МВР

ГД "Национална полиция"

 

Разрешителни за ремонтни дейности

20 яну 2020

Услуга 1302 - Издаване на разрешения за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 133, ал.1

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, или от началник на РУ на МВР.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите в ГДНП или РУ на МВР

Процедура за издаване и необходими документи:

Ремонтни дейности са:

 • разглобяване на оръжия, подмяна на негодни детайли с нови или рециклирани и сглобяване с цел привеждането им към годност за употреба;
 • операции, предвидени в съответните технологии за привеждане на боеприпасите за огнестрелни оръжия в съответствие с установените стандарти, с цел привеждането им към годност за употреба;
 • техническите прегледи;
 • даването на експертна оценка за техническата годност;
 • обезопасяването от сработване по предназначение на огнестрелните оръжия;
 • даване на експертна оценка за дулната енергия на пневматични оръжия.

Лицата, извършващи ремонтни дейности, трябва да разполагат с обекти за ремонт, отговарящи на изискванията за физическа защита на строежите съгласно Закона за устройство на територията и притежаващи разрешение за ползване или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията.

За получаване на разрешение за ремонтни дейности лицата, подават до директора на ГДНП, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за ремонт, заявление по образец (Приложение 2), с описан Единен идентификационен код (ЕИК), когато лицата са регистрирани по реда на Търговския закон, или се прилага копие от удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на съответната държава членка в легализиран превод на български език.

Прилагат се следните документи:

 1. Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията
 2. Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
 3. Паспорт на склада за съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
 4. Разработени и утвърдени от производителите инструкции за безопасност при осъществяване на дейности с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
 5. Документ за платена държавна такса в размер, определен с тарифа.
 6. Документ, удостоверяващ квалификацията на служителите, които ще извършват ремонтната дейност;
 7. Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност;
 8. Копие от договор за СОТ за обектите;
 9. Ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето са чужди граждани - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер. За български граждани обстоятелството се проверява служебно;
 10. Ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето са чужди граждани - документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.  За български граждани обстоятелството се проверява служебно;;
 11. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че управителят/управителите или членовете на управителните органи на лицето не страдат от психически разстройства;
 12. Декларация от управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето, че за тях не са налице обстоятелствата:
 • през последните три години задължително не е настанявано в лечебни заведения по глава пета, раздел II от Закона за здравето или е лекувано за употреба на наркотични вещества;
 • през последните три години не са му налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие.

При постъпване на заявлението и документацията ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР по местонахождението на обекта за ремонт, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на разрешение и извършва проверка на място на обекта за ремонт.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР по местонахождението на обекта за ремонт, издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
 3. По електронен път.

 Заявяване по електронен път:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg

Средството за електронна идентификация, чрез което се заявяват електронни административни услуги в портала на МВР е Квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

 Срок на действие:

5 години.

Такса:

300 лв., съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

.

Електронен адрес за предложения:

[email protected]

Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 

 Услуга 678 - Промяна на разрешения за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 139

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, или от началник на РУ на МВР.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

Процедура за издаване и необходими документи:

Лицето, получило разрешение за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях, уведомява чрез зааявление по образец (Приложение 2) директора на ГДНП, съответно началника на РУ на МВР, при:

 • преустройство на обектите;
 • промяна на лицата извършващи ремонтната дейност;
 • промяна на търговската регистрация.

Лицето, получило разрешение за ремонтни дейности, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея и документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

Оценяването на документите и проверката на място на обектите за ремонт, когато е необходимо, се извършват по следния ред:

 При постъпване на заявлението и документацията ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР по местонахождението на обекта за ремонт, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на разрешение;

 При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им;

 Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР по местонахождението на обекта за ремонт, отразява в 14-дневен срок промяната в издаденото разрешение за ремонтни дейности.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 Заявяване по електронен път:

Няма възможност за електронно подаване.

 Срок на действие:

Съгласно срокът на действие на разрешението за ремонтни дейности.

 Такса:

30 лв., съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

.

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 20 януари 2020 | 13:41