МВР

ОД Габрово

 

Информация за дейността на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" през 2016 г.

26 яну 2017

Организация и управление. Изпълнение на планираните задачи
 
Дейността през на 2016 г. бе насочена към изпълнение на основните задачи, произтичащи от ЗМВР,  ПУДМВР,   Приоритети на МВР и ГДПБЗН, План за дейността на РДПБЗН - Габрово и даваните указания от ГДПБЗН – МВР.
През отчетния период РДПБЗН - Габрово работи по следните приоритети от Плана на МВР:
Приоритет 1: Осигуряване на надеждна защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации. С основни дейности:
     - Повишаване на нивото за реакция;
     - Подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на ЕСС и органите на изпълнителната власт;
     - Развитие на доброволните формирования за подпомагане на местната власт;
Приоритет 2: Утвърждаване превенцията като постоянна политика за противодействие на престъпността. С основна дейност:
     - Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и пожарната безопасност при прибиране на селскостопанската продукция;
Планираните основни приоритети за 2016 г. са изпълнени. По изложените приоритети дирекцията ще продължи да работи и осигурява плануваните цели и задачи за 2017 г.

Статистическа информация за дейността на РДПБЗН през 2016 година
През 2016 г. службите на РДПБЗН - Габрово са реагирали на 938 сигнала за произшествия, които са с 117 повече в сравнение със същия период на 2015 г. – (8210), от които 145 пожара с материални загуби. В сравнение с 2015 г. броят на пожарите с материални загуби се е увеличил с 34. Пожарите без материални загуби (които включват и тези в сухи треви и отпадъци) за изминалата година са 440, които в сравнение с 2015 г. (387) се явяват увеличение с 53. За 2016 при пожари на територията на областта са загинали двама души, пострадали граждани няма. През 2015 г. загиналите са тепима, толкова са и пострадалите. Регистрирани са 21 лъжливи повиквания, които са с 5 по-малко от тези през 2015 г.
Разпределение на пожарите със загуби по отрасли:
        - жилищно стопанство – 71 пожара /48,97% от пожарите/, увеличение с 6 бр.;
        - транспорт – 42 пожара /28,97 % от пожарите/, увеличение с 18 бр.;
        - селско и рибно стопанство – 11 пожара /7,57 % от пожарите/, увеличение с 3 бр.;
        - преработваща промишленост – 2 пожара /1,40 % от пожарите/, намаление с 3 бр.;
        - хотелиерство и ресторантьорство –  3 пожара /2,07%, от пожарите/, без промяна
        - търговия и ремонт – 3 пожара /2,07 % от пожарите/, без промяна;
        - други дейности – 2 пожара /1,38 % от пожарите/, без промяна;
        - енергетика – 3 пожара /2,07 % от пожарите/, увеличение с 2 бр.;       
        - горско стопанство – 3 пожара /2,07 % от пожарите/;       
        - издателство, медии и далекосъобщения – 1 пожар /0,69 % от пожарите/;       
        - образование – 1 пожар /0,69 % от пожарите/;       
        - култура, спорт и развлечения – 1 пожар /0,69 % от пожарите/;       
        - държавно управление – 1 пожар /0,69 % от пожарите/;       
        - не се изисква – 1 пожар /0,69 % от пожарите/

Причини за пожарите през 2016 година:
        - късо съединение – 43 пожара /29,66 % от пожарите/, увеличение с 19;
        - небрежност при боравене с открит огън - 21 пожара /14,48 % /, увеличение с 8;
        - строителна неизправност  - 7 пожара /4,83 % от пожарите/, намаление с 4;
        - техническа неизправност – 14 пожара /9,66 % от пожарите/, увеличение с 4;
        - умисъл – 16 пожара /11,03 % от пожарите/, увеличение с 8;
        - непр. ползване на отопл. уреди – 8 пожара /5,52 % от пожарите/, увеличение с 3;
        - самозапалване – 4 пожара /2,76 % от пожарите/, намаление с 1;
        - непр. ползване на нагр. уреди – 9 пожара /6,21 % от пожарите/, увеличение с 6;
        - природни явления – 1 пожар /0,69 % от пожарите/, намаление с 2;
        - детска игра – 1 пожар /0,69 % от пожарите/, намаление с 2;
        - в процес на установяване – 16 пожара /11,03 % от пожарите/, увеличение с 2;
        - други - 5 пожара /3,45 % от пожарите/, намаление с 6.

През изминалата 2016 г., освен в ликвидирането на пожари службите за ПБЗН от областта са участвали общо в  369 аварийно-спасителни дейности, дежурства и помощни операции (297 за 2015 г.). От тях 308 техническа помощ (262 за 2015 г.), 16  дежурства (12 за 2015 г.), 45 аварийно - спасителни дейности (23 за 2015 г.). Помощните операции и АСД са се увеличили със 72 в сравнение от тези през 2015 г. Средната натовареност на поделенията за ПБЗН от областта е 2,67 произшествия на ден, която е по-голяма в сравнение със същия период на 2015 г. (1,8 произшествия на ден). Най-натоварени са служите в Габрово – средно с 1,37 произшествия на ден  и Севлиево – средно с 0,89 произшествия на ден.
От анализа на данните за произшествията и натовареността могат да се направят следните изводи:
     - Увеличен е броя на аварийно-спасителните действия и помощните операции, извършени от службите – 369 за 2016 г. (297 за 2015 г.), но е намален драстично в сравнение с 2014 г. (644 за 2014 г.), през която година отчетохме една сериозна бедствена ситуация в областта;
     - има намаление в броя на загиналите и пострадали граждани в сравнение с изминалите 5 години;
    - продължават проблемите с регистрираните произшествия от битов характер. Твърде много е броят на инцидентите в жилищните сгради на гражданите, обслужването на комините канали, запалените контейнери и други.    

Материално-техническо осигуряване
През отчетния период са извършвани необходимите ремонти на техниката със средства от отпуснатия бюджет и използвани складови наличности на резервни части.
Доставената по Оперативни програми „Околна среда” 2007-2013 г. и „Регионално развитие” 2007-2013 г. гаранционна техника е обслужена и ремонтирана от оторизираните за това сервизи. През месец Декември беше извършено техническо обслужване на химически автомобил Iveco Daily 50C15V, съгласно договор ПО-ДОП-30/ 08.11.2016 г. за следгаранционно обслужване. В РСПБЗН от областта се извършват в пълен обем и последователност техническите обслужвания на техниката, за поддържането й в постоянна оперативна готовност. Съгласно заповеди на Директора на РДПБЗН – Габрово, беше извършено сезонно техническо обслужване на техниката за работа при пролетно–летни и есенно–зимни условия. След приключване на СТО комисия извърши проверка на обслужената техника и състави протоколи. Автомобилите от РДПБЗН – Габрово преминават периодичен технически преглед съгласно, чл. 29 от Наредба № Н–32/ 16.12.2011 г.
Голяма част от недвижимите имоти имат нужда от спешен ремонт, описани в писмо с рег. № 905р-185/ 27.01.2016 г. През месец февруари 2016 г. се направи заснемане и се изготви технически паспорт на сградата на РСПБЗН – Севлиево, а през месец юни 2016 г. се направи заснемане и се изготви технически паспорт  на сградата на РДПБЗН – Габрово.
ГДПБЗН – МВР разработи задание за възлагане на обществена поръчка по проект „Установяване на шест центъра за осигуряване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения” във връзка с кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014 г.-2020 г.”. В този проект е включена и стопанисваната от РДПБЗН – Габрово друга административна сграда, двуетажна със ЗП 99 кв.м., намираща се в имот № 030064 в землището на с. Гарван с ЕКАТТЕ 14533, община Габрово. Съгласно Решение № 823/ 29.09.2016 г. на Министерски съвет през м. Ноември бе прехвърлен безвъзмездно на община Севлиево имот находящ се в гр. Севлиево, ул. „Св. Княз Борис I” № 9. Със собствени сили и средства през месец Септември беше ремонтиран покрива на обслужващата сграда намираща се в гр. Габрово, ул. „Лазар Донков” № 30. Всички диелектрични прибори са изпитани.

Превантивна дейност и контрол
Планове за защита при бедствия
През отчетния период не са извършвани проверки на Плановете за защита при бедствия на общинско и областно ниво за съответствието им с изискванията на чл.9 от ЗЗБ и за актуалността на съдържанието им. Във връзка с обнародвания в ДВ, бр.51 от 5 юли 2016 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия  във всички общини и в областта са създадени общински и областен съвети за намаляване на риска от бедствия и са актуализирани заповедите за създаване на общински и областен щабове за изпълнение на Плановете за защита при бедствия.
Наблюдение, ранно-предупреждение и оповестяване
През изтеклата година не е имало извънредни ситуации, налагащи извършване на постоянно наблюдение на водни басейни или евакуация на хора и имущество.
Извърши се актуализация на базата данни на СРПОБ на органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС. Запознати бяха всички новоназначени длъжностни лица с нормативно определените им функции в СРПОБ. По утвърден от областния управител на област Габрово план – график за провеждане на тренировки на органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС се проведоха 8 тренировки и едно извънредно оповестяване за проверка готовността на РДПБЗН при терористичен акт. Резултатите от тренировките с ЕСС показват запазване в процента на успешно оповестените с ПИН код за периода на 2016 г. – 86,85 % в сравнение с 2015 г. –84,84 % и с 2014 г. - 85,55 %. Извършена е тренировка по оповестяване на страната за опасност от въздушно нападение с реално задействане на сирената система. В Община Габрово се поддържа възстановената системата за оповестяване на граждани по местния радиовъзел. Проблем в дирекцията срещаме при изпълнението на предписаните мероприятия по изграждането на локалните системи за оповестяване на обектите от критичната инфраструктура в областта. Идентификацията му се състои в отделянето на значителен финансов ресурс от ръководствата за изграждането и неуточнените параметри на съответните технически апаратури за оповестяване и интегриране с предстоящата общинска (областна) система за РПОБ на населението.
Колективни и индивидуални средства за защита
През отчетния период са извършени 13 проверки по състоянието на  скривалищата и 14 проверки по състоянието на противорадиационните укрития на територията на област Габрово. За резултатите от извършените проверки и направените констатации са съставени констативни протоколи, които имат по-скоро информативен характер. При всяка проверка се установява, че състоянието на водените на отчет КСЗ се влошава, поради лоша поддръжка. Монтираните съоръжения в тях не се поддържат, съгласно изискванията на  Приложение №  3 към чл.17, ал.5; Приложение № 4 към чл.22, ал.8 и  Приложение № 5 към чл.23, ал.7  от Наредбата за реда за изграждане, поддържане и използване на КСЗ, тъй като не са назначени от собствениците им лица притежаващи необходимите технически възможности и квалификация. Скривалищата собственост на ГДПБЗН са неизползваеми и за възстановяването им са необходими значителни финансови средства, а такива липсват.
Индивидуалните средства за защита предназначени за защита на лицата по чл.4 ал.1, т.2б от Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита ( изм. ДВ. бр.57 от 2015 г.),  се съхраняват в четири склада собственост на общини Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново. За 2016 г. не са планирани финансови средства от общинските бюджети за поетапно обновяване на запасите от ИСЗ, предназначени за защита на неработещото население в съответната община.
През изминалия отчетен период са връчени 10 бр. констативни акта с предписания  за обезпечаване на работещите в обектите по чл.35 и чл.36 от ЗЗБ с индивидуални средства за защита.
Обучение и практическа подготовка на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, силите за реагиране, доброволците и населението
През 2016 г. ръководствата на РДПБЗН и РСПБЗН участваха в областни и общински комисии за координация на действията при пожари, аварии и др. кризисни ситуации. Обсъдени бяха и въпроси за взаимодействието между различните органи и организации за действия при инцидентни и подаване на навременна информацията. Повишиха се знанията и се усъвършенстваха практическите умения на участниците по оповестяване, събиране на информация, подготовка на предложения за организация на защитата на населението и ръководство за провеждане на НАВР. През месец юни се проведе областно учение във военно формирование 22960, с. Царева Ливада, община Дряново, област Габрово на тема “Действие на силите за провеждане на НАВР при възникване на пожар или инцидент с опасни химически вещества в обекта“, като се разискваха и въпроси, относно взаимодействието между РДПБЗН и  поделението. 
През годината беше проведено обучение със служителите на РСПБЗН-Габрово и РДПБЗН за внедряване на мобилното приложение iHELP, което цели да предотврати преждевременна смърт и усложняване на травми и наранявания, като ангажира цялата общност в това да бъде съпричастна и да се притече на помощ на пострадалите до пристигане на спешен медицински екип. Проектът iHELP цели създаване на максимално голяма мрежа за взаимопомощ, която да покрива цялата страна и да се намали драстично времето до пристигането на първа помощ. Община Габрово е първата община в която е въведено мобилното приложение, като същото е инсталирано на мобилните телефони на служителите от РСПБЗН-Габрово и РДПБЗН-Габрово.
Обучение на силите за реагиране на РДПБЗН
Специалната подготовка на държавните служители от РДПБЗН гр. Габрово през периода се провеждаше, съгласно изготвените тематични планове. Проведени бяха обучение и изпити за осигуряване на безопасна работа със съдовете под налягане на противопожарен автомобил ULF 3000/4500 и подемната субструктура на авто-механична стълба Магирус М 32 Л и със служителите, определени за отговорник и техници по дихателна защита.
Продължи обучението на оперативните щабове, като се проведоха 4 щабни тренировки и 2 ПТУ. Проиграни са и 30 пожаротактически занятия от началниците на РСПБЗН, както и 633 от началниците на ДС.
Обучение на населението
В изпълнение на Плана за дейността на РДПБЗН-Габрово през 2016 г. се проведоха: общински и областно състезание “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”, общински и областно състезание МПО „Млад огнеборец” и общински и областен етап на Международния конкурс за детска рисунка “С очите си видях бедата”. 
През месец май се проведе областния етап на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”. В него взеха участие отборите класирали се на първо място в общинските етапи на състезанието. След оспорвана надпревара  на първо място се класира отбора на  ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" - гр. Габрово, който зае седмо място в Националния етап на състезанието проведен през м. септември. 
РДПБЗН съвместно с ХГ "Христо Цокев" гр. Габрово организира изложба с 42 творби  от областния етап  на  конкурса "С очите си видях бедата". На тържествена церемония бяха връчени грамоти и предметни награди на отличените млади художници осигурени от "Сдружение за приятелство Габрово - Тун". Шестгодишната Айсу Караилиева от детска градина „Слънце“-Севлиево бе удостоена с най-високата, първа награда в първа възрастова група в националния етап на конкурса.
През месец април  РСПБЗН – Габрово организира  зелено училище в местността „Градище” край Габрово. В мероприятието взеха участие около 80 деца от отборите на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец” и отборите „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” от училищата-  ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, ОУ „Ран Босилек”, ОУ „Неофит Рилски”, ОУ „Христо Ботев”, ОУ „Иван Вазов”, СОУ „Райчо Каролев” от град Габрово. Проведоха се лекции и различни видове спортни игри на открито с цел сплотяване на отборите и придобиване на умения за работа в екип.
През месец юни, РДПБЗН участва като партньор в  тренинг на открито с обучителен и демонстративен характер на Ученическите екипи по първа помощ в област Габрово. В него взеха участие 56 ученици от 14 училища в областта, членове на Младежки авариен екип – Габрово, доброволци на БМЧК. Под формата на ситуации и провокативни игри участниците трябваше да покажат своите знания и умения в различни пунктове- за оказване на първа долекарска помощ, по здравословно хранене, гасене на пожари, промоция на хуманитарни ценности, действия при наводнение, превенция на зависимости и екипност.
Мероприятията бяха отразени в местните електронни средства за масово осведомяване. Информацията е публикувана и на интернет страницата на РДПБЗН - Габрово.
През месец октомври се проведе информационна кампания за обучение на трудноподвижни и самотно живеещи хора, членове на пенсионерски клубове и клубове на инвалида в четирите общини от областта. По темите „Превантивни действия за недопускане възникването на пожар” и „Поведение и действие при възникване на земетресение и наводнение” бяха обучени 178 възрастни хора.
Обучения на доброволците
В четирите общини на територията на областта са създадени  доброволни формирования, с обща численост 66 доброволци. За всички доброволни формирования са осигурени автомобили за пожарогасене от РДПБЗН-Габрово. В община Трявна е увеличен броя на доброволците с шест човека, които през м.октомври преминаха обучение по модул I и II от първоначалния основен курс на обучение. През 2016  г. община Дряново получи финансиране  за провеждане на първоначален основен курс за  обучение на доброволците от  общинското формирование и такова обучение се проведе през м.декември. Бяха обучени седем доброволци. През отчетния  период беше проведено поддържащо обучение на  доброволците от ДФ на община Севлиево. Обучението се проведе на 05.12.2016 г. , като по този начин се отбеляза и празника на доброволците. Темата бе „Ликвидиране на последствията от пожар в СУ „Васил Левски”- Севлиево. Занятието започна с реално проиграване на плана за евакуация на децата и служителите от училището. В него взеха участие служители на РСПБЗН-Севлиево, доброволците от ДФ към община Севлиево, БЧК и екип с АМС от РСПБЗН-Габрово, като в същото изключително дейно участие взеха десетте броя доброволци, които изпълняваха разнообразни задачи, поставени от ръководителя на място (изнасяне на пострадали до пункта на БЧК, изграждане на водоснабдителни линии, гасене на тава и гасителни действия с различни видове струи). На мероприятието присъстваха учениците и персонала на училището, представители на всички местните медии, на община Севлиево и на РДПБЗН-Габрово
Контролна дейност
През 2016 година в РДПБЗН-Габрово служителите упражняващи ДПК и ПД работиха по изпълнение на задачите за осигуряване на пожарната безопасност на обектите и мероприятията, свързани с кампанийни дейности и други на МВР и ГДПБЗН. Данните за извършените проверки са дадени в табличен вид:

вид проверки2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.
комплексни563846423938
контролни449713411016944773903
тематични3990186516581247879441
по изпълнение на предписани мероприятия----419606
по сигнали--38192724
с други ведомства--846513832
общо854332442842231722752044

 
 
В сравнение с периода на 2015 г. общият брой на извършените проверки са намалели с  231, което се дължи на намаления брой на тематични проверки. През годините тези проверки са дублирани при отчитането им от където идва драстичната разлика при засиления контрол на електронната система.
Връчените противопожарни разпореждания през периода са 507, за сравнение с тези от 2015 г. – 434, има увеличение със 73, което съответства на общото увеличение на извършените контролни проверки. Има увеличение и в броя на предписаните мероприятия със 128 (от 1337 за 2015 г. на  1465 за 2016 г. ). Данните показват по-добра ефективност и тенденция за завишаване броя на издадените документи, както и стремежа всяка проверка да завършва с връчен документ.
През периода са съставени 37 акта  (44 за 2015 г. и 19 за 2014 г.), което е  намаление спрямо 2015 г. и увеличение на административно наказателната дейност на територията на областта в сравнение с 2014 години. Трябва да се отбележи подобрение в изготвените административно-наказателни документи, през 2016 г. от издадените 39 наказателни постановления по съдебен път са обжалвани 4 от тях, като две от тях са потвърдени на втора инстанция, едно на първа инстанция и само едно е отменено. Има една приложена принудителни административни мерки по чл. 268 от ЗМВР, като за 2015  г. има три наложени такава. За 2016 година няма изпратени уведомителни писма,  като и за 2015 г.
Основният извод от анализа на дейността по направлението е, че има увеличение в броя на извършените проверки, както и на връчените разпоредителни документи и предписаните в тях мероприятия с изключение на тематичните проверки. Това показва повишение в качеството на работата на служителите работещи ДПК, въпреки подновения състав по направлението , което  се дължи на текучеството на служители работещи по ДПК. Трябва да се отчете и факта, че със софтуерния продукт дейността се отчита по-точно и изпълнението на графиците е по-прецизно. Запазва се тенденцията за повишаване на налаганите суми по наказателни постановления с изключение на РСПБЗН – Трявна, където има спад с около 30 процента на глобите. Забелязва се лек спад в административно-наказателната дейност на РДПБЗН-Габрово.

Изводи и установени в резултати на анализа тенденции
На лице е увеличение на произшествията на които са реагирали службите, както при пожарите с материални и без материални загуби, така и при аварийно-спасителните дейности.
Констатира се увеличение в броя на извършените контролни проверки по изтекли мероприятия, както и при предписаните мероприятия и издадените разпореждания.
Има лек спад в административно-наказателната дейност. Има спад  при наложените глоби на издадените наказателни  постановления, като това се дължи на РСПБЗН – Трявна и Дряново.
С въвеждането на новия софтуерен продукт се оптимизира работа по линия на ДПК, прецизността при изпълнение на годишните графици и подобри отчетността и аналитичността.
Поради промяна на Закона за МВР и изменението на поднормативната база има намаление на дейността по превенцията върху обектите от критичната инфрастуктура.
Планираните задачи в РДПБЗН и РСПБЗН се изпълняваха в определените срокове.
РДПБЗН в рамките на своите компетентности изпълнява основните дейности, предвидени в ЗМВР и ЗЗБ.
Дейността на дирекцията бе насочена към ефективно взаимодействие с органите на местната изпълнителна власт, представителствата на държавните институции по осигуряването на надеждна защита на личността и имуществото на територията на област Габрово.
Повишен е капацитета на РДПБЗН, местните и държавни органи и обектите от критичната инфраструктура за справяне с бедствията и пожарите.

Приоритетни задачи и възможности за развитие
- извършване на системен превантивен и държавен  контрол на пожарната безопасност и защита на населението  в областта;
- създаване на организация за подпомагане и обучение на местните органи и на доброволните формирования  към общините  за  реакция при бедствия, пожари и крупни аварии;
- подобряване на взаимодействието с органите за местно самоуправление, не-правителствените организации, други структури на гражданското общество и средствата за масово осведомяване за защита на населението при пожари, аварии, катастрофи и кризисни ситуации;
- осъществяване на ефективен ДПК и превантивна дейност при проектирането, строителството, приемането на обектите и тяхната експлоатация, издаване  на сертификати, оценки и становища  на дейности, производства и обекти свързани с пожарната им безопасност и защитата на населението в съответствие с променящите се социално-икономически условия и законовите разпоредби в страната;
- осигуряване на оперативна готовност и обучение с новополучената противопожарна и спасителна техника;
- провеждане на тренировъчен и учебен процес за повишаване подготовката на оперативния състав.

 

Данни за броя на пожарите, аварийно-спасителните дейности и помощните операции за периода 2011г. - 2016 г.

Причини за възникване на пожарите през периода 2011 г. - 2016 г.

Разпределение на пожарите по отрасли за периода 2011 г. - 2016 г.

 


     
 

 23 май 2017 | 16:30