МВР

ГД "Национална полиция"

 

Разрешителни за съхранение на огнестрелно оръжие

20 яну 2020

Услуга 1068 - Издаване на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 79, ал.1

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, или началник на РУ на МВР.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите в ГДНП или РУ на МВР

 Процедура за издаване и необходими документи:

За получаване на разрешение за съхранение лицето, получило разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, подава до директора на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), съответно до началника на районно управление на МВР (РУ на МВР) по постоянен адрес  заявление по образец (Приложение 2) и документ за платена такса в размер определен с тарифа.

Изключения:
 Служителите с контролни функции в защитените територии - изключителна държавна собственост по чл. 69 от Закона за защитените територии, служителите с контролни функции по опазване на горите и дивеча в Изпълнителната агенция по горите и в нейните структури, в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения, в учебно-опитните горски стопанства и в ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча и служителите в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и в териториалните ѝ звена по чл. 54 от Закона за рибарството и аквакултурите може да съхраняват служебното си огнестрелно оръжие и боеприпаси за него по постоянен адрес.
За целта подават заявление по образец до директора на ГДНП на МВР или до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, придружено от:

 • декларация, че огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях ще се съхраняват при условията определени от чл. 98 от ЗОБВВПИ;
 • съгласие на работодателя;
 • документ за платена такса в размер, определен с тарифа

При постъпване на документите, ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение и извършва при необходимост проверка на място на обектите за съхранение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР, съответно началникът на РУ на МВР, служебно проверява:

 • дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу физическото лице;
 • дали е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР, издава разрешение за съответната дейност или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
 3. По електронен път.

 Заявяване по електронен път:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg

Средството за електронна идентификация, чрез което се заявяват електронни административни услуги в портала на МВР е Квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

 Срок на действие:

5 години.

 Такса:

20 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 

 

Услуга 675 - Промяна на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 86, ал.4

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, или началник на РУ на МВР.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите в ГДНП или РУ на МВР.

 Процедура за издаване и необходими документи:

Лицето, получило разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях уведомява чрез заявление по образец (Приложение 2) ГДНП, съответно РУ на МВР при:

 • промяна на постоянния адрес;
 • при придобиване на огнестрелно оръжие.

Лицето, получило разрешение за съхранение, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

При постъпване на документите, ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение и извършва при необходимост проверка на място на обектите за съхранение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР, съответно началникът на РУ на МВР, служебно проверява:

 • дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу физическото лице;
 • дали е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или началникът на РУ на МВР по постоянен адрес на лицето в 14-дневен срок от датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за съхранение.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
 3. По електронен път.

 Заявяване по електронен път:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg

Средството за електронна идентификация, чрез което се заявяват електронни административни услуги в портала на МВР е Квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

 Срок на действие:

Съгласно срокът на действие на разрешението за съхранение.

Такса:

5 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 

 

Услуга 942 - Издаване на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 79, чл.80

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, или началник на РУ на МВР.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите в ГДНП или РУ на МВР

 Процедура за издаване и необходими документи:

В случайте на издадено разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси:

За получаване на разрешение за съхранение лицето, получило разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, подава до директора на ГДНП, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение, заявление по образец (Приложение 2) и документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

 В случаите без издадено разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси:

Касае лицата, които разполагат със складове за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.

За получаване на разрешение за съхранение лицето, подава до директора на ГДНП, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение, заявление по образец (Приложение 2) с описано ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или прилагат удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език и представят следните документи:

 1. Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
 2. Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
 3. Паспорт на склада за съхранение на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях;
 4. Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност;
 5. Копие на трудов договор, документ за придобита квалификация, ако лицето е чужд гражданин - документ който удостоверява, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства на следните категории служители:
 • ръководител на склада за съхранение;
 • служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с оръжия и боеприпаси;
 • специалисти, които водят отчетност на движението на изделията.
 1. За управителите се прилагат:
 • ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето са чужди граждани - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер. За български граждани обстоятелството се проверява служебно;
 • ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето са чужди граждани - документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. За български граждани обстоятелството се проверява служебно;,
 • медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.
 1. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

За получаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия културните организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата и такива по националното законодателство на друга държава членка, които нямат разрешение за придобиване и желаят да наемат огнестрелни оръжия, подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождение на обекта за съхранение, заявление по образец (Приложение 2), в което се посочват:

 • ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или се прилага удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език;
 • адрес на обекта за съхранение;
 • основателна причина за издаване на разрешението;
 • име и адрес на наемодателя;
 • вид и количество огнестрелни оръжия.

Заявлението се придружава от:

 1. Копие на договор за извършване на охранителна дейност чрез СОТ;
 2. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

При постъпване на документите, ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение и извършва при необходимост проверка на място на обектите за съхранение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР, съответно началникът на РУ на МВР, служебно проверява:

 • дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу физическото лице;
 • дали е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР, издава разрешение за съответната дейност или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги;
 3. По електронен път.

 Заявяване по електронен път:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg

Средството за електронна идентификация, чрез което се заявяват електронни административни услуги в портала на МВР е Квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

 Срок на действие:

5 години.

Такса:

300 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

По реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 

 

Услуга 1540 - Промяна на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 86, ал.4

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, или началник на РУ на МВР.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

 Процедура за издаване и необходими документи:

Лицето, получило разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, уведомява чрез заявление по образец (Приложение 2) ГДНП, съответно РУ на МВР при:

 • промяна на адреса на обектите за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;
 • при промяна на търговската регистрация/регистрацията като юридическо лице с нестопанска цел;
 • при придобиване на огнестрелно оръжие.

Лицето, получило разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

При постъпване на документите ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение и извършва при необходимост проверка на място на обектите за съхранение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или началникът на РУ на МВР по местонахождение на обектите за съхранение в 14-дневен срок от датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за съхранение.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
 3. По електронен път.

 Заявяване по електронен път:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg

Средството за електронна идентификация, чрез което се заявяват електронни административни услуги в портала на МВР, е Квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

 Срок на действие:

Съгласно срокът на действие на разрешението за съхранение.

Такса:

30 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 20 януари 2020 | 14:59