МВР

Дирекция "ВС"

 

Функции и задачи

        Дирекция "Вътрешна сигурност" е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване,пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на министерството.

       Съгласно чл.57, ал.1 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е полицейски орган. Полицейски органи са и служителите за осигуряване на дейностите по охрана на обекти по чл.92, ал.1 и 2.

       Съгласно чл.59 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е оперативно-издирвателен орган.

       Органите на дирекцията:
      1. предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления, извършени от служители на министерството;
      2. извършват превантивна дейност;
      3. извършват проучване за надеждност съобразно определената им компетентност в Закона за защита на класифицираната информация и издават, отказват, прекратяват или отнемат разрешения за достъп до класифицирана информация, както и осъществяват контрол за надеждност на лицата, получили достъп до класифицирана информация по реда на раздел VІ от глава шеста на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;
      4. разработват общите изисквания и основните регламентиращи документи по извършване на процедура по проучване за надеждност в МВР и оказват методическа помощ на проучващите органи в службите за сигурност и обществен ред в МВР.


Събития

Стратегическият модел на управление на директора на дирекция „Вътрешна сигурност“ в научните среди на CEPOL – от практиката към теорията

   Излезе 17-тото издание на Европейския бюлетин за научни изследвания в правоприлагането на CEPOL /European Union Agency for Law Enforcement Training - Агенция на Европейския съюз за обучение по правоприлагане/, в което е включена и научната разработка „A Contemporary Concept of Management of an Anti-Corruption Authority“.

   Минал през щателната проверка на международната редакционна комисия на Бюлетина от преподаватели и научни работници в Университета в Кеймбридж - Великобритания,  Полицейската академия в Шчитно и Полицейската академия на Чешката република, научният принос на стратегическия модел на управление на директора на дирекция „Вътрешна сигурност“ старши комисар Румен Ганев, в разработка с д-р Красимира Василева, е приет за публикуване. Моделът е базиран на въведени принципите на Европейския съюз за добро управление и отчитане на спецификата на дирекция „Вътрешна сигурност“ като структура на Министерство на вътрешните работи на България.

13 юни 2018

Опитът на дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР включен в Наръчника за добри международни практики, издаден по програмата на OLAF, HERCUL III

   Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР участва като партньор в международния проект, реализиран по програмата на OLAF, HERCUL III с наименование: „Подобряване на  трансграничното сътрудничество за превенция и борба с измамите, корупцията и други свързани престъпления в Югоизточна Европа“ и с координатор Главна дирекция „Антикорупция“-МВР, Румъния. В проекта участваха още Националната служба за защита, Унгария и Националното бюро за борба с корупцията в Украйна.

   Обобщения от съвместната двугодишна работа на партньорските институции, както и обща информация за тях, дейността и постигнатите резултати, с примери за добрите практики на всяка от тях се включиха в изданието Наръчник за добри практики „Подобряване на  трансграничното сътрудничество за превенция и борба с измамите, корупцията и други свързани престъпления в Югоизточна Европа“.

14 май 2018

Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР представи постигнатите резултати за 2017 г.

   На 10 май 2018 г. на среща с министъра на вътрешните работи г-н Валентин Радев, дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР представи отчет на дейността и на получените резултати за предходната 2017 година.

   Старши комисар Румен Ганев, директор на ДВС-МВР, направи анализ на постигнатото от осъществените дейности в различни направления през изминалия период, на база отчетените резултати по основните заложени приоритети на дирекцията. Той постави акцент върху предприетите мерки и действия по линия на противодействието на корупцията. Очерта ефективността от работата по подадени сигнали, включително и тези, получени чрез електронната форма на сайта на министерството  и откритата телефонна линия /02 982 22 22- за граждани и 2 3525 – за служители на МВР/.

   Старши комисар Ганев отдели специално внимание на провежданата политика по повишаване на професионалния капацитет на служителите от дирекцията и съобщи участията в национални и международни обучения, курсове и семинари. Изтъкна и наградата на дирекция от Института за публична администрация за постигнато ниво над средно европейското за учеща организация, 2017.  

   Той посочи като полезни практики работата на дирекцията в различни проекти и международни формати, които дават възможност за разширяването на контактите със сродни институции от съседните Балкански страни и държави членки на ЕС, и широк обмен на професионален опит. Като пример за успешна платформа, установила взаимно професионално доверие между структурите за сигурност и механизъм за активно оперативно регионално сътрудничество той изтъкна
създадената през 2016 г. Мрежа за засилено регионално сътрудничество на звената за вътрешна сигурност (Network for Enhanced Regional Cooperation of Internal Security Units - NERCISU), в която участват съответните структури към министерствата на вътрешните работи/полицията на Румъния, Македония, Сърбия, Гърция и България. Съвместните усилия са в отговор на новите проявления на престъпните и корупционни дейности, свързани с нелегалния трафик на хора, оръжие, наркотици, в това число и тероризъм. През 2017 г. чрез Мрежата е обменена оперативна информация по над 30 криминални случая. Най-емблематичната е проведената съвместната акция на ДВС-МВР и ГДА-МВР, Румъния на КПП „Дунав мост“ по разбиване на канал за трансфер на бежанци.

Старши комисар Ганев заяви, че дирекцията е наградена освен като Учеща организация за 2017, но тя има постигнати и други отличия, като:

  • Отличие за доблест и заслуги – 1 служител;
  • Почетен знак II степен – 1 служител;
  • Почетен знак III степен – 2-ма слежители;
  • Обявяване на благодарност – 2-ма служители;
  • Писмена похвала за съществен принос със заповед на директора на ДВС – 5 слежители;
  • Полицай на годината, 2017 – 2 поощрителни награди в индивидуална и в колективна категории;
  • Наградата „Джовани Фалконе“ за полицай – 1 служител.

Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР е единствената структура на МВР, отличена с награда в конкурса на ИПА „Добри практики, 2017“ в направление „Технологични решения за открито управление“.

10 май 2018