МВР

ОД Габрово

 

Информация за дейността на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Габрово през 2015 г.

09 фев 2016

Организация и управление
1.1. Изпълнение на планираните дейности в РДПБЗН по приоритетите от плана за управленската дейност на ГДПБЗН.
Дейността през на 2015 г. бе насочена към изпълнение на основните задачи, произтичащи от ЗМВР, ПУДМВР, Приоритети на МВР и ГДПБЗН, План за дейността на РДПБЗН - Габрово и даваните указания от ГДПБЗН – МВР.
През отчетния период РДПБЗН - Габрово работи по следните приоритети:
ПРИОРИТЕТ 1: Осигуряване на надеждна защита на населението, имуществото, материалните и културни ценности и околната среда при бедствия и пожари.
ПРИОРИТЕТ 2: Управление на риска  в обектите от критичната инфраструктура и оказване на методическа помощ на органите на местните държавни и общински власти при планиране и организиране на дейността по ЗМВР и ЗЗБ.
ПРИОРИТЕТ 3: Обучение и развитие на доброволните формирования изградени в общините в област Габрово.
ПРИОРИТЕТ 4: Поддържане готовността на силите и средствата за оперативна намеса при пожари, бедствия и извънредни ситуации.
Планираните основни приоритети за 2015 г. са изпълнени с изключение на обучението на доброволното формирование в община Дряново, поради неосигурено финансиране от МФ за общината.
1.2. Координация и информационно - аналитична дейност
Основната задача на информационното осигуряване в РДПБЗН - Габрово е да обезпечава бърза, точна, навременна информация, обработка на произшествията и изпращането им.
Организиран е непрекъснат режим на работа за получаване, обработване на информацията от РЦ 112 град Русе и управление на силите и средствата на РДПБЗН - Габрово.
Воденето, отчета и съхранението на кореспонденцията и деловодната документация в РДПБЗН е съгласно изискванията на законовите и подзаконови нормативни актове. Исканията и издадените на базата на тях документи /становища, служебни бележки и др./ се окомплектоват в обща преписка.

Защита при бедствия, пожари, аварии и други произшествия
През 2015 г. службите на РДПБЗН - Габрово са реагирали на 821 сигнала за произшествия, които са с 311 по-малко в сравнение със същия период на 2014 г. – (1132 бр.), от които 111 пожара с материални загуби. В сравнение с 2014 г. броят на пожарите с мат. загуби е намалял със 7 бр. Пожарите без материални загуби (които включват и тези в сухи треви и отпадъци) за изминалата година са 387 бр., които в сравнение с 2014 г. (349 бр.) се явяват увеличение с 38 бр. За 2015 при пожари на територията на областта са загинали 5 и също така са пострадалите 5 граждани. През 2014 г. загиналите са 3, а пострадалите 6. Причините са основно небрежност при боравене с открит огън, неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди и техническа неизправност на съоръжения.
Регистрирани са 26 лъжливи повиквания, които са с 5 повече от тези през 2014 г.
Разпределението на пожарите със загуби по отрасли през 2015 г. в сравнение с 2014 г. е както следва:
     - жилищно стопанство – 65 пожара /58,56 % от пожарите/, увеличение с 16 бр.;
     - транспорт – 24 пожара /21,62 % от пожарите/, намаление с 15 бр.;
     - селско и рибно стопанство – 8 пожара /7,21 % от пожарите/, намаление с 5 бр.;
     - преработваща промишленост – 5 пожара /4,50 % от пожарите/, намаление с 2 бр.;
     - хотелиерство и ресторантьорство –  3 пожара /2,70 %, от пожарите/, намаление с 2 бр;
     - търговия и ремонт – 3 пожара /2,70 % от пожарите/, без промяна;
     - други дейности – 2 пожара /1,80 % от пожарите/, увеличение с 1 бр.;
     - енергетика – 1 пожар /0,90 % от пожарите/;       
     Пожарите със загуби за 2015 г. са възникнали по следните причини, в сравнение с 2014 г.:
     - късо съединение – 24 пожара /21,63 % от пожарите/, намаление с 8 бр.;
     - небрежност при боравене с открит огън - 13 пожара /11,72 % /, намаление с 3 бр;
     - строителна неизправност  - 11 пожара /9,91 % от пожарите/, увеличение с 4 бр.;
     - техническа неизправност – 10 пожара /9,01 % от пожарите/, намаление с 7 бр.;
     - умисъл – 8 пожара /7,21 % от пожарите/, намаление с 5 бр.;
     - непр. ползване на отопл. уреди – 5 пожара /4,50 % от пожарите/, увеличение с 1 бр.;
     - самозапалване – 5  пожара /4,50 % от пожарите/, без промяна.;
     - непр. ползване на нагр. уреди – 3 пожара /2,70 % от пожарите/, увеличение с 1 бр.;
     - природни явления – 3 пожара /2,70 % от пожарите/;
     - детска игра – 3 пожара /2,70 % от пожарите/;
     - огневи работи – 1 пожара /0,90 % от пожарите/, намаление с 1 бр.;
     - в процес на установяване – 14 пожара /12,61 % от пожарите/, без промяна;
     - други - 11 пожара /9,91 % от пожарите/, увеличени с 5 бр.;
През изминалата 2015 г., освен в ликвидирането на пожари службите за ПБЗН от областта са участвали общо в  297 бр. аварийно-спасителни дейности, дежурства и помощни операции (644 бр. за 2014 г.). От тях 262 бр. техническа помощ (578 бр. за 2014 г.), 12 бр. дежурства (13 бр. за 2014 г.), 23 бр. аварийно- спасителни дейности (53 бр. за 2014 г.).
Помощните операции и АСД са значително по-малко от тези през 2014 г., поради по-благоприятните метеорологични условия през 2015 г. и липсата на екстремни природни явления, които да засегнат голяма част от населението на областта.
Средната натовареност на поделенията за ПБЗН от областта е 0,45 произшествия на ден, която е по-малка в сравнение със същия период на 2014 г. (0,62 произшествия на ден). Най-натоварени са служите в Габрово – средно с 1,26 произшествия на ден (включва и група СД) и Севлиево – средно с 0,68 произшествия на ден.
Поддържане готовността на силите за реагиране
Пожарогасителната и спасителната дейност се осъществява от екипи, които поддържат постоянна оперативна готовност и непрекъснато денонощно дежурство на територията на общините. Ръководството на регионална дирекция ирайонните служби полага непрекъснати усилия за окомплектоване на подразделенията и контрол върху осъществяването на дежурствата, редовното и правилно водене на учебния процес и подготовката на личния състав. През годината бе закрита групата „Спасителни дейности“ към РДПБЗН, поради щатни структурни промени и личният състав от групата бе преназначен на свободни длъжности в районните служби на дирекцията.
Поддържане готовността на наличната техника и специализираното оборудване
Техниката и оборудването се поддържат в постоянна оперативна готовност за оказване на незабавна и адекватна помощ.
По европейски оперативни програми през 2014 г. и 2015 г. почти на 100% от щатните пожарни автомобили в РДПБЗН са подменени с нови, като само в РСПБЗН-Дряново има на дежурство ППА (Татра 815), на който експлоатационните параметри превишават нормативните. Радващо е и че през периода целия личен състав е снабден с нови лични предпазни средства (пожарникарско облекло, обувки и защитни средства по EN 469). Може да се отбележи, че към момента имаме недостиг на хидравлични режещи и разпъващи инструменти в РСПБЗН – Трявна.
Подготовка и провеждане на операции при възникване на бедствия, пожари, аварии и други произшествия
През годината плановете за пожарогасене се изготвяха съгласно утвърдените графици и “Указания за разработване на планове за пожарогасене”. Приемаха се от комисии с протокол. За периода бяха разработени и актуализирани 60 броя. Паралелно с тях продължаваше изготвянето и на ситуационните схеми за по-малките обекти, като се актуализираха тези на обектите за масово пребиваване на хора във връзка с изборите за местни органи на изпълнителната власт.  
При анализиране на действията при настъпилите бедствия и извънредни ситуации през последните години в следствие на ураганни ветрове, продължителни и проливни дъждове, съпътствани с излизане на водите от речните корита и причиняващи наводнения, както и обилни снеговалежи, водещи до редица тежки последици за населението и инфраструктурата в областта се показа добро взаимодействие между структурите на ЕСС, институциите, общинските администрации, фирмите и гражданите.
Координация на ЕСС при бедствия,  пожари, аварии и други произшествия
За осигуряване на координацията между органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС при провеждане на НАВР, дежурните в ОЦ приемаха, оценяваха постъпващата информация за възникнали бедствия на територията на областта и проследяваха процеса по тяхното овладяване. Поддържат се ежедневни контакти с дежурните служители в Областния и Общински съвети за сигурност, ОДМВР – Габрово и съответните РУ, както и с ЦСМП - Габрово.

Превантивна дейност и контрол
Планиране на защитата при бедствия
1. Планове за защита при бедствия
Съгласно Заповед на директора на ГДПБЗН- МВР и  на основание чл.11 и чл.17 ал.2 т.2 от Наредбата за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението (обн. ДВ, бр.17 от 6 Март 2015г.) през м.юли 2015 г. беше извършена проверка на Плановете за защита при бедствия на четирите общини от областта. При проверката се констатира, че Плановете за защита при бедствия във всички общини са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 9, ал.2 и ал.3 от ЗЗБ.
2. Прилагане на превантивни мерки за недопускане и намаляване на последиците от бедствия.
3. Наблюдение, ранно-предупреждение и оповестяване.
През изтеклата година не е имало извънредни ситуации, налагащи извършване на постоянно наблюдение на водни басейни или евакуация на хора и имущество.
Извърши се актуализация на базата данни на СРПОБ на органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС. Запознати бяха всички новоназначени длъжностни лица с нормативно определените им функции в СРПОБ. По утвърден от областния управител на област Габрово план – график за провеждане на тренировки на органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС се проведоха 8 бр. тренировки и едно оповестяване във връзка с провеждане на пълномащабно учение за защита при бедствия „Шипка 2015” на областния управител на Област Габрово. Резултатите от тренировките с ЕСС показват запазване в процента на успешно оповестените с ПИН код за периода на 2015 г. – 84,84 %, в сравнение с 2014 г. - 85,55 %.
Извършена е тренировка по оповестяване на страната за опасност от въздушно нападение с реално задействане на сирената система. В Община Габрово се поддържа възстановената системата за оповестяване на граждани по местния радиовъзел.

Колективни и индивидуални средства за защита
През отчетния период е осъществен контрол по състоянието на 8 скривалища и 9 противорадиационни укрития на територията на област Габрово. За резултатите от извършените проверки и направените констатации са съставени констативни протоколи.
Индивидуалните средства за защита предназначени за защита на лицата по чл.4 ал.1, т.2б от Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита ( изм. ДВ. бр.57 от 2015 г.),  се съхраняват в четири склада собственост на общини Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново. Голяма част от тях  са морално остарели - произведени са преди 1985 г. и не е установена  годността им чрез лабораторни изпитвания. През 2015 г. община Севлиево е закупила нови 135 бр. полумаски с комбиниран филтър предназначени за общинската администрация. 

Обучение и практическа подготовка на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, силите за реагиране, доброволците и населението
През 2015 г. ръководствата на РДПБЗН и РСПБЗН участваха в областни и общински комисии за координация на действията при пожари, аварии и др. кризисни ситуации. Обсъдени бяха и въпроси за взаимодействието между различните органи и организации за действия при инцидентни и подаване на навременна информацията. Повишиха се знанията и се усъвършенстваха практическите умения на участниците по оповестяване, събиране на информация, подготовка на предложения за организация на защитата на населението и ръководство за провеждане на НАВР. През м. юни се проведе пълномащабно областно учение “Шипка-2015” на тема “Дейност на органите на изпълнителната власт, силите за реагиране на единната спасителна система и комуникационно - информационната система по въвеждане на плановете, вземане на решения и действие на силите за провеждане на НАВР при възникване на земетресение, пожар и инцидент с опасно химическо вещество в обекти от критичната инфраструктура”.  Учението се проведе на територията на общините  Габрово, Дряново и Трявна. По време на учението се взеха предвид констатирани пропуски и дадените препоръки от членовете на щаба и представители на ЕСС. На заседанието на областния щаб и по време на практическите действия присъства директора на ГДПБЗН-МВР гл. комисар Николай Николов, който даде добра оценка на работата на щаба и силите на ЕСС.
Обучение на силите за реагиране на РДПБЗН
Специалната подготовка на държавните служители от РДПБЗН гр. Габрово през периода се провеждаше, съгласно изготвените тематични планове. Проведени бяха обучение и изпити за осигуряване на безопасна работа със съдовете под налягане на противопожарен автомобил ULF 3000/4500 и подемната субструктура на авто-механична стълба Магирус М 32 Л и със служителите, определени за отговорник и техници по дихателна защита.
Продължи обучението на оперативните щабове, като се проведоха 4 бр. щабни тренировки и 2 бр. ПТУ. Проиграни са и 30 бр. пожаротактически занятия от началниците на РСПБЗН, както и 633 бр. от началниците на ДС.
В РДПБЗН-Габрово беше създадена организация за професионално обучение по месторабота за „Управление на служебни автомобили” на всички служители, които имат зачислени служебни моторни превозни средства (МПС).
Обучение на населението
В работата  за формиране на необходимото поведение на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации и за прилагане на необходимите защитни мерки, приоритетно място заемаше обучението  на подрастващото поколение.
По съгласувани с РИО на МОН –Габрово, графици се проведоха :
- занятия с  ученици от вторите класове в община Габрово по темите „Стихийни природни бедствия” и „ДП-1 и памучно-марлена превръзка”.
- занятия с ученици от осмите класове в община Габрово на тема „Правила за поведение и действия при бедствия”.
- общински и областно състезание “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”;
- общински и областен етап на Международния конкурс за детска рисунка “С очите си видях бедата”.  От класираните 27 бр. рисунки на Националния етап две от тях бяха заети от ученици от Габровска област.
През месец май се проведе областното състезание между младежките противопожарни отряди “Млад огнеборец” от област Габрово.
На учебните заведения се оказва конкретна методическа и практическа помощ. Служители от РДПБЗН  редовно  участват в обучението и провеждането на   занятия за действия при пожари и бедствия в рамките на учебната програма.
Обучения на доброволците
Във всички общини на територията на областта са изградени доброволни формирования. Все още община Дряново не е получила финансиране необходимо за организиране и провеждане на първоначален основен курс на  обучение на доброволците от  общинското формирование и такова обучение не е проведено.През годината доброволните формирования при общините Габрово и Севлиево имат по едно реално участие на произшествие отчетени по съответния ред.

Превантивен контрол
Държавен противопожарен контрол
1. ДПК на обекти в експлоатация
През 2015 година в РДПБЗН-Габрово служителите упражняващи ДПК и ПД работиха по изпълнение на задачите за осигуряване на пожарната безопасност на обектите и мероприятията, свързани с кампанийни дейности и други на МВР и ГДПБЗН. Данните за извършените проверки са дадени в табличен вид:

вид проверки2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.
комплексни675638464239
контролни4883449713411016944773
тематични34633990186516581247879
по изпълнение на предписани мероприятия-----419
по сигнали---381927
с други ведомства---8465138
общо841385433244284223172275


В сравнение с периода на 2014 г. общият брой на извършените проверки са намалели с 43 бр.
Връчените противопожарни разпореждания през периода са 434 броя, за сравнение с тези от 2014 г. – 439 броя има намаление с 5 броя, което съответства на общото намаление на извършените проверки. Има намаление и в броя на предписаните мероприятия с 45 броя (от 1382 бр. за 2014 г. на  1337 бр. за 2015 г. ).

През периода в областта има 44 съставени актове по ЗМВР (19 за 2014 г. и 25 за 2013 г.), което е значително увеличение на административно наказателната дейност на територията на областта в сравнение с предишните две години.
Има три приложени принудителни административни мерки по чл. 268 от ЗМВР, като за 2014 г. има една наложена такава.
2. ДПК в инвестиционния процес
За периода са издадени 102 удостоверителни документи (125 бр. за 2014 г.). През годината са издадени 4 броя сертификати (0 за 2014 г.). За издадените документи са събрани и внесени в Републиканския бюджет такси на обща стойност 24475,16 лв. ( 23294,87  лв. за 2014 г.) Служителите от ПБЗН през 2015 г. са участвали в 46 приемателни комисии (28 бр. за 2014 г.) и в 65 бр. общински експертни съвети по устройство на територията (59 бр. за 2014 г.), при които са разгледани 257 проекта за строежи от III, IV и V категория по ЗУТ (380 бр. за 2014 г.).
3. Превантивен контрол в други обекти
Контрол на потенциално-опасните водно стопански обекти:
Междуведомствена комисия, назначена със Заповед на областния управител на област Габрово извърши пролетно и есенно обследване на потенциално опасните язовири на територията на областта.
За резултатите от  пролетните и есенните проверки са съставени  констативни протоколи.
Резултатите от есенното обследване са следните: изпълнени са предписанията на комисията от пролетната проверка за 15 бр. язовири (община Габрово – 3 бр., Дряново – 2 бр., Севлиево – 9 бр., Трявна – 1 бр.). Шест язовира са в предаварийно състояние и за тях е предписано източване(поддържане в състояние изпразнен) и недопускане на завиряване  до отстраняване на неизправностите констатирани от комисията. 4 бр. язовири не функционират като са източени изцяло. С неизправни основни изпускатели са 6 бр. язовири. За констатираните неизправности на преливниците са предписани незабавни действия за отстраняването им.
Всички язовири имат изготвени аварийни планове, които следва да се  актуализират в съответствие с направените изменения в Закона за водите.

Контрол на дейностите по защита и на средствата за защита на работещите в обектите по чл. 35 и 36 от Закона за защита при бедствия:
През отчетния период са извършени 120 бр.проверки на обекти по чл.35 от ЗЗБ и 47 бр. проверки на обекти по чл.36 от ЗЗБ и са издадени 83 бр. констативни акта и 169 бр. констативни протоколи. В сравнение с 2014 г. общият брой на извършените проверки е значително повишен, което се дължи на промяната в реда за осъществяване на превантивния контрол и прецизиране на видовете проверки.
Разрешителна и контролна дейност
1. Разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти /или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.
На територията на Област Габрово към настоящия момент развиват дейност 13 търговци по ПБ, като през 2015 г. не са издавани разрешителни от РДПБЗН - Габрово. През отчетния период, във връзка с новоиздадената наредба бяха проверени всичките 13 бр. търговци, като за резултатите от проверките за изготвени протоколи и доклад, които са предоставени на ГДПБЗН. При проверките беше констатирано, че търговците по пожарна безопасност с регистрация на територията на област Габрово, са привели дейността си в съответствие изискванията на раздел III и чл. 31, приложение 3 към чл.14, ал. 1 и приложение 4 към чл. 15 от Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г.

Междуинституционално и международно сътрудничество
На основание чл.104 ал.4 т.1 от Закона за водите, служители от група ПК и ПД участваха в междуведомствени комисии за обследване проводимостта на речните корита на р.Росица на територията на община Севлиево и на реките Янтра, Синкевица и Паничарка  на територията на община Габрово. За резултатите от проверките са съставени констативни протоколи, в които са предвидени дейности за подобряване проводимостта на речните легла в обследваните участъци с цел намаляване на риска от излизане на реките от коритата, наводняване на прилежащите терени и нанасяне на имуществени щети. За почистване на наноси от тиня, речен камък, пясък, строителни отпадъци и други в шест критични участъка от коритото на р. Янтра, два участъка от коритото на р. Синкевица и един участък от коритото на р. Паничарка, община Габрово получи безвъзмездна финансова помощ по линия на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз  на обща стойност 128 503,75 лв.
Съвместно с експерти от РИОСВ В.Търново, инспектори от изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и представители на общините от областта бяха извършени междуведомствени проверки по чл.157 а  ал.2 от ЗООС в 6 обекта от областта, класифицирани като обекти с висок рисков потенциал за които са издадени съответни становища.

Материално-техническо осигуряване
През отчетния период са извършвани необходимите ремонти на техниката със средства от отпуснатия бюджет и използвани складови наличности на резервни части.
В РСПБЗН от областта се извършват в пълен обем и последователност техническите обслужвания на техниката, за поддържането й в постоянна оперативна готовност.
Съгласно заповеди на Директора на РДПБЗН – Габрово, беше извършено сезонно техническо обслужване на техниката за работа при пролетно–летни и есенно–зимни условия. След приключване на СТО комисия извърши проверка на обслужената техника и състави протоколи.
Автомобилите от РДПБЗН – Габрово преминават периодичен технически преглед съгласно, чл. 29 от Наредба № Н–32/16.12.2011 г.
През 2015 г. по различни европейски проекти в РДПБЗН - Габрово бяха получени 3 бр. ППА среден тип с висока проходимост, 1 бр. високопроходим пожарогасителен автомобил с оборудване за мониторинг при гасене на горски пожари, среден тип, 1 бр. контейнер за транспорт на шлангове. Според утвърдените “Критерии за техническа осигуреност на противопожарните служби с противопожарни и други автомобили“, за пълното окомплектоване на РДПБЗН са необходими автомобил за АСД - тежък тип и автомобил за ГДЗС.
Голяма част от недвижимите имоти имат нужда от спешен ремонт.  През м. юни 2015 г. беше извършен ремонт на част от покрива на склад ИСЗ, вещево и инженерно имущество в складова база в с. Гергини, община Габрово по иск с № 10013-0801-00094/21.03.2013 г. към ЗАД „Армеец”. За имота в гр. Севлиево, ул. „Св. Княз Борис I” № 9 – Клуб по ГЗ (АДС № 648/09.03.2004 г. е започната процедура относно разрешение за събаряне на сградата. През месец декември с решение на Министерски съвет поземлен имот в землището на с. Копчелии бе прехвърлен безвъзмездно на община Габрово.
В същото време община Севлиево проявява интерес за безвъзмездно прехвърляне на имотите с отпаднала необходимост на територията на община Севлиево, стопанисвани от РДПБЗН – Габрово.
През м. юли 2015 г. беше извършен ремонт на част от покрива на РСПБЗН – Дряново със собствени средства, а през м. декември 2015 г.  – ремонт на канала за отпадни води в РСПБЗН – Трявна.

Изводи и установени в резултат на анализа тенденции
-  На лице е намаление на произшествията на които са реагирали службите, което се дължи основно на липсата на бедствени и критични ситуации в областта през годината;
- Има увеличение на загиналите граждани и това е тревожна тенденция през последните години. Загиналите са основно възрастни граждани, починали в домашни условия при небрежни или неправилни действия с отоплителни или нагревателни уреди. Усилия по мерките за превенция следва да се насочат именно в тази категория хора.
- РДПБЗН в рамките на своите компетентности изпълнява основните дейности, предвидени в ЗМВР и ЗЗБ.
- Дейността на дирекцията бе насочена към ефективно взаимодействие с органите на местната изпълнителна власт, представителствата на държавните институции по осигуряването на надеждна защита на личността и имуществото на територията на област Габрово.
- Повишен е капацитета на РДПБЗН, местните и държавни органи и обектите от критичната инфраструктура за справяне с бедствията и пожарите.

 


 

 23 май 2017 | 16:30