МВР

ГД "Национална полиция"

 

Разрешителни за носене и употреба на огнестрелно оръжие

20 яну 2020

Услуга 231 - Издаване на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 81

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, или началник на РУ на МВР.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

 Процедура за издаване и необходими документи:

За получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, и граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, получили разрешение за придобиване и съхранение, подават заявление по образец (Приложение 2) до директора на ГДНП, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес.

 За самоотбрана, в заявлението се отразява информация за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие или се прилага служебна бележка, че лицето е държавен служител от МВР, ДАНС, ДАР, ДАТО, Главна дирекция "Охрана", Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" или служител от Бюрото по защита при главния прокурор, или военнослужещ от въоръжените сили, офицер или сержант от НСО, или служител по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, или държавен служител от ДКСИ, осъществяващи дейността по чл. 9, т. 18 от Закона за защита на класифицираната информация 
 За ловни цели се прилага билет за лов;
 За спортни цели се прилага документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта;
 
За всяко огнестрелното оръжие се прилага удостоверение за годност за употреба, когато не е ново;
 
Прилага се документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

Когато физически и юридически лица, регистрирани като търговци, спортни и културни организации и ловни сдружения, регистрирани по националното законодателство на държава членка, и лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет са получили разрешение за придобиване и съхранение, подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях, заявление по образец (Приложение 2) за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на своите служители или членове.

В заявлението се посочва основанието за издаване на разрешението и се представят:

 1. Копие от договор за трудово или гражданско правоотношение на служителите или документ, удостоверяващ членство в съответната организация;
 2. За всеки служител или член и за всяко огнестрелно оръжие се прилага:
 •  За самоотбрана или служебни цели, в заявлението се отразява информация за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие или се прилага служебна бележка, че лицето е държавен служител от МВР, ДАНС, ДАР, ДАТО, Главна дирекция "Охрана", Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" или служител от Бюрото по защита при главния прокурор, или военнослужещ от въоръжените сили, офицер или сержант от НСО, или служител по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, или държавен служител от ДКСИ, осъществяващи дейността по чл. 9, т. 18 от Закона за защита на класифицираната информация
 • За ловни цели - билет за лов 
 • За спортни цели - документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта;
 • удостоверение за годност за употреба, когато огнестрелното оръжие не е ново;
 • документ за платена такса в размер, определен с тарифа;
 • ако лицето е чужд гражданин - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер. За български граждани обстоятелството се проверява служебно;
 • ако лицето е чужд гражданин - документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. За български граждани обстоятелството се проверява служебно;
 • медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.

За получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него физическо лице, пребиваващо на територията на друга държава членка, подава до директора на ГДНП заявление по образец (Приложение 1) с информация за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие в случай на самотбрана или служебни цели, придружено от:

 1. Билет за лов - за ловни цели, или документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта - за спортни цели;
 2. Две снимки с размер 1,5 на 2,5 см;
 3. Удостоверение за годност за употреба, когато огнестрелното оръжие не е ново;
 4. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа;
 5. Предварително писмено съгласие, издадено от компетентен орган на другата държава членка.

 При постъпване на документите ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение и извършва при необходимост проверка на място на обектите за съхранение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР, съответно началникът на РУ на МВР, служебно проверява:

 • дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу физическото лице;
 • дали е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР, издава разрешение за съответната дейност или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
 3. По електронен път.

Заявяване по електронен път:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg

Средството за електронна идентификация, чрез което се заявяват електронни административни услуги в портала на МВР е Квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

 Срок на действие:

Съгласно срокът на действие на разрешението за съхранение.

Такса:

20 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

Орган по контрола:

По-вишестоящ орган.

Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
Услуга 1320 - Промяна на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 86, ал.4

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, или началник на РУ на МВР.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

Процедура за издаване и необходими документи:

Лицето, получило разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, уведомява чрез заявление по образец (Приложение 2) ГДНП, съответно РУ на МВР при:

 • промяна на постоянния адрес,
 • промяна на адреса на обектите за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;
 • при прекратяване на правоотношението със служителите или членовете на юридически лица, спортни или ловни дружества, които са получили разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;
 • при придобиване на огнестрелно оръжие.

Лицето, получило разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

При постъпване на документите ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение и извършва при необходимост проверка на място на обектите за съхранение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или началникът на РУ на МВР по местонахождение на обектите за съхранение в 14-дневен срок от датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за носене и употреба.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
 3. По електронен път.

Заявяване по електронен път:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg

Средството за електронна идентификация, чрез което се заявяват електронни административни услуги в портала на МВР е Квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

 Срок на действие:

Съгласно срокът на действие на разрешението за съхранение.

Такса:

5 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

Електронен адрес за предложения:

[email protected]

Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 20 януари 2020 | 14:58