МВР

ГД "Национална полиция"

 

ОБЯВА-29.07.2016г., ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, С ПРЕДМЕТ:„Извършване на строително-монтажни работи на два броя административни сгради (съответно на три и един етажи), предоставени за управление на Главна дирекция „Национална полиция”, за нуждит...

23 фев 2017

ОБЯВА-29.07.2016г., ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, С ПРЕДМЕТ:„Извършване на строително-монтажни работи на два броя административни сгради (съответно на три и един етажи), предоставени за управление на Главна дирекция „Национална полиция”, за нуждите на ЗЖУ-гр.Плевен – Дирекция „Жандармерия”, находящи се в гр. Плевен, Западна индустриална зона"

1. Обявa (pdf)

2. Документация (rar)                                                         29.07.2016

Изпратена е информация до АОП за публикувана в профила на

купувача Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

 

Протокол (pdf)                                                                    22.08.2016  

 

Сключен договор рег. № 3286р-33887/30.08.2016 г.           30.08.2016

Приложения към договора:

1. Техническо предложение (pdf) 

2. Ценово предложение (pdf)

 23 май 2017 | 18:03