МВР

ГД "Национална полиция"

 

Европейски паспорт за огнестрелни оръжия

20 яну 2020

Услуга 1069 - Издаване на Европейски паспорт за огнестрелни оръжия

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 116, ал. 2; чл. 117, ал. 1

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

Процедура за издаване и необходими документи:

Съществуват две условия за издаване на Европейски паспорт за огнестрелни оръжия:

Издаване на Европейски паспорт (ЕП) за огнестрелно оръжие едновременно с издаването на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие -  лицата подават до Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) на МВР заявление по образец (Приложение 1), придружено с копие от разрешението за носене и употреба на огнестрелното оръжие и документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие при пътуване с притежаваното от тях огнестрелно оръжие за ловни цели или с огнестрелно оръжие за спортни цели до територията на други държави членки, подават до ГДНП на МВР заявление по образец (Приложение 1), покана за участие в спортното или ловното събитие от съответната организация на държавата членка и документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

При постъпване на документите, ГДНП издава Европейски паспорт за огнестрелно оръжие.

Начин на заявяване на услугата:

  1. Подаване на заявление на гише;
  2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
  3. По електроне път

Заявяване по електронен път:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg

Средството за електронна идентификация, чрез което се заявяват електронни административни услуги в портала на МВР е Квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

 Срок на действие:

Съгласно действието на разрешението за носене и употреба на огнестрелни оръжия.

 Такса:

110 лв., съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

Електронен адрес за предложения:

[email protected]

Получаване на резултата от услугата:

  1. На гише административно обслужване;
  2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 20 януари 2020 | 13:42