МВР

ГД "Национална полиция"

 

Разрешителни за производство

15 май 2019

Услуга 1525 - Издаване на разрешения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

 Правно основание:

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) - чл.13, ал.1.

Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) или оправомощено от него длъжностно лице.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите.

Работно време: в работни дни от 8:30 ч.-17:30 ч.;
Гр. София, бул. Александър Малинов № 1 – Главна дирекция „Национална полиция“.


Процедура за издаване и необходими документи:

Подава се заявление по образец (Приложение 1), с описан Единен идентификационен код (ЕИК), когато лицата са регистрирани по реда на Търговския закон, или се прилага копие от удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на съответната държава членка в легализиран превод на български език.

Към заявлението се прилагат:

 1. Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията, и/или сертификат за съответствие, удостоверяващ годността на мобилна производствена установка за взривни вещества;
 2. Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
 3. Паспорт на склада за съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
 4. Списък на видовете взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, които ще се произвеждат, като се посочват стандартизационните документи и технологиите за производството им;
 5. Разработени и утвърдени от производителите инструкции за безопасност при осъществяване на дейности с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
 6. Списък на лицата, които ще имат достъп до взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, съгласуван с началника на районното управление на МВР (РУ на МВР) по местонахождението на обекта;
 7. Копия от документите, доказващи съответствие с изискванията на глави шеста и седма от Закона за опазване на околната среда, както следва:
 • Потвърждение за класификация на предприятието;
 • Становище или влязло в сила решение за оценка на въздействието върху околната среда;
 • Влязло в сила решение за предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал;
 • Становище за предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал;
 • Комплексно разрешително, когато това се изисква;
 1. Диплома за завършено висше образование на ръководителите на производство и документ за придобита специалност за персонал. При издадена диплома от чуждестранно висше училище се посочва номерът, под който документът е регистриран в Националния център за информация и документация;
 2. Копие от трудовите договори на персонала;
 3. Копие от договора с лице, извършващо частна охранителна дейност.
 4. Ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето са чужди граждани - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;;
 5. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 6. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че управителят/управителите или членовете на управителните органи на лицето не страдат от психически разстройства;
 7. Декларация от управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето, че за тях не са налице обстоятелствата:
 • През последните три години задължително е настаняван в лечебни заведения по глава пета, раздел II от Закона за здравето или е лекувано за употреба на наркотични вещества;
 • Спрямо което през последните три години са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;

8. Документ за платена държавна такса в размер, определен с тарифа.

            При постъпване на заявлението и документацията междуведомствена комисия, създадена със заповед на министъра на вътрешните работи, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на разрешение и извършва проверка на място на обектите за производство и съхранение.

Комисията се състои от експерти - представители на: Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на икономиката, Министерството на околната среда и водите, Дирекцията за национален строителен контрол, Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Условията и редът за работа на комисията се определят с правила, утвърдени със заповед на министъра на вътрешните работи.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този закон комисията уведомява писмено заявителя, дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на Главна дирекция "Национална полиция" или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение или мотивирано отказва издаването му възоснова на становище на комисията в двумесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

Заявяване по електронен път:

Няма възможност за електронно подаване.

 Срок на действие:

Безсрочен

Такса:

5000 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път или ПОС терминал.

Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

Електронен адрес за предложения:

[email protected]

Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.


Услуга 1774 - Промяна на разрешения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 23

Орган, издаващ индивидуален административен акт

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице.

Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

Процедура за издаване и необходими документи:

Услугата е за промени в издадени разрешения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, свързани с търговската регистрация, квалифицирания персонал, производствен списък и др.

Лицето, получило разрешение за производство на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, уведомява ГДНП със заявление (Приложение 1) при:

 1. Преустройство на обектите за производство и съхранение и/или промяна на мобилна производствена установка за взривни вещества;
 2. Промяна на квалифициран персонал;
 3. Промяна на търговската регистрация;
 4. Промяна на вида на взривните вещества, на оръжията, на боеприпасите и на пиротехническите изделия, които произвежда;
 5. Изтичане срока на договора за обектът разположен на територията на България или извън нея.

Лицето, получило разрешение за производство, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея и документ за платена такса.

При постъпване на заявлението и документацията, междуведомствена комисия, създадена със заповед на министъра на вътрешните работи, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на разрешение и извършва проверка на място на обектите за производство и съхранение.

Комисията се състои от експерти - представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на икономиката, Министерството на околната среда и водите, Дирекцията за национален строителен контрол, Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Условията и редът за работа на комисията се определят с правила, утвърдени със заповед на министъра на вътрешните работи.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този закон комисията уведомява писмено заявителя, дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице в едномесечен срок отразява промяната в издаденото разрешение за производство.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

Заявяване по електронен път:

Няма възможност за електронно подаване.

Срок на действие:

Безсрочен

Такса:

200 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път или ПОС терминал.

Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

Електронен адрес за предложения:

[email protected]

Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.


Услуга 358 - Допълване на разрешения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 24

Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице.

Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

Процедура за издаване и необходими документи:

Услугата е за допълване с нов обект за производство в издадени разрешения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.

Лицето, получило разрешение за производство, при откриване на нов обект за производство и съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия подава до директора на ГДНП заявление по образец (Приложение 1), придружено от:

 1. Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията, и/или сертификат за съответствие, удостоверяващ годността на мобилна производствена установка за взривни вещества
 2. Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
 3. Паспорт на склада за съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
 4. Списък на видовете взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, които ще се произвеждат, като се посочват стандартизационните документи и технологиите за производството им;
 5. Разработени и утвърдени от производителите инструкции за безопасност при осъществяване на дейности с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
 6. Списък на лицата, които ще имат достъп до взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, съгласуван с началника на районното управление на МВР (РУ на МВР) по местонахождението на обекта;
 7. Копия от документите, доказващи съответствие с изискванията на глави шеста и седма от Закона за опазване на околната среда, както следва:
  • потвърждение за класификация на предприятието;
  • становище или влязло в сила решение по съответната процедура по оценка на въздействието върху околната среда;
  • влязло в сила решение за предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал;
  • становище за предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал;
  • комплексно разрешително, когато това се изисква;
 8. Диплома за завършено висше образование на ръководителите на производство. При издадена диплома от чуждестранно висше училище се посочва номерът, под който документът е регистриран в Националния център за информация;
 9. Документ за придобита специалност за персонала;
 10. Копие от трудовите договори на персонала;
 11. Копие от договора с лице, извършващо частна охранителна дейност;
 12. Документ за платена държавна такса в размер, определен с тарифа.

При постъпване на заявлението и документацията междуведомствена комисия, създадена със заповед на министъра на вътрешните работи, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на разрешение и извършва проверка на място на обектите за производство и съхранение.

Комисията се състои от експерти - представители на: Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на икономиката, Министерството на околната среда и водите, Дирекцията за национален строителен контрол, Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Условията и редът за работа на комисията се определят с правила, утвърдени със заповед на министъра на вътрешните работи.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на ЗОБВВПИ, комисията уведомява писмено заявителя, дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице в двумесечен срок от датата на подаване на документацията издава решение за допълване на издаденото разрешение за производство.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

Заявяване по електронен път:

Няма възможност за електронно подаване.

Срок на действие:

Безсрочен

Такса:

500 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път или ПОС терминал.

Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

Електронен адрес за предложения:

[email protected]

Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.


Услуга 450 - Издаване на удостоверени
e за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 13, ал.4

Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице.

Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

Процедура за издаване и необходими документи:

Регламентира производството на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия с цел изследване, разработване или изпитания, определя адреса на обекта за производство.

Подава се заявление по образец (Приложение 1) с описано удостоверение за вписване в съответния регистър по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Към заявлението се прилагат:

 1. Удостоверение за вписване в съответния регистър по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съответно копие от акта за създаването;
 2. Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията, и/или сертификат за съответствие, удостоверяващ годността на мобилна производствена установка за взривни вещества;
 3. Списък на видовете взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, които ще се разработват, и количествата, които ще се произведат с цел изследване или изпитване;
 4. Инструкции за безопасност при осъществяване на дейности с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
 5. Списък на служителите, които ще имат достъп до взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, съгласуван с началника на районното управление на Министерството на вътрешните работи по местонахождението на обекта за производство.

            При постъпване на заявлението и документацията, ГДНП оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на удостоверение и извършва проверка на място.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на ЗОБВВПИ, ГДНП уведомява писмено заявителя, дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им. Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на удостоверението се прекратява.

Директорът на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за производство или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

Заявяване по електронен път:

Няма възможност за електронно подаване.

Срок на действие:

5 години

Такса:

1000 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път или ПОС терминал.

Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

Електронен адрес за предложения:

[email protected]

Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 15 май 2019 | 11:05