МВР

ГД "Национална полиция"

 

Разрешителни за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси

20 яну 2020

Услуга 1893 - Издаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и юридически лица с нестопанска цел

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 50, ал.3, чл.76

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, или началник на РУ на МВР.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите в ГДНП или РУ на МВР

 Процедура за издаване и необходими документи:

Услугата касае придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси от търговски дружества, еднолични фирми и културни организации.

За получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях физически и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на Търговския закон, лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, подават заявление по образец (Приложение 2) до директора на ГДНП, съответно до началника на РУ на МВР по адрес на съхранение.

За получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на друга държава членка, подават заявление по образец (Приложение 1) до директора на ГДНП на МВР.

            В заявленията се посочва:

 1. Начин на придобиване;
 2. Име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;
 3. Основателна причина за издаване на разрешението в случаите на дарение, закупуване и замяна;
 4. Видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.
 5. Физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, представят ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или се прилага копие от удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език.

Заявленията се придружават от следните документи:

 1. Документ, удостоверяващ начина на придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси при наследство и награда;
 2. Декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват при следните условия:
 • в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства, ако не могат да се поберат в металните каси, те се съхраняват в отделно помещение с врата със секретно заключващо се устройство и входна метална врата.
  1. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
  2. Управителят/управителите или членовете на управителните органи на юридическите лица представят:
 • ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето са чужди граждани - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер. За български граждани обстоятелството се проверява служебно;
 • ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето са чужди граждани - документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. За български граждани обстоятелството се проверява служебно;
 • медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.

При постъпване на документите, ГДНП, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение и извършва при необходимост проверка на място на обектите за съхранение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП, съответно РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания, и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР, съответно началникът на РУ на МВР, служебно проверява управителите за обстоятелствата за :

 • за получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 • дали срещу съответното лице има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер.

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР, издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.

Изключения

Лицата, които имат издадени разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и срокът им не е изтекъл, могат да придобият друго огнестрелно оръжие и боеприпаси за него след получаване на разрешение за придобиване, след представяне на заявление до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение, в което се посочват видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпасите за тях, придружено с копия от съответните разрешения и документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги;
 3. По електронен път.

 Заявяване по електронен път:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg.

Средството за електронна идентификация, чрез което се заявяват електронни административни услуги в портала на МВР е Квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

 Срок на действие:

3 месеца.

Такса:

100 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган.

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

Услуга 1539 - Промяна на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и юридически лица с нестопанска цел

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 86, ал.4

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице или началник на РУ на МВР.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

 Процедура за издаване и необходими документи:

Услугата е за промени в издадено разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси в случай на изменения в търговската регистрация или условията на съхранение.

Лицето, получило разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, уведомява чрез заявление по образец (Приложение 2) ГДНП, съответно РУ на МВР при:

 • промяна на адреса на обектите за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;
 • при промяна на търговската регистрация/регистрацията като юридическо лице с нестопанска цел.

Лицето, получило разрешение за придобиване, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите свързани с нея и документ за платена такса в размер определен с тарифа.

При постъпване на документите ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение и извършва при необходимост проверка на място на обектите за съхранение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията ГДНП, съответно РУ на МВР, уведомява писмено заявителя и дава указания, и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или началникът на РУ на МВР по местонахождение на обектите за съхранение в 14-дневен срок от датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за придобиване.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 Заявяване по електронен път:

Няма възможност за подаване по електронен път

 Срок на действие:

Съгласно срокът на действие на издаденото разрешение за придобиване.

 Такса:

20 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 

 

Услуга 1067 - Издаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 50, ал.3, чл.76

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице или началник на РУ на МВР.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

 Процедура за издаване и необходими документи:

За получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, подават заявление по образец (Приложение 2) до началника на РУ на МВР по постоянен адрес.

За получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях физически лица, пребиваващи на територията на друга държава членка, подават заявление по образец (Приложение 1) до директора на ГДНП.

В заявленията се посочва:

 • начин на придобиване;
 • име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;
 • основателна причина за издаване на разрешението в случаите на дарение, закупуване и замяна;
 • видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.

Заявленията се придружават от следните документи:

 1. Документ, удостоверяващ начина на придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси при наследство и награда;
 2. Декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват при следните условия:
 • в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства, ако не могат да се поберат в металните каси, те се съхраняват в отделно помещение с врата със секретно заключващо се устройство и входна метална врата.
  1. Документ, удостоверяващ завършено основно образование;
  2. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа;
  3. Ако лицето е чужд гражданин - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер. За български граждани обстоятелството се проверява служебно;
  4. Ако лицето е чужд гражданин - документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. За български граждани обстоятелството се проверява служебно;
  5. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
  6. Лицата пребиваващи на територията на друга държава членка, представят към документацията и предварително писмено одобрение от съответния орган на държавата членка, в която лицето е пребиваващо.

Физически лица, кандидатстващи за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели, допълнително представят и документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта, а когато лицата са пребиваващи на територията на друга държава членка - съответен документ в легализиран превод на български език.

Физически лица, кандидатстващи за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за ловни цели, допълнително представят и заверен билет за лов съгласно Закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка - съответен документ в легализиран превод на български език.

При кандидатстване за разрешение за придобиване на ловно нарезно оръжие физическите лица представят и удостоверение за подборно ловуване.

 Изключения

Лицата, притежаващи огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, за които имат издадени разрешения за съхранение и/или носене и употреба и срокът им не е изтекъл, могат да придобият друго огнестрелно оръжие и боеприпаси за него след получаване на разрешение за придобиване. Лицата представят заявление по образец (Приложение 2) до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, в което се посочват видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпасите за тях, придружено от документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

Придобиване на оръжия от лица държавни служители и служители на дипломатически представителства

Държавните служители от МВР, ДАНС, ДАР, ДАТО, Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерството на правосъдието, служителите от Бюрото по защита при главния прокурор и военнослужещите от въоръжените сили, офицерите и сержантите от НСО, както и държавните служители от ДКСИ, осъществяващи дейността по чл. 9, т. 18 от Закона за защита на класифицираната информация получават разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие/късоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, съответно от началника на РУ на МВР по постоянен адрес, въз основа на заявление по образец (Приложение 2), в което се посочват видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, придружено от следните документи:

 1. Служебна бележка от съответното ведомство, че са служители или военнослужещи;
 2. Удостоверение за годност за употреба, когато огнестрелното оръжие не е ново;
 3. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа;

За получаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие/късоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях лицата с прекратено служебно правоотношение, с изключение на тези, на които е наложено дисциплинарно наказание "уволнение", подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, заявление по образец (Приложение 2), в което се посочват видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, придружено от следните документи:

 1. Служебна бележка от съответното ведомство, удостоверяваща, че лицето е бивш служител;
 2. Ако лицето е чужд гражданин - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер. За български граждани обстоятелството се проверява служебно;
 3. Ако лицето е чужд гражданин - документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. За български граждани обстоятелството се проверява служебно;
 4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
 5. Удостоверение за годност за употреба, когато огнестрелното оръжие не е ново;
 6. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

Служители на чуждестранно дипломатическо представителство, които са граждани на изпращащата държава, могат да придобиват късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за него за служебни цели при спазване принципа на взаимност след издаване на съответното разрешение от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.

За получаване на разрешението Министерството на външните работи представя на ГДНП на МВР следните документи:

 1. Нота от Министерството на външните работи на съответната държава до Министерството на външните работи на Република България с искане за издаване на разрешение за всеки служител;
 2. Заверени от българско дипломатическо представителство копие и превод на български език на документа, издаден от компетентния орган на изпращащата държава, удостоверяващ правото на дипломатическия служител да притежава и носи определения вид огнестрелно оръжие и боеприпаси за него;
 3. Служебна бележка от българско дипломатическо представителство, издадена на служителя, в случай на предстоящ внос или транспортиране на територията на Република България на притежавано огнестрелно оръжие и боеприпаси за него.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 Заявяване по електронен път:

Няма възможност за подаване по електронен път

 Срок на действие:

3 месеца.

 Такса:

20 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал

Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.Услуга 240 - Промяна на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 86, ал.4

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, или началник на РУ на МВР.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

 Процедура за издаване и необходими документи:

Лицето, получило разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях уведомява чрез заявление по образец (Приложение 2) ГДНП, съответно РУ на МВР при промяна на постоянния адрес.

Представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите свързани с нея, документ за платена такса в размер определен с тарифа.

При постъпване на документите ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение и извършва при необходимост проверка на място на обектите за съхранение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията ГДНП, съответно РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или началникът на РУ на МВР по местонахождение на обектите за съхранение в 14-дневен срок от датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за придобиване.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 Заявяване по електронен път:

Няма възможност за подаване по електронен път

 Срок на действие:

Съгласно срокът на действие на издаденото разрешение за придобиване.

 Такса:

5 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал

Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.Услуга 2787 - Издаване на предварително писмено одобрение за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси в друга държава членка

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 78а, ал. 1

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или опълномощено от него длъжностно лице

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите в ГДНП.

 Процедура за издаване и необходими документи:

Български граждани, граждани на друга държава членка, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, могат да получат предварително писмено одобрение за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси в друга държава членка от директора на ГДНП на МВР, ако отговарят на изискванията на чл. 58, ал. 1. от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Заявлението по образец (Приложение 1) се подава на гише в ГДНП

Към заявлението се прилагат:

 1. Документите, удостоверяващи спазването на изискванията на чл. 58, ал. 1 (ако заявителят няма издадено преди това разрешения за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие);
 2. Документ за платена такса.

ГДНП оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР служебно проверява обстоятелствата за лицата:

 • дали е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 • дали срещу съответното лице има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер.

Директорът на ГДНП на МВР издава предварителното писмено одобрение по образец.

Начин на заявяване на услугата:

  1. Подаване на заявление на гише;
  2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 Заявяване по електронен път:

Няма възможност за електронно подаване

 Срок на действие:

3 месеца.

Такса:

20 лв., съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
   

 20 януари 2020 | 13:40