МВР

ГД "Национална полиция"

 

Разрешителни за транспортиране в Република България

20 яну 2020

Услуга 1321 - Издаване на разрешения за транспортиране на огнестрелни оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия, взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 99, ал.1

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, или началник на РУ на МВР.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите в ГДНП или РУ на МВР

 Процедура за издаване и необходими документи:

Разрешение за транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на Република България се издава на физически и юридически лица, регистрирани като търговци, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка и на лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, получили разрешение за производство, търговия, придобиване и/или съхранение.

Лицата подават заявление по образец (Приложение 2) до ГДНП или до РУ на МВР, на чиято територия взривните вещества, пиротехническите изделия, огнестрелните оръжия и боеприпасите ще бъдат транспортирани, придружено от следните документи:

 1. Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност;
 2. Декларация от превозвача, че използваните превозни средства имат валидни ADR удостоверение за годност на превозното средство, в случаите когато такова се изисква, съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;
 3. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

 Изключения:

 • Физическите лица, получили разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба, транспортират собствените си огнестрелни оръжия, боеприпаси за тях, както и капсулите и барута на територията на Република България със съответното разрешение.
 • Лица, получили разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за колекциониране или за културни цели, транспортират собствените си огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за колекциониране или за културни цели на територията на Република България със съответното разрешение, ако са обезопасени.
 • Не се изисква разрешение за транспортиране на фойерверки от категория F1, фойерверки от категория F2 - до 5 кг брутно тегло, от категория F3 - до 10 единични бройки и за сценични пиротехнически изделия от категориите Т1 и Т2 в количества до 10 кг брутно тегло.
 • Не се изисква разрешение за транспортиране на боеприпаси за неогнестрелно оръжие.

 При постъпване на заявлението и документите ГДНП на МВР или РУ на МВР, на чиято територия взривните вещества, пиротехническите изделия, огнестрелните оръжия и боеприпасите ще бъдат транспортирани, оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията за издаване на разрешение ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или началникът на РУ на МВР издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

Заявяване по електронен път:

Няма възможност за електронно подаване

 Срок на действие:

6 месеца.

Такса:

50 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал.

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 

 

Услуга 242 - Издаване на разрешения за транспортиране на взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България от физически лица

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 99, ал.2

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, или началник на РУ на МВР.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

Процедура за издаване и необходими документи:

Разрешение за транспортиране на взривни вещества и пиротехнически изделия се издава на физически лица, получили разрешение за придобиване.

За получаване на разрешение за транспортиране лицата подават заявление по образец (Приложение 2) ГДНП или до РУ на МВР, на чиято територия взривните вещества, пиротехническите изделия ще бъдат транспортирани, придружено от следните документи:

 1. Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност;
 2. Декларация от превозвача, че използваните превозни средства имат валидни ADR удостоверение за годност на превозното средство, в случаите когато такова се изисква, съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;
 3. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

 Изключения: Не се изисква разрешение за транспортиране на фойерверки от категория F1, фойерверки от категория F2 - до 5 кг брутно тегло, от категория F3 - до 10 единични бройки и за сценични пиротехнически изделия от категориите Т1 и Т2 в количества до 10 кг брутно тегло.

При постъпване на заявлението и документите ГДНП на МВР или РУ на МВР, на чиято територия взривните вещества, пиротехническите изделия, ще бъдат транспортирани, оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията за издаване на разрешение ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или началникът на РУ на МВР издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
 3. По електронен път.

 Заявяване по електронен път:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg

Средството за електронна идентификация, чрез което се заявяват електронни административни услуги в портала на МВР е Квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

 Срок на действие:

6 месеца.

 Такса:

20 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 20 януари 2020 | 13:37