МВР

ГД "Гранична полиция"

 

"Извър. оценка на съотв. на инв. проекти, упр. на строит. надзор, осъществ. на инв. контрол по време на изп. на СМР и изп. функциите на координатор по безоп. и здр. на обект "Ремонт и модерниз. на адм. сграда на ГПУ-М.Търново при РДГП-Елхово""

22 юни 2020

"Извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на стоителен наздор, осъществяване на инвеститорнски контрол по време на изпълнение на СМР и изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве на обект "Ремонт и модерниация на административната сграда на ГПУ-Малко Търново при РДГП-Елхово"

Директно възлагане по чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки - Обособена позиция № 2 от процедура с УИН в РОП: 02849-2019-0053, открита с Решение № 3282оп-722/17.12.2019 г.

Прикачени документи Договор № 3282оп-1050 от 18.06.2020 г. с приложения   (pdf - 4,69MB) - 22 юни 2020 11:39

 17 август 2020 | 15:22