МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Обща информация за Възложителя

 

Главна Дирекция "Гранична полиция" - МВР

   Адрес:  София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46,

   тел: 02 983 18 65

   факс: 02 988 58 67

   e-mail: [email protected]

   Вътрешни правила на ГДГП   отменени

   Предварителни обявления за възлагане на обществени поръчки които ГДГП смята да  проведе през следващите 12 месеца на 2015 г.

Обобщен план-график на обществени поръчки - бенефициер ГДГП

   Вътрешни правила приети със заповед УРИ 3282з-3720 30.12.2015г.