МВР

Дирекция "ВС"

 

Функции и задачи

        Дирекция "Вътрешна сигурност" е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване,пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на министерството.

       Съгласно чл.57, ал.1 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е полицейски орган. Полицейски органи са и служителите за осигуряване на дейностите по охрана на обекти по чл.92, ал.1 и 2.

       Съгласно чл.59 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е оперативно-издирвателен орган.

       Органите на дирекцията:
      1. предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления, извършени от служители на министерството;
      2. извършват превантивна дейност;
      3. извършват проучване за надеждност съобразно определената им компетентност в Закона за защита на класифицираната информация и издават, отказват, прекратяват или отнемат разрешения за достъп до класифицирана информация, както и осъществяват контрол за надеждност на лицата, получили достъп до класифицирана информация по реда на раздел VІ от глава шеста на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;
      4. разработват общите изисквания и основните регламентиращи документи по извършване на процедура по проучване за надеждност в МВР и оказват методическа помощ на проучващите органи в службите за сигурност и обществен ред в МВР.


Събития

Участие на делегация на дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР в 17-тата Годишна професионална конференция и Общо събрание на EPAC/EACN

   Директорът на дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР старши комисар Румен Ганев и контактното лице на ДВС-МВР в EPAC/EACN д-р Василева взеха участие в 17-тата Годишна професионална конференция и Общо събрание на EPAC/EACN.  Тя се проведе 15-17 ноември 2017 г. в гр. Лисабон с домакин на форума - Главен инспекторат на вътрешните работи към Министерство на вътрешните работи на Република Португалия. Присъстваха 160 ръководители и ключови представители на националните органи за надзор на полицията и органите за борба с корупцията на общо 35 държави-членки на Съвета на Европа и Европейския съюз, както и представители на OLAF и на Европейската комисия. Той бе открит от министъра на вътрешните работи на Португалия г-н Едуардо Арменио до Насцименто Кабрита. Г-н Андреас Wieselthaler, президент на EPAC/EACN и ръководител на Федералното бюро за борба с корупцията на Р Австрия, поздравени участниците и подчерта важността на дискутираната проблематика.

В работата на конференцията бяха включени пет пленарни сесии, фокусирани върху: най-новото развитие на международно и европейско равнище; оценка на корупцията, интегритет и борбата с корупцията; допустимостта на електронни доказателства и видеонаблюдение; злоупотреба с база данни от полицейски служители, нарушаване на служебната тайна; представяне на доклади от съветите за органите за борба с корупцията и органите за надзор на полицията.

   Бяха представени резултатите от работните групи "Управление на риска и анализ на риска" и "Анализ на големи данни, свързани правни аспекти, използване на бази данни".

   Експертна група от Федералното бюро за борба с корупцията на Р Австрия, представи своя разработка по прилагане на управлението на риска. Направен беше общ преглед на стъпките по прилагане на система за управление на риска.

   Делегацията на ДВС-МВР се включи в работата на работната група "Управление на риска и анализ на риска". Директорът – старши комисар Румен Ганев –проведе работни срещи с ръководителите на антикорупционните звена на Сърбия, БЮР Македония, Косово, Хърватска, Словения, Босна и Херцеговина, Черна гора, с които обсъди възможностите за засилване на регионалното сътрудничество.

   Старши комисар Румен Ганев проведе разговор и с г-н Andreas Wieselthaler, президент на EPAC/EACN, на който представи резултатите от втора Регионална среща на звената за вътрешна сигурност от мрежа NERCISU /създадена по негова инициатива/, състояла се октомври 2017 г., София с домакин – ДВС-МВР. Той предаде на г-н Andreas Wieselthaler начертаните мерки за развитие на NERCISU. Те бяха изпратени и до Секретариата на EPAC.

   Работата на форума приключи с разглеждане и приемане на Декларация за работата и стратегическото развитие на мрежите.

   Общото събрание на EPAC прие кандидатурите на двама нови заместник-президенти, поради изтичане на мандата на предходните.

16 ное 2017

Служител на дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР с награда в конкурса „Джовани Фалконе“, 2017

   На 31 октомври 2017 г. за девета поредна година бяха връчени наградите „Джовани Фалконе*“. На събитието присъстваха посланикът на Италия Н. Пр. Стефано Балди , г-н Никола Гратери – италиански магистрат, посланикът на Р Румъния Н. Пр. Йон Гъля,   консулът  на Р Румъния и министри.

   Комисар Кирил Златков, началник на отдел в дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР получи наградата за полицаи. Тя се присъжда за смелост, доблест, честност и висок професионализъм.

   *Джовани Фалконе  е италиански прокурор, известен борец срещу мафията в Сицилия, символ на борбата срещу престъпността. След дълга и забележителна кариера той е убит от сицилианската мафия, заедно с жена му и трима техни телохранители, на магистралата край град Капачи през 1992 г.

31 окт 2017

Финален обучителен семинар в рамките на учебната 2017 година на дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР

    24 - 26 октомври 2017 г. в гр. Костенец се проведе три-дневно семинарно обучение, което е финалното занятие от учебната 2017 година на дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР. На него присъстваха служителите на дирекцията от всичките й териториални структури. 

   Обучителният семинар беше открит от зам.-директора комисар Павлин Коджахристов. Той обърна внимание на постигнатото от дирекцията пред последната година и важността да работим като колектив за развитието на дирекцията.

   Гост лекторът на семинара - г-н Мишел Линде, офицер за връзка на Федералната полиция при Посолството на Германия в София - запозна присъстващите със структурата на силите за вътрешна сигурност на Германия, тяхното разделение, както и задълженията, и отговорностите на съответните служби. В дискусия със служителите той очерта известния паралел със структурата на МВР на Р България. Г-н Линде се спря на затягащата се миграционна политика на Германия и на конкретните мерки в отговор на миграционния натиск. Засегна и политиката за противодействието на корупцията, като подчерта, че тя се фокусира върху провеждането на превантивни мерки, а не толкова на разследването. Като цяло Германия отчита ниска корупция.

   Г-н Мартин Михел, офицер за свръзка в Посолството на Швейцария в София, след като представи своите функции и конкретни задачи се спря на борбата с корупцията в Швейцария, включените структури, както и формите на антикорупционно обучение. Обърна внимание на наказателните мерки, като съобщи, че Швейцария също отчита ограничени корупционни случаи.

   Интересна тема представи г- Кан – съветник на министъра на вътрешните работи на Р България – „Как да работим с медиите?“ Той насочи вниманието към използването на възможните форми на сътрудничество и постигането на взаимната полезност. Изтъквайки, че личното поведение е от особена важност, лекторът отбеляза, че при комуникиране с обществото е важно да се преценява какво имаме право да съобщаваме и до къде да комуникираме. На няколко пъти той подчерта: „Не лъжете!“.

   Г-жа Милена Варамезова, началник на сектор "Административно осигуряване и регистратури" представи правилата за документооборота, обърна внимание на новите елементи в промените, на задълженията на служителите във връзка с документооборота, както и контрола по изпълнение на задачите.

   Г-жа Иванка Червенкова, главен счетоводител на МВР насочи дискусия към финансовите измерения, както на ниво министерство, така и на ниво служител. Тя съобщи и за особеностите на допълнително възнаграждение на служители, работещи по проекти.

   Старши комисар Румен Ганев, директор на ДВС-МВР засегна по-подробно международната дейност на дирекцията. Той сподели впечатления от участието си в годишната среща на ИНТЕРПОЛ в Пекин/КНР, за новите предизвикателства пред силите за сигурност, породени от геополитическите процеси. Ораторът съобщи за антикорупционната политика в Китай и предприеманите антикорупционни мерки на база възпитание и обучение от най-малка възраст.

   Старши комисар Ганев очерта новите направление на дейности на дирекцията по международното сътрудничество, както и новите проекти на дирекцията по европейски програми, което е ново самочувствие на всеки един от дирекцията.

   Служители на ДВС-МВР, участвали в обучения по линията на Агенцията на Европейския съюз за обучение по правоприлагане – CEPOL, Международната академия по правоприлагане - ILEA, гр. Будапеща/ Унгария разказаха за своето включване, наученото и надграденото в личностен аспект. Старши комисар Ганев поздрави колегите за доброто представяне.

   Във връзка с професионалния празник на българската полиция – 08 ноември 2017 г. старши комисар Румен Ганев връчи награда за заслуги „почетен знак на МВР III степен“ на служителите на ДВС-МВР – гл. инспектор Мирослав Иванов и д-р Василева, съобщи наградените с повишаване в длъжност.

   Семинарното обучение завърши с валидиране на новите знания чрез индивидуално решаване на тест, подготвен за настоящото обучение от началника на сектор "Административно осигуряване и регистратури" г-жа Милена Варамезова и началника на сектор „Човешки ресурси“ г-жа Тошка Димитрова  относно правилата при документооборота.

25 окт 2017

Старши комисар Румен Ганев даде старт на работата по проекта на дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР „Изграждане на Център за активен мониторинг в системата на МВР“ по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020

   На 25 октомври 2017 г. на среща със служителите от всички териториални структури на дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР старши комисар Румен Ганев, директор на ДВС-МВР обяви стартирането на работата по проекта, чийто координатор и бенефициент е дирекцията. Той е с наименование „Изграждане на Център за активен мониторинг в системата на МВР“ и официално започна с подписването на договора от негова страна на 11 октомври 2017 г. 

   На срещата бяха поканени представители на Отговорния орган по фонд „Вътрешна сигурност“, както и финансовия експерт по проекта, определен от ДПУБ - г-жа Червенкова.

   Старши комисар Ганев, който е и ръководител на проекта, запозна присъстващите с програмата, посредством която се получава безвъзмездна финансова помощ и ще се реализира проекта - Национална програма на България за подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014-2020. Обърна внимание на спецефичната цел и дейността на програмата, в рамките на които нашата проектна идея се е включила.

   Той, подчерта, че постигнатото като опит и практика на дирекцията трябва непрекъснато да се надгражда. Идеята за разширяването на дейността на дирекцията в областта на аудио- и видео-наблюдението, и мониторинга беше развита в проектно предложение за изграждане на Център за активен мониторинг в системата на МВР. Тя стана и негово наименование.

   Старши комисар Ганев представи целите и задачите, заложени в проекта. Спря се подробно на предстоящите дейности -  логистично и административно обезпечаване на Център за активен мониторинг в системата на МВР, оперативно методическо разработване на нови антикорупционни мерки в системата на МВР, закупуване, монтиране и пускане в действие на новото техническо оборудване и печатно издание. Ръководителят очерта очакваните резултати. Той изтъкна въздействието на резултатите от работата по проекта, което следва да бъде осъществено, а именно - превантивно и пресичащо действие; подпомагане разкриването и разследването на корупционни и др. незаконни действия на служители на МВР, противодействие на престъпността.

   Старши комисар Румен Ганев изрази увереност, че като цяло въведените антикорупционни мерки чрез новия Център за активен мониторинг в системата на МВР ще благоприятстват намаляването на нивото на корупция в системата на МВР.

   Той благодари на участвалите в разбаротката на проектното предложение и пожела успех в работата по новия проект.

25 окт 2017