МВР

ОД Габрово

 

Промяна в регистрацията на превозното средство

 

При промяна в регистрацията собственикът на превозното средство представя:

1.  превозното средство за идентификация и проверка на техническата изправност;
2.  писмено заявление за регистрация;
3.  документи за самоличност на собствениците;
4.  документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ;
5.  свидетелството за регистрация;
6.  документ за собственост с данните за марката, модела, номерата на рамата (шасито) и/или двигателя - само при промяна собствеността или основен агрегат (рама или двигател);
7.  документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност", валидна за собственика на превозното средство;
8.  при възстановяване на прекратена регистрация - протокол за изпитание от упълномощена от Държавната агенция по стандартизация и метрология организация;
9.  при изменение в конструкцията на регистрирано превозно средство - разрешение от Министерството на транспорта и посочените в разрешението документи;
10.  квитанции за платени такси за превозното средство;
11.  други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.