МВР

ГД "Национална полиция"

 

Разрешение за употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси на стрелбища

08 юли 2019

Услуга 2786 - Издаване на разрешение за употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси на стрелбища

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 81а, ал. 1

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или опълномощено лице, или началник на РУ на МВР

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите в ГДНП или РУ на МВР

Процедура за издаване и необходими документи:

Заявлението по бразец (Приложение 2) се подава на гише в РУ на МВР по адрес на обекта или в ГДНП. Описва се ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или се прилага удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език. Към него се прилагат:

 1. Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
 2. Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
 3. Описват се видовете огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, които ще се употребяват;
 4. За управителя/управителите или членовете на управителните съвети са чужди граждани - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер. За български граждани обстоятелството се проверява служебно;
 5. Ако управителя/управителите или членовете на управилните съвети са чужди граждани - документ, който удостоверява, че срещу лицето не еповдигнато обвинение за престъпление от общ характер. За български граждани обстоятелството се проверява служебно;
 6. Документ за правоспособност на инструктора/инструкторите или треньора/треньорите по стрелба и ако лицето е чужд гражданин - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, за всеки от тях
 7. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

ГДНП, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение и извършва при необходимост проверка на място на обектите.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП, съответно РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР, съответно началникът на РУ на МВР, служебно проверява обстоятелствата за лицата:

 • дали е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 • дали срещу съответното лице има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер.

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР, издава разрешение за съответната дейност или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 Заявяване по електронен път:

Няма възможност за електронно подаване

 Срок на действие:

5 години.

Такса:

300 лв., съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 19 август 2019 | 16:41