съобщение за оповестяване на ценови предложения   (pdf - 572,00KB) - 30 сеп 2019 13:52
Протокол утвърден от възложителя   (pdf - 4,10MB) - 10 окт 2019 10:41
Решение за определяне на изпълнител   (pdf - 892,00KB) - 10 окт 2019 10:41
Договор за доставка на автомобили   (pdf - 32,76MB) - 27 ное 2019 13:19
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 5,06MB) - 27 ное 2019 13:19
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка   (pdf - 2,29MB) - 02 яну 2020 15:13

 02 януари 2020 | 15:15