МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-02019-0004 Публично състезание „Извършване на СМР за обособяването на гаражна клетка в гараж в ЗЖУ – София за щабен автомобил, доставен по проект ISF0046“

12 юни 2019

по споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 за безвъзмездна финансова помощ в рамките на фонд „Вътрешна сигурност“

 
Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 1,51MB) - 12 юни 2019 10:48
Обявление за поръчка   (pdf - 4,78MB) - 12 юни 2019 10:50
Документация за обществена поръчка. Образци на документи.   (doc - 400,00KB) - 12 юни 2019 10:52
Приложение №1 Техническа спецификация   (doc - 179,00KB) - 12 юни 2019 10:55
Приложение №2 Методика за определяне на комплексна оценка на оферта   (doc - 94,00KB) - 12 юни 2019 10:56
Приложение №5 Проект на договор   (docx - 56,00KB) - 12 юни 2019 10:57
Приложение №6 Образец на ценово предложение   (xls - 60,00KB) - 12 юни 2019 10:58
espd-request Образец № 2 ЕЕДОП   (zip - 91,00KB) - 12 юни 2019 10:59
Протокол №1   (pdf - 2,18MB) - 10 юли 2019 15:16
Protokol №2   (pdf - 832,00KB) - 23 юли 2019 14:11
Протокол, утвърден от възложителя   (pdf - 3,16MB) - 23 юли 2019 14:16
Решение за прекратяване на процедурата   (pdf - 585,00KB) - 23 юли 2019 14:29
Обявление за възложена поръчка. Информация за прекратяване на п   (pdf - 2,91MB) - 08 авг 2019 10:51

 08 август 2019 | 10:51