МВР

ГД "Национална полиция"

 

31 юли 2019

Конкурс на EUCPN за най-добър европейски проект

Темата е "Редуциране и превенция на престъпленията, свързани с наркотични вещества и вредите, причинени от употребата им сред младите хора"

В Главна дирекция „Национална полиция”, която е национална контактна точка за България в Европейската мрежа за превенция на престъпността, бе получена покана от г-жа Минна Пииспа - председател на Европейската мрежа за превенция (EUCPN) за участие в конкурсна процедура за определяне на най-добър европейски проект на тема „Редуциране и превенция на престъпленията, свързани с наркотични вещества и вредите, причинени от употребата им сред младите хора“ в рамките на Европейската награда за превенция (ECPA). Темата е анонсирана като приоритетна за Финландското председателство на Съвета на ЕС в областта на превенцията на престъпността. Конкурсът се организира от Европейската мрежа за превенция в периода 11 – 12 декември 2019 г. в гр. Хелзинки, Финландия.

Основните изисквания на организаторите за участие в конкурса са проектите да бъдат фокусирани върху моделите на прекратяване на употребата на наркотици (вкл. и смесена употреба на упойващи вещества) или върху начините за редуциране на вредните и нежелани ефекти на наркотиците. Целта на номинирания проект трябва да бъде насочена към намаляване на престъпността или нарушенията на обществения ред, свързани с употребата на наркотични вещества от младите хора, или към повишаване на чувството за безопасност и сигурност на публични места, особено в близост до лечебни заведения и места за настаняване. Участващите проекти могат да използват разнообразни методи за превенция. Проекти, които се фокусират единствено върху редуцирането и превенцията на престъпления, свързани с алкохолна злоупотреба, няма да бъдат допускани до конкурса.

            Според утвърдения регламент за провеждане на ЕСРА всяка държава-членка може да участва с един проект в конкурсната процедура. Победителят получава финансова награда от 10000 евро, а проектите, класирани на 2 и 3 място – 5000 евро. Номинираните проекти се представят на английски език по време на конференцията за обмен на добри практики, която ще се организира Хелзинки в периода 11 – 12 декември 2019 г.

            Съгласно определените от държавата – организатор  срокове проектите за ECPA 2019 трябва да бъдат представени на английски език на Секретариата на Европейската мрежа за превенция ([email protected]), чрез националния представител на EUCPN. Крайният срок за представяне на проектите е 27 септември 2019 г.

В тази връзка, моля, в срок до 20 август 2019 г., в случай, че вашата организация е реализирала или е в процес на реализация на проекти по темата „ Редуциране и превенция на престъпленията, свързани с наркотични вещества и вредите, причинени от употребата им сред младите хора “ и проявявате интерес към участие в конкурса, да предоставите в ГДНП ([email protected]) попълнени приложените формуляри на английски и български език, с необходимата информация по проектите с оглед излъчване на национален проект и неговото участие в конкурса на EUCPN.

Проектите, постъпили в Главна дирекция „Национална полиция”, ще бъдат разгледани от комисия, която в случай, че същите отговарят на условията за участие, ще номинира един основен проект, който ще представи България в конкурса на EUCPN и два допълнителни. Допълнителните проекти не участват в конкурса, но ще бъдат публикувани в официалната интернет страница на EUCPN.

            Съгласно „Правилата и процедурите за награждаване и представяне на проект в ECPA”, основните критерии за оценка на кандидатстващите проекти са следните:

  1. Проектът трябва да е фокусиран върху превенция и/или намаляване на престъпността, както и страха от престъпността, в рамките на темата, избрана от организиращата конкурса държава-членка и да е съгласуван с националните представители в EUCPN.
  2. Проектът следва да е бил оценен и да е изпълнил повечето си или всички цели.
  3. Проектът следва, доколкото е възможно, да бъде иновативен, да включва нови методи и подходи.
  4. Проектът следва да бъде основан, при възможност, на сътрудничество между партньори.
  5. Проектът следва да има възможността да се прилага и в други държави-членки. Поради тази причина трябва да бъде предоставена информация относно финансовите разходи по проекта, източника на финансиране, процеса на неговото прилагане и съответните материални ресурси.

 

            За допълнителна информация и контакт можете да се обръщате към инспектор Христина Йорданова, служител в ГДНП и национален представител в EUCPN, служебен тел: (02) 982-88-03, e-mail: [email protected]. Информация за конкурсната процедура и електронните варианти на формулярите за участие на английски език са публикувани тук.

Прикачени документи Annex I ECPA Template BG_проекти   (docx - 57,00KB) - 31 юли 2019 14:23
Annex I ECPA Template_проекти   (docx - 29,00KB) - 31 юли 2019 14:23
Изображения

 31 юли 2019 | 14:32