МВР

ГД "Национална полиция"

 

Прострелване на огнестрелно оръжие

16 мар 2018

Услуга 232 - Извършване на прострелване на огнестрелно оръжие и създаване на куршумотека и гилзотека

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 92

Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Комисия определена със заповед на директора на ОДМВР/СДВР


 Приемане на документите и оръжието:

Лицето предоставя в структурата издала разрешението за придобиване :

 • разрешението за придобиване с попълнен контролен талон;
 • придобитото оръжие в комплект с боеприпаси (5 броя за пистолети/адаптори или по един брой за всяко гнездо на барабана за револвери, но не по-малко от 5)

За предоставеното оръжие се изготвя приемо-предавателен протокол по образец.
За извършената прострелка се съставя протокол, като един екземпляр се предоставя на лицето.

Начин на заявяване на услугата:

  1. Лично в в структурата издала разрешение за придобиване.

  Срок на действие:


  Безсрочно  

  Такса:

  10 лв., съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал, в брой.

  Получаване на резултата от услугата:

  Лично от структурата, където е предоставено оръжието за прострелка.

 

 11 февруари 2019 | 15:47