МВР

ОД Габрово

 

Информация за дейността на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” - Габрово за периода от 01.01.2015 г. до 31.08.2015 г.

09 сеп 2015

Пожарогасителна и спасителна дейност на РДПБЗН - Габрово
През осеммесечието на 2015 г. службите на РДПБЗН гр. Габрово са участвували в  ликвидирането на 78 пожара с материални загуби. В сравнение със същия период на 2014 г. броят на пожарите е намален с 8.     Пожарите в сухи треви и отпадъци (без материални загуби) за периода са 287 бр. и са увеличени в сравнение с 2014 г. с 35 бр.
За периода при пожари на територията на областта са загинали 5, а пострадалите са 2  граждани. През 2014 г. загиналите граждани са 3, а пострадалите 5 бр. Причините са основно небрежност при боравене с открит огън и неправилно ползване на отоплителни уреди. Освен при пожари в областта има един мъж, пострадал при битов инцидент (взрив на прегрял бойлер).
Регистрирани са 20 лъжливи повиквания, които са с 4 повече от тези през 2014 г.
Освен в ликвидирането на пожарите службите за ПБЗН от областта са извършили:
1. Аварийно спасителни и помощни дейности – 282 (309 за 2014 г.);
2. Дежурства по спортни и други мероприятия – 11 (11 за 2014 г.);
Общо излизанията за произшествия на оперативния състав от РДПБЗН е 598 бр. (срещу 674 бр. за 2014 г.) – разлика - 76 бр.
 
 
Разпределението на пожарите със загуби по отрасли е както следва:

отрасъл2015 г.2014 г.разлика
жилищно строителство

44

34

+10

транспорт

17

31

-14

селско и рибно стопанство

6

9

-3

преработваща промишленост

5

5

0

хотелиерство и ресторантьорство

2

4

-2

други дейности

1

-

+1

търговия и ремонт

3

3

0

 

 
Пожарите за периода са възникнали по следните причини:

причини2015 г.2014 г.
късо ел. съединение1823
небрежност при боравене с открит огън910
техническа неизправност613
в процес на установяване1210
умисъл410
строителна неизпрансот55
неправилно ползване на нагревателни уреди22
неправилно ползване на отоплителни уреди32
природни явления3-
детска игра3-
самозапалване44
други95
огневи работи-2

 

Статистическите данни за пожарите дават възможност да се направят изводи за оперативната обстановка в областта по линия на пожарната и аварийна безопасност:
1. Отчетено е увеличение с 35 бр. на пожарите без материални загуби – 287 бр. (252 за 2014 г.) – това се дължи на по-малко падналите периодични валежи през пролетта и лятото в сравнение с 2014 г., когато същите не позволиха на растителността да изсъхне.
2. Намален е броя на аварийно-спасителните и помощни действия, извършени от службите с 27 бр. като това се дължи на сравнително спокойната обстановка през периода и липса на извънредни ситуации и бедствия. 
3. Има значително завишение на загиналите граждани в областта. Тази твърде неприятна статистика ни подсказва, че не работим достатъчно за повишаване на противопожарната култура на населението, чиито резултат е в пряка връзка с множеството инциденти в жилищните сгради на гражданите. Констатацията, че пряко не осъществяваме ДПК в жилищните сгради на гражданите не следва да ни успокоява и непрекъснато трябва да търсим нови форми на превенция.
По европейски оперативни програми 90% от щатните пожарни автомобили в РДПБЗН са подменени с нови, като само в РСПБЗН - Дряново няма нови ППА, която не попада в разпределението на автомобилите по проектите. Радващо е и, че през периода почти целия личен състав е снабден с нови предпазни средства (пожарникарско облекло, обувки и защитни средства по EN 469).
През м. юни се проведе пълномащабно областно учение “Шипка-2015” на тема “Дейност на органите на изпълнителната власт, силите за реагиране на единната спасителна система и комуникационно - информационната система по въвеждане на плановете, вземане на решения и действие на силите за провеждане на НАВР при възникване на земетресение, пожар и инцидент с опасно химическо вещество в обекти от критичната инфраструктура”. По време на учението се взеха предвид констатирани пропуски и дадените препоръки от членовете на щаба и представители на ЕСС. На заседанието на областния щаб и по време на практическите действия присъства директора на ГДПБЗН - МВР гл. комисар Николай Николов, който даде добра оценка на работата на щаба и силите на ЕСС.
 
Превантивна и контролна дейност на РДПБЗН - Габрово
През периода служителите упражняващи ДПК работиха по изпълнение на задачите за осигуряване на пожарната безопасност на обектите и  мероприятията, свързани с есенно-зимния сезон, пролетното почистване и опазване на горите от пожари, подготовката и провеждането на кампанията по прибиране на реколтата, осигуряване ПБ на мероприятията, свързани с честването на националния празник 3-ти март, Великденските празници, 6 и 24 май, абитуриентските балове, спортни прояви, концерти, театрални постановки и други задачи поставени от ръководствата на МВР и ГДПБЗН.
Служителите от направление “ДПК и ПД” контролираха пожарната безопасност в Габровска област,  като за периода от 01.01. до 31.08.2015 г. са извършени 1409 проверки – 28 комплексни, 599 контролни, 492 тематични и 290 проверки по изтекли мероприятия. Връчени са следните документи:
- 28 протокола от комплексни проверки;
- 304 разпореждания;
- 335 констативни протоколи;
Съставени са 27 акта за административни нарушения и са приложени 3 принудителни административни мерки.
Издадени са 3 сертификата, 80 становища по ЗУТ и 31 (87) други удостоверителни документа, от които в държавния бюджет е постъпила сумата лв. 12570 лв.).
И през тази година по време на жътвената кампания на територията на Габровска област няма възникнал пожар, свързан с прибиране на реколтата и нейното съхранение.
В изпълнение на Заповед № РД-02-01-35/23.03.2015 г. на Областния управител на област Габрово, и във връзка с изпълнение на решенията по Заповед № Р-64/12.03.2015 г. на Министър – председателя на Р. България, с оглед поддържане сигурността на язовирните стени и съоръженията към тях в условията на експлоатация, беше организиран и проведен пролетен преглед на техническото и експлоатационното състояние на потенциално опасните язовири в област Габрово и проводимостта на речните корита след тях. Проверени бяха 26 язовира на територията на областта, като за резултатите от тях са съставени 26 констативни протокола
Извършен е оглед на критични участъци на реките “Янтра”, “Синкевица”, “Паничарка” и “Овчарка” в община Габрово. Във всички общини е извършен оглед за проводимостта на речните корита и дерета в рамките на населените места.
През отчетния период са извършени 48 бр. проверки на обекти по чл.35 от ЗЗБ и 44 бр.проверки на обекти по чл.36 от ЗЗБ. Проверени са 27 обекта в рамките на междуведомствени комиссии.
Съгласно изготвения годишен график за извършване на проверки в КСЗ на територията на област Габрово, за периода 01.01.2015 г. до 31.08.2015 г. е осъществен контрол по състоянието на 27 колективни средства за защита в област Габрово, скривалища и противорадиационни укрития. За резултатите от извършените проверки са съставени констативни протоколи. Остава нерешен проблема с поддръжката на изградените скривалища и ПРУ-та, както частна собственост, така и собственост на ГДПБЗН, тъй като липсват финансови средства за това.
През отчетния период са извършени проверки на два склада за съхранение на индивидуални средства за защита собственост на общини Дряново и Трявна. Издадени са констативни актове на кметовете на общините с предписания по отношение начина на съхранение на ИСЗ и ежегодното им обслужване. Необходима е  цялостна държавна политика,  както по отношение проектирането, изграждането и поддържането на колективните средства за защита, така и по отношение осигуреността на населението с индивидуални средства за защита.
На учебните заведения се оказва конкретна методическа и практическа помощ. Традиционно и през 2015 г. се проведоха: общински и областно състезание „Млад огнеборец”, “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”и общински и областен етап на Международния конкурс за детска рисунка “С очите си видях бедата”.

 

 


 

 23 май 2017 | 16:30