МВР

Дирекция "ВС"

 

Функции и задачи

        Дирекция "Вътрешна сигурност" е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване,пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на министерството.

       Съгласно чл.57, ал.1 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е полицейски орган. Полицейски органи са и служителите за осигуряване на дейностите по охрана на обекти по чл.92, ал.1 и 2.

       Съгласно чл.59 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е оперативно-издирвателен орган.

       Органите на дирекцията:
      1. предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления, извършени от служители на министерството;
      2. извършват превантивна дейност;
      3. извършват проучване за надеждност съобразно определената им компетентност в Закона за защита на класифицираната информация и издават, отказват, прекратяват или отнемат разрешения за достъп до класифицирана информация, както и осъществяват контрол за надеждност на лицата, получили достъп до класифицирана информация по реда на раздел VІ от глава шеста на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;
      4. разработват общите изисквания и основните регламентиращи документи по извършване на процедура по проучване за надеждност в МВР и оказват методическа помощ на проучващите органи в службите за сигурност и обществен ред в МВР.


Събития

Проведена работна среща на служители от дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР с представители от Главна дирекция Антикорупция - Румъния и националния център за борба с корупцията в Република Молдова състояла се в гр. Букурещ, Република Румъния.

   По покана на Главна дирекция Антикорупция - Румъния на 15.02.2019 г. в гр. Букурещ, Република Румъния се проведе работна среща между антикорупционните структури от Република България, Република Румъния и Република Молдова. Целта на проведеното съвещание е обсъждане и подготовка за съвместна кампания за превенция и осведоменост по границите на 3-те държави във връзка с проектно предложение на дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР на тема „Остани чист, кажи НЕ на корупцията“.

   Поетата инициативата има за цел да се информират гражданите, които пресичат общите граници за туристически или бизнес цели, относно възможността за сезиране на всяка от 3-те партньорски институции за извършено корупционно поведение от страна на длъжности лица. В рамките на проекта ще бъдат събирани и анализирани данни за нагласите и очакванията на гражданите от различни държави.

15 фев 2019

Проведена експертна среща между дирекция „Вътрешна сигурност“- МВР и представители на Министерство на вътрешните работи на Турция за подобряване на трансграничното сътрудничеството между двете страни

   На 08.01.2019 г. в сградата на Министерството на вътрешните работи се проведена експертна работна среща между старши комисар Румен Ганев – директор на ДВС-МВР и комисар Павлин Коджахристов – зам.-директор на ДВС-МВР, от българска страна и представители на Министерство на вътрешните работи на Турция, г-н Еркан Юджесан – съветник по вътрешните работи, г-н Ахмет Канатоглу и г-н Юсуф Мустафов – секретар в турското посолство в София.

   Темата на срещата бе, подобряване на трансграничното сътрудничество между двете страни и поставяне на основи за бъдещи съвместни дейности по линия на противодействие на корупцията.

   Старши комисар Румен Ганев – директор на ДВС-МВР изтъкна необходимостта от осигуряване на контактна точка на регионално ниво и бъдещо сътрудничество между антикорупционните структури на двете държави с цел ограничаване и пресичане на трафика на акцизни стоки, незаконното преминаване на граждани и корупцията по границата. Беше обсъдена възможността за съвместни превенционни действия в пограничните райони на двете страни по линия на антикорупцията.

   Гостите бяха запознати с изградената вече мрежа NERCISU и наложилата се трайна положителна практика за обмен на данни, взаимодействие и съвместна оперативна дейност между страните членки. Старши комисар Румен Ганев – директор на ДВС-МВР и комисар Павлин Коджахристов – зам.-директор на ДВС-МВР изразиха желание за присъединяването на Турция към вече изградената мрежа.

08 яну 2019