МВР

ОД Габрово

 

Обява за търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение за банково обслужване на граждани.

28 юни 2018

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е  Р А Б О Т И

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГАБРОВО

5300 гр. Габрово, ул. ”Орловска” № 50


 

На основание чл. 16, ал. 2 във вр. с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 5, във вр. чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 33, т. 9 от Закона за Министерство на вътрешните работи

 

О Б Я В Я В А:

             

            Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот-публична държавна собственост за срок от пет /5/ години, находящ се на първия етаж в административната сграда на сектор “Пътна полиция” при ОДМВР – Габрово, в гр. Габрово, бул. “Трети март “ № 175 - помещение с площ от 15,93 кв. м, предназначено за офис за банково обслужване на граждани.

 

Начална тръжна цена – 652.40 лв. /шестстотин петдесет и два лева и четиридесет стотинки/, без ДДС месечно.

 

Депозитът за участие в търга е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ Същият се внася до 17:00 часа на 01.08.2018 год. вкл., по банкова сметка на МВР в БНБ.

IBAN: BG 09 BNBG 9661 3300 1462 01

            BIC CODE: BNBGBGSD

 

Цена на тръжната документация – 24.00 лв. /двадесет и четири лева/.

 

Получаване на тръжни документи: всеки работен ден от 10:30 часа до 12:00 часа и от 13:30 часа до 17:00 часа от 29.06.2018 г. до 09.07.2018 г. в сектор ФОУССД при ОДМВР-Габрово, след представяне на вносна бележка за платена сума от 24,00 /двадесет и четири/лв., с ДДС по сметка на ОДМВР-Габрово.

IBAN: BG94STSA93003110012301

BIC код: STSABGSF

 

Оглед на обекта: всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа от 10.07.2018 г. до 18.07.2018 г.

 

Подаване на документите за участие в търга: всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа, от 19.07.2018 г. до 01.08.2018 г. в деловодството на ОДМВР – Габрово.

 

Краен срок за приемане на заявленията за участие - до 17:00 ч. на 01.08.2018 г.

           

            Търгът с явно наддаване ще се проведе на 02.08.2018 г. с начален час от 10:00 часа в заседателната зала на ОДМВР – Габрово в гр. Габрово, ул.”Орловска “ № 50.

 

Допълнителни справки на тел. 066/826 – 219

 29 юни 2018 | 14:57