МВР

ГД "Гранична полиция"

 

"Доставка и монтаж на контейнери за изграждане на фургонно селище за настаняване до 400 чужденци в "Специален дом за временно настаняване на чужденци" - Любимец" - обществена поръчка по чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП

05 фев 2015

1. Решение

2. Обявление

3. Пълно описание

4. Техническа спецификация

   4.1 Приложения към Техническа спецификация

5. Указания към участниците с приложения:

   5.1. Приложения №№ 1 - 10 - оброзци на документи за подбор

   5.2. Приложение 11 - образец на техническо предложение

   5.3. Приложение 12 - образец на ценово предложение

   5.4. Приложение 13 - проект на договор

ОТГОВОР НА ВЪПРОС

Протокол №1 от работата на комисията

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Протокол №2 за оценка и класиране на участниците 19.02.2015 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител   19.02.2015 г.

Решение за прекратяване     09.06.2015 г.

Възстановена е гаранцията за участие на 29.06.2015г. на основание чл.62, ал.3 от ЗОП.

 23 май 2017 | 18:02