МВР

ГД "Национална полиция"

 

Разрешителни за транспортиране на огнестрелни оръжия в ЕС

20 яну 2020

Услуга 1322 - Издаване на разрешения за многократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка.

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 112, ал.1

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

 Процедура за издаване и необходими документи:

Разрешение за многократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка/други държави членки се издава на лица, получили разрешение за производство.

Лицата представят заявление по образец (Приложение 1) до директора на ГДНП, придружено от:

 1. Копие от договори за търговски сделки с производители, регистрирани по националното законодателство на друга държава членка, със заличена информация, представляваща търговска тайна, или документ, удостоверяващ, че лицето разполага с производствен обект на територията на друга държава членка/други държави членки;
 2. Декларация от превозвача, че използваните превозни средства имат валидни ADR удостоверение за годност на превозното средство, в случаите когато такова се изисква, съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;
 3. Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност;
 4. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
 5. Когато огнестрелните оръжия и боеприпасите попадат в обхвата на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, се прилагат и изискванията, установени в него.

При постъпване на документацията, ГДНП на МВР оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 Заявяване по електронен път:

Няма възможност за електронно подаване

 Срок на действие:

3 години.

Такса:

300 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

 

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.Услуга 243 - Издаване на разрешения за еднократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка от физически и юридически лица, регистрирани като търговци

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 114, ал.1

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице.

 Приемане на документите:

 1. Гише административно обслужване на гражданите
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 Процедура за издаване и необходими документи:

Разрешение за еднократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка/други държави членки се издава на лица, получили разрешение за търговия.

Лицата представят заявление по образец (Приложение 1) до ГДНП, придружено от:

 1. Копие от договори за търговски сделки с производители, регистрирани по националното законодателство на друга държава членка, със заличена информация, представляваща търговска тайна;
 2. Декларация от превозвача, че използваните превозни средства имат валидни ADR удостоверение за годност на превозното средство, в случаите когато такова се изисква, съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;
 3. Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато доставката ще се охранява от служители на лицето, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;
 4. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
 5. Предварително писмено съгласие за приемане на доставката, издадено от компетентен орган на приемащата държава членка, когато такова се изисква по националното законодателство.
 6. Когато огнестрелните оръжия и боеприпасите попадат в обхвата на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, се прилагат и изискванията, установени в него.

При постъпване на документацията, ГДНП на МВР оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този закон ГДНП на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
 3. По електронен път.

 Заявяване по електронен път:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg

Средството за електронна идентификация, чрез което се заявяват електронни административни услуги в портала на МВР е Квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

 Срок на действие:

3 месеца.

 Такса:

50 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.Услуга 943 - Издаване на разрешения за еднократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка от физически лица и юридически лица с нестопанска цел

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 115, ал.1

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

Процедура за издаване и необходими документи:

Разрешение за еднократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от територията на Република България до територията на друга държава членка/други държави членки се издава на лица, получили разрешение за придобиване и/или съхранение.

Лицата представят заявление по образец (Приложение 1) до ГДНП, в което се посочват:

 • основателна причина за издаване на разрешението;
 • данни за получателя, доставчика и за лицата, осъществяващи транспортирането на доставката - име, адрес, телефонен номер и адрес на електронната поща;
 • количество и идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях;
 • описание на начина на транспортиране и на маршрута на доставката;
 • дата на изпращане и очаквана дата на получаване.

Заявлението се придружава от:

 1. Предварително писмено съгласие за приемане на доставката, издадено от компетентен орган на приемащата държава членка, когато такова се изисква по националното законодателство;
 2. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

ГДНП при необходимост извършва проверка на място преди експедиране на доставката за съответствието между данните, декларирани в заявлението, и вида и количеството на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях в доставката.

При постъпване на документацията ГДНП на МВР оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 Заявяване по електронен път:

Няма възможност за подаване по електронен път.

 Срок на действие:

3 месеца.

Такса:

20 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.Услуга 1438 - Издаване на писмено съгласие за транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на територията на Република България с издадено от друга държава членка разрешение за транспортиране

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 120, ал.1, чл.120а

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

 Процедура за издаване и необходими документи:

За получаване на предварително писмено съгласие от МВР лице, пребиваващо на територията на друга държава членка, подава до директора на ГДНП заявление по образец (Приложение 1), в което се посочват:

в случаите на доставка:

 • основателна причина за издаване на предварителното писмено съгласие;
 • данни за получателя, доставчика и за лицата, осъществяващи транспортирането на доставката - име, адрес, телефонен номер и адрес на електронната поща;
 • количество и идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях;
 • описание на начина на транспортиране, маршрут на доставката и данни за охраната по време на транспортирането;
 • дата на изпращане и очаквана дата на получаване;

в случаите на посещение:

 • причина за посещението;
 • срок и място на посещението;
 • количество и идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях.

Заявлението се придружава от документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

В случаите на доставка на територията на Република България заявлението може да се подаде до директора на ГДНП на МВР и от лицето - получател на доставката.

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава предварителното писмено съгласие в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Предварителното писмено съгласие се издава и в случаите на преминаване през територията на Република България от една държава членка до друга държава членка или до трета държава.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
 3. По електронен път.

 Заявяване по електронен път:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg

Средството за електронна идентификация, чрез което се заявяват електронни административни услуги в портала на МВР е Квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

 Срок на действие:

6 месеца.

 Такса:

60 лв. за юридически лица и 20 лв. за физически лица, съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

По реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги. 

 20 януари 2020 | 14:07