МВР

ОД Габрово

 

Конкурс за назначаване на държавна служба в РДПБЗН-Габрово

26 сеп 2018

О Б Я В А

     Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Габрово приема документи (част от тях се дават на място в РДПБЗН-Габрово) на кандидати по конкурс, обявен със заповед на министъра на вътрешните работи №8121К-8293/02.08.2018 г. за назначаване на държавна служба в РДПБЗН-Габрово при ГДПБЗН-МВР за 1 (една) вакантна младши изпълнителска длъжност „ПОЖАРНИКАР – СТАРШИ ПОЖАРНИКАР“ и 4 (четири) вакантни младши изпълнителски длъжности „ВОДАЧ НА СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ ІІ – І СТЕПЕН, ТОЙ И ПОЖАРНИКАР“, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.

     Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:
     1. Да имат само българско гражданство;
     2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
     3. Да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.
     4. Специфични изисквания:
     4.1. Да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса (изискването за възраст не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители);
     4.2. Да притежават средно образование;
     4.3. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени съгласно специализираните методики за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР;
     4.4. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени съгласно специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР;
     4.5. Кандидатите за длъжността ,,водач на специален автомобил ІІ - І степен, той и пожарникар” да притежават свидетелство за управление на МПС категория С и да не са лишавани от право да управляват моторно превозно средство за нарушение на Закона за движението по пътищата през последните три години.
     5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба №8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

 

     Необходими документи за участие в конкурса:
     1. 
В срок от 22.08.2018 г. до 10.09.2018 г., включително, кандидатите, които отговарят на обявените изисквания, могат да подадат в РДПБЗН-Габрово заявление за участие в конкурса (по образец), попълват анкетна карта (по образец) и представят следните документи:
     1.1. Копие на лична карта;
   1.2. Нотариално заверено копие на диплома за завършено средно образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование);
    1.3. Декларация, че кандидатът има само българско гражданство (по образец);
   1.4. Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
   1.5. Декларация, че кандидатът не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;
    1.6. Искане за признаване валидността на резултати и заключения от изследвания при предходни конкурси - в случаите по член 3а, алинея 1 и 2 от Наредба №8121з-344/25.07.2014 г. – по желание на кандидата;
   1.7. Искане за признаване валидността на медицинско свидетелство със заключение „годен” - в случаите на член 8, алинея 2 от Наредба №8121з-345/25.07.2014 г. – по желание на кандидата;
    1.8. Декларация по член 4, алинея 1, точка 2 от Закона за защита на личните данни (по образец);
    1.9. Свидетелство за управление на МПС категория С и документ от пътна полиция при ОД на МВР – Габрово, удостоверяващ, че кандидатът не е лишаван от право да управлява моторно превозно средство за нарушение на Закона за движение по пътищата през последните три години - за длъжността ,,водач на специален автомобил ІІ - І степен, той и пожарникар”;
     1.10. Други документи, съобразно специфичните изисквания на конкурса. 
     1.11. Медицинско свидетелство (по образец).
     2.
 Документи ще се приемат в срок до 10.09.2018 г., включително, в сградата на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – Габрово, всеки работен ден от 09:00 до 12:00 ч. на адрес: гр. Габрово, ул. ,,Антим І“ № 1, телефон за връзка - 066/826-373.
     3. Не се приемат документи, подадени след обявения срок.
     4. Кандидатите следва да се явят 
на 29.08.2018 г. или на 12.09.2018 г. от 14:00 часа пред експертната лекарска комисия в „Медицинска служба“ при ОДМВР-Габрово на адрес ул. "Орловска" № 50, гр. Габрово, за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба №8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи. 
     Кандидатите могат да получат комплект с документи в сградата на РДПБЗН-Габрово.
     Конкурсни етапи:
     1. Изследване на физическата годност.
Изследването на физическата годност се провежда в гр. София на Спортен комплекс „Раковски”, съгласно Таблица № 2 от Специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, Приложение 2 към чл.3, ал.1, т.3 от Наредба рег. №8121з - 344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи, както следва:

Таблица 2

Точкова система за оценка

Тестова батерия

Скок на дължина от място (см)

Гладко бягане 800м (мин)

Преодоляване на 60 метрова пътека с препятствия (сек)

Изкачване по пожарникарска стълба 7 м

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

При неизпълнение или проявени колебание и страх на кандидатът се налага наказание с отнемане на 10 точки от набрания сбор от другите три теста.

10

> 245

> 210

t< 3.10

t< 3.20

t< 16.0

t< 20.0

9

240

205

3.11-3.15

3.21-3.25

16.01-17.0

20.1-21.0

8

235

200

3.16-3.20

3.26-3.30

17.1-18.0

21.1-22.0

7

230

195

3.21-3.25

3.31-3.35

18.1-19.0

22.1-23.0

6

225

190

3.26-3.30

3.36-3.40

19.1-20.0

23.1-24.0

5

220

185

3.31-3.35

3.41-3.45

20.1-21.0

24.1-25.0

4

215

180

3.36-3.40

3.46-3.50

21.1-22.0

25.1-26.0

3

210

175

3.41-3.45

3.51-3.55

22.1-23.0

26.1-27.0

2

205

170

3.46-3.50

3.56-4.00

23.1-24.0

27.1-28.0

1

200

165

3.51-3.55

4.01-4.05

24.1-25.0

28.1-29.0

 

     2. Психологично изследване.
     2.1. Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;
     2.2. Психодиагностично интервю.
Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез изследването по точка 2.1, се явяват на психодиагностично интервю.
Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в изследването по точка 2.1, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.
     3. Заключително интервю.
Списъците с допуснатите до участие в конкурса кандидати, резултатите от отделните конкурсни етапи или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на РДПБЗН-Габрово и на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси“ – МВР – София.
 04 септември 2018 | 14:01