МВР

Дирекция "ВС"

 

Функции и задачи

        Дирекция "Вътрешна сигурност" е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване,пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на министерството.

       Съгласно чл.57, ал.1 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е полицейски орган. Полицейски органи са и служителите за осигуряване на дейностите по охрана на обекти по чл.92, ал.1 и 2.

       Съгласно чл.59 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е оперативно-издирвателен орган.

       Органите на дирекцията:
      1. предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления, извършени от служители на министерството;
      2. извършват превантивна дейност;
      3. извършват проучване за надеждност съобразно определената им компетентност в Закона за защита на класифицираната информация и издават, отказват, прекратяват или отнемат разрешения за достъп до класифицирана информация, както и осъществяват контрол за надеждност на лицата, получили достъп до класифицирана информация по реда на раздел VІ от глава шеста на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;
      4. разработват общите изисквания и основните регламентиращи документи по извършване на процедура по проучване за надеждност в МВР и оказват методическа помощ на проучващите органи в службите за сигурност и обществен ред в МВР.


Събития

Проведена работна среща на служители от дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР с представители на сектор „Вътрешни работи“ на Министерство на вътрешните работи на Република Сърбия

   На 29.03.2019 г. по покана на дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР се проведе работна среща между антикорупционните структури от Република България и Република Сърбия. Целта на проведеното съвещание е обсъждане и подготовка за съвместна кампания по превенция на корупцията в изпълнение на дейности по проектно предложение на дирекция „Вътрешна сигурност“ с наименование  „Остани чист, кажи НЕ на корупцията“.
    Двете страни се обединиха около мнението, че взаимодействието и сътрудничеството по линия на превенция и противодействие на корупцията в рамките на проекта, ще бъде ползотворно и ефективно и ще доведе до повишаване на доверието на гражданите към служителите от Министерство на вътрешните работи.

29 мар 2019

Продължава работата по инициативата на дирекция „Вътрешна сигурност“- МВР „Остани чист, кажи НЕ на корупцията“

   На 29 март 2019 г., по покана на дирекция „Вътрешна сигурност“ и Русенски университет „Ангел Кънчев“, се проведе втора по ред среща между антикорупционните структури на Република България, Република Румъния и Република Молдова във връзка с изпълнението на проектно предложение „Остани чист, кажи НЕ на корупцията“. Гостите бяха посрещнати в сградата на университета, където ректорът професор Христо Белоев изрази желание и готовност за партньорство в настоящата инициатива.

    Целта на посещението освен създаване на трайни партньорски отношения, предвиди и набелязването на конкретни мерки и дейности за реализирането на проектното предложение.  По инициатива на ръководството на висшето учебно заведение, студенти-доброволци ще вземат участие в подготовката и изработването на рекламни материали и мобилна апликация с цел популяризиране на проекта.

29 мар 2019