МВР

ГД "Национална полиция"

 

Разрешителни за придобиване на взривни вещества и пиротехника

20 яну 2020

Услуга 671 - Издаване на разрешения за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 50, ал.1

Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице или началник на РУ на МВР.

Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

 Процедура за издаване и необходими документи:

Физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, и културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата могат да придобиват взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, чрез закупуване, по наследство, чрез дарение или замяна след получаване на разрешение за придобиване, издадено от директора на ГДНП или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождение на обекта за съхранение.

За получаване на разрешение за придобиване на взривни вещества и/или пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, на територията на Република България лицата подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение, заявление  по образец (Приложение 2), в което се посочват:

 1. Име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;
 2. Видът и количеството взривни вещества и/или пиротехнически изделия;
 3. Основателна причина за издаване на разрешението в случаите на закупуване, замяна и дарение.
 4. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или прилагат копие от удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език.

Към заявлението се прилагат следните документи:

 1. Документ, удостоверяващ начина на придобиването им в случаите на наследство;
 2. Декларация, че придобитите взривни вещества за граждански цели и пиротехнически изделия имат нанесена "СЕ" маркировка, съответно уникална идентификация за взривните вещества за граждански цели;
 3. Списък на лицата, които ще имат достъп до взривни вещества и/или пиротехнически изделия, съгласуван с началника на РУ на МВР по местосъхранението им;
 4. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
 5. Управителят/управителите или членовете на управителните органи на лицата представят към документацията допълнително следните документи:
 • ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето са чужди граждани - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер. За български граждани обстоятелството се проверява служебно;
 • ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето са чужди граждани - документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. За български граждани обстоятелството се проверява служебно;
 • медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.

При постъпване на заявлението и документацията, ГДНП, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на съответното разрешение и извършва проверка на място на обектите за съхранение.

Директорът на ГДНП на МВР или началникът на РУ на МВР служебно проверява за управителя/управителите и/или членовете на управителните органи на юридическото лице следните обстоятелствата:

 • за получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 • дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП или РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР, издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.

При мотивиран отказ за издаване на разрешение за придобиване в случаите на наследство, наследникът предоставя взривните вещества и/или пиротехническите изделия, с изключение на фойерверки от категория F1, на ГДНП или РУ на МВР за съхранение незабавно след получаване на решението за отказ. Собственикът на изделията може да прехвърли собствеността върху тях на лице, получило разрешение за придобиване, след влизането в сила на решението за отказ.

Не се изисква разрешение за придобиване на фойерверки от категория F2 - до 5 кг брутно тегло и от категория F3 - до 10 единични бройки.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
 3. По електронен път.

 Заявяване по електронен път:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg

Средството за електронна идентификация, чрез което се заявяват електронни административни услуги в портала на МВР е Квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

 Срок на действие:

3 месеца.

Такса:

100 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 

 

Услуга 1307 - Промяна на разрешения за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 70, ал.4

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице или началник на РУ на МВР.

Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

 Процедура за издаване и необходими документи:

Лице, получило разрешение за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия, уведомява чрез заявление по образец „Приложение 2“ ГДНП, съответно РУ на МВР, при:

1. Преустройство на обектите за съхранение;

2. Промяна на ръководителите на складовете за съхранение и/или на служителите, които извършват взривни работи;

3. Промяна на търговската регистрация или на регистрацията като юридическо лице с нестопанска цел.

Лицето, получило разрешение за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

При постъпване на заявлението и документацията, ГДНП, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на разрешение за придобиване, извършва проверка на място, когато е необходимо.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП, съответно РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, или началникът на РУ на МВР по местонахождението на обектите за съхранение в 14-дневен срок от датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за придобиване.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 Заявяване по електронен път:

Няма възможност за подаване по електронен път

 Срок на действие:

Съгласно срокът на действие на издаденото разрешение за придобиване.

 Такса:

20 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал

Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
Услуга 777 - Издаване на разрешения за придобиване по наследство от физически лица и юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 50, ал.2

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, или началник на РУ на МВР.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

 Процедура за издаване и необходими документи:

Български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, могат да придобиват само по наследство взривни вещества и пиротехнически изделия, след получаване на разрешение за придобиване, издадено от директора на ГДНП или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение.

Физически лица, пребиваващи на територията на друга държава членка, могат да придобиват на територията на Република България само по наследство взривни вещества и пиротехнически изделия, след получаване на разрешение за придобиване, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.

За получаване на разрешение за придобиване на взривни вещества и/или пиротехнически изделия, лицата подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение, заявление по образец (Приложение 2), в което се посочват:

 • име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;
 • видът и количеството взривни вещества и/или пиротехнически изделия.

Към заявлението се прилагат следните документи:

 1. Документ, удостоверяващ начина на придобиването им в случаите на наследство;
 2. Декларация, че придобитите взривни вещества за граждански цели и пиротехнически изделия имат нанесена "СЕ" маркировка, съответно уникална идентификация за взривните вещества за граждански цели;
 3. Списък на лицата, които ще имат достъп до взривни вещества и/или пиротехнически изделия, съгласуван с началника на РУ на МВР по местосъхранението им;
 4. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа;
 5. Ако лицето е чужд гражданин - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер. За български граждани обстоятелството се проверява служебно;
 6. Ако лицето е чужд гражданин - документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. За български граждани обстоятелството се проверява служебно;
 7. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

Заявяване по електронен път:

Няма възможност за подаване по електронен път

 Срок на действие:

3 месеца.

 Такса:

20 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

  

Услуга 867 - Промяна на разрешения за придобиване по наследство от физически лица и юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 70, ал.4

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, или началник на РУ на МВР.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

 Процедура за издаване и необходими документи:

Лицето, получило разрешение за придобиване, съхранение и/или употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия, уведомява чрез заявление по образец (Приложение 2) ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, при:

 • преустройство на обектите за съхранение;
 • промяна регистрацията на юридическо лице с нестопанска цел.

Лицето получило разрешение за придобиване, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

При постъпване на заявлението и документацията ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на съответното разрешение и извършва проверка на място, ако е необходимо на обектите за съхранение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията ГДНП, съответно РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или началникът на РУ на МВР по местонахождението на обектите за съхранение в 14-дневен срок от датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за придобиване.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 Заявяване по електронен път:

Няма възможност за подаване по електронен път

 Срок на действие:

Съгласно срокът на действие на издаденото разрешение за придобиване.

Такса:

5 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
   

 20 януари 2020 | 14:57