МВР

ГД "Национална полиция"

 

11 август 2017

В ГДНП е получена покана за участие в конкурсна процедура за определяне на най-добър европейски проект на тема „Кибербезопасност”

В случай, че имате реализиран или проект в процес на реализация и желаете да се включите в конкурсната процедура, моля в срок до 5 септември 2017 г.

В Главна дирекция „Национална полиция” бе получена покана за участие в конкурсна процедура за определяне на най-добър европейски проект на тема „Кибербезопасност” в рамките на Европейската награда за превенция (ECPA). Конкурсът се организира от Европейската мрежа за превенция в периода 13 – 15 декември 2017 г. в гр. Талин, Естония.

В рамките на EUCPN Естонското председателство ще се съсредоточи приоритетно върху намаляването и предотвратяването на киберпрестъпленията в общностите и проектите, представени в ECPA 2017, следва да бъдат в съответствие с приоритетите на цикъла на политиката на ЕС за борба с киберпрестъпленията, извършени от организирани престъпни групи, генериращи големи престъпни печалби.

Представените за участие проекти трябва да бъдат свързани с приоритета на ЕС „Киберпрестъпления (измами с банкови карти)” или приоритета на ЕС „Кибер атаки”. Например, проектите могат да повдигнат въпроси, свързани с „кибер хигиена”, като борба с организираните форми на киберпрестъпност и повишаване на осведомеността, включително и по отношение на заплахи, в резултат на използването на интернет и смарт устройства.

Естонското председателство като организатор на конкурса кани държавите-членки да споделят своя опит в областта на намаляването и превенцията на престъпленията в киберпространството. Проектите за ECPA 2017 трябва да бъдат представени на английски език в Секретариата на Европейската мрежа за превенция ([email protected]), чрез националния представител на EUCPN до 6 октомври 2017 г.

В случай, че имате реализиран или проект в процес на реализация и желаете да се включите в конкурсната процедура, моля в срок до 5 септември 2017 г., да предоставите попълнени приложените формуляри на английски и български език, с необходимата информация по проктите.

Проектите, постъпили в Главна дирекция „Национална полиция”, ще бъдат разгледани от комисия, включваща представители на компетентни структури в МВР. В случай, че предложенията отговарят на условията за участие, ще бъде избран един основен проект, който да представи България в конкурса на EUCPN и два допълнителни. Допълнителните проекти не участват в конкурса, но могат да бъдат публикувани на страницата на EUCPN.

            Съгласно Правилата и процедурите за награждаване и представяне на проект в ECPA, основните критерии за оценка на кандидатстващите проекти са следните:

  1. Проектът трябва да е фокусиран върху превенция и/или намаляване на престъпността, както и страха от престъпността, в рамките на темата, избрана от организиращата конкурса държава-членка и да е съгласуван с националните представители в EUCPN.
  2. Проектът следва да е бил оценен и да е изпълнил повечето си или всички цели.
  3. Проектът следва, доколкото е възможно, да бъде иновативен, да включва нови методи и подходи.
  4. Проектът следва да бъде основан, при възможност, на сътрудничество между партньори.
  5. Проектът следва да има възможността да се прилага и в други държави-членки. Поради тази причина трябва да бъде предоставена информация относно финансовите разходи по проекта, източника на финансиране, процеса на неговото прилагане и съответните материални ресурси.

 

Информация за конкурсната процедура и електронните варианти на формулярите за участие на английски език са публикувани на интернет адрес: http://eucpn.org/events/european-crime-prevention-award-ecpa-and-best-practice-conference-bpc.

 

След провеждане на оценяването на българските кандидати, националният представител на МВР в EUCPN, съвместно с участниците, предложили излъчения за участие в ECPA проект, се ангажират да изготвят презентация на проекта на английски език и да го представят в рамките на конкурса в Естония през декември 2017 г., съобразно правилата за участие.

            Проектите следва да се изпратят на електронната поща на ГДНП [email protected]. За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към инспектор Христина Йорданова, служител в ГДНП и национален представител в EUCPN, служебен тел: (02) 982-86-23, e-mail: [email protected].

Прикачени документи annex_i_ecpa_template_0   (docx - 24,00KB) - 11 авг 2017 14:08
ECPA-form-Бг   (docx - 26,00KB) - 11 авг 2017 14:09
Изображения

 10 ноември 2017 | 15:21