МВР

ГД "Национална полиция"

 

Разрешителни за съхранение на взривни вещества и пиротехника

08 юли 2019

Услуга 1678 - Издаване на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 62, чл. 63, чл. 63а и чл. 68

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице или началник на РУ на МВР.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите в ГДНП или РУ на МВР

 Процедура за издаване и необходими документи:

В случай на издадено разрешение за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия:

За получаване на разрешение за съхранение лицето, получило разрешение за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия, подава до директора на ГДНП, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на склада, заявление по образец (Приложение 2), придружено от следните документи:

 1. Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
 2. Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
 3. Паспорт на склада за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия;
 4. Копие от свидетелство за придобита правоспособност на ръководителите на съответните складове за безопасност на труда при взривни работи или съответен документ по националното законодателство на друга държава членка;
 5. Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност;
 6. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

 Без издадено разрешение за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия:

Физическите и юридическите лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка, и лицата, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които кандидатстват за получаване на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия трябва да разполагат със:

 • складове за съхранение - собствени или наети, които отговарят на техническите правила и норми за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхранение на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия, и на изискванията за физическа защита на строежите съгласно Закона за устройство на територията;
 • ръководител на склада за съхранение;
 • служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
 • специалисти, които водят отчетност на движението на изделията, които се съхраняват.

            За получаване на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, лицата подават до директора на ГДНП, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на склада, заявление по образец (Приложение 2) с описан Единен идентификационен код (ЕИК), когато лицата са регистрирани по реда на Търговския закон, или да се приложи копие от удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на съответната държава членка в легализиран превод на български език. Прилагат се:

 1. Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
 2. Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
 3. Паспорт на склада за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия;
 4. Копие от свидетелство за придобита правоспособност на ръководителите на съответните складове за безопасност на труда при взривни работи или съответен документ по националното законодателство на друга държава членка;
 5. Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност;
 6. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
 7. Прилагат се следните документи за управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицата, ръководител на склада за съхранение, служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, специалисти, които водят отчетност на движението на изделията, които се съхраняват:
 • ако лицето е чужд гражданин - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер. За български граждани обстоятелството се проверява служебно;
 • ако лицето е чужд гражданин - документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. За български граждани обстоятелството се проверява служебно;;
 • медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.
 1. Копие на трудовите договори и документи за придобита квалификация за ръководител на склада за съхранение, служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, специалисти, които водят отчетност на движението на изделията, които се съхраняват.

При постъпване на заявлението и документацията, ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на съответното разрешение и извършва проверка на място на обектите за съхранение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията,  ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или началникът на РУ на МВР служебно проверява обстоятелствата:

 • дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу физическото лице или срещу управителя/управителите и/или членовете на управителните органи на юридическото лице;
 • дали е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР, издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

Заявяване по електронен път:

Няма възможност за подаване по електронен път

 Срок на действие:

5 години.

 Такса:

500 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

 

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 

 

 

Услуга 1318 - Промяна на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 70, ал.4

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, или началник на РУ на МВР.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

 Процедура за издаване и необходими документи:

Лицето, получило разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, уведомява чрез заявление по образец (Приложение 2) ГДНП, съответно РУ на МВР при:

 • преустройство на обектите за съхранение;
 • промяна на ръководителите на складовете за съхранение и/или на служителите, които извършват взривни работи;
 • промяна на търговската регистрация.

В тези случаите лицето, получило разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея и документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

При постъпване на заявлението и документацията ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на съответното разрешение и извършва проверка на място на обектите за съхранение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

            Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или началникът на РУ на МВР по местонахождението на обектите за съхранение в 14-дневен срок от датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за съхранение.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 Заявяване по електронен път:

Няма възможност за подаване по електронен път

 Срок на действие:

Съгласно срокът на действие на разрешението за съхранение.

 Такса:

50 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

 
Електронен адрес за предложения:

[email protected]

Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги

 

 

 

Услуга 993 - Издаване на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически лица и юридически лица с нестопанска цел

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 62, чл. 68

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, или началник на РУ на МВР.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите в ГДНП или РУ на МВР

 Процедура за издаване и необходими документи:

За получаване на разрешение за съхранение лицето, получило разрешение за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия, подава до директора на ГДНП, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на склада, заявление по образец (Приложение 2), придружено от следните документи:

 1. Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
 2. Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
 3. Паспорт на склада за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия;
 4. Копие от свидетелство за придобита правоспособност на ръководителите на съответните складове за безопасност на труда при взривни работи или съответен документ по националното законодателство на друга държава членка;
 5. Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност;

6.Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

При постъпване на заявлението и документацията, ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на съответното разрешение и извършва проверка на място на обектите за съхранение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията,  ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или началникът на РУ на МВР служебно проверява обстоятелствата:

 • дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу физическото лице или срещу управителя/управителите и/или членовете на управителните органи на юридическото лице;
 • дали е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

            Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР, издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 Заявяване по електронен път:

Няма възможност за подаване по електронен път.

 Срок на действие:

5 години.

Такса:

200 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган.

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги

 

 

 

Услуга 241 - Промяна на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически лица и юридически лица с нестопанска цел

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 70, ал.4

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, или началник на РУ на МВР.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите в ГДНП или РУ на МВР

 Процедура за издаване и необходими документи:

Лицето, получило разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, уведомява чрез заявление по образец (Приложение 2) ГДНП, съответно РУ на МВР при:

 • преустройство на обектите за съхранение;
 • промяна на ръководителите на складовете за съхранение и/или на служителите, които извършват взривни работи;
 • промяна на регистрацията като юридическо лице с нестопанска цел.

В тези случаите лицето, получило разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

При постъпване на заявлението и документацията ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на съответното разрешение и извършва проверка на място на обектите за съхранение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

            Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или началникът на РУ на МВР по местонахождението на обектите за съхранение в 14-дневен срок от датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за съхранение.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 Заявяване по електронен път:

Няма възможност за подаване по електронен път

Срок на действие:

Съгласно срокът на действие на разрешението за съхранение.

 Такса:

20 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги

 20 януари 2020 | 15:12