МВР

Дирекция "ВС"

 

Функции и задачи

        Дирекция "Вътрешна сигурност" е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване,пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на министерството.

       Съгласно чл.57, ал.1 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е полицейски орган. Полицейски органи са и служителите за осигуряване на дейностите по охрана на обекти по чл.92, ал.1 и 2.

       Съгласно чл.59 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е оперативно-издирвателен орган.

       Органите на дирекцията:
      1. предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления, извършени от служители на министерството;
      2. извършват превантивна дейност;
      3. извършват проучване за надеждност съобразно определената им компетентност в Закона за защита на класифицираната информация и издават, отказват, прекратяват или отнемат разрешения за достъп до класифицирана информация, както и осъществяват контрол за надеждност на лицата, получили достъп до класифицирана информация по реда на раздел VІ от глава шеста на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;
      4. разработват общите изисквания и основните регламентиращи документи по извършване на процедура по проучване за надеждност в МВР и оказват методическа помощ на проучващите органи в службите за сигурност и обществен ред в МВР.


Събития

Двустранна експертна RO-BG среща „Превенция на корупцията“, Букурещ

На11 септември 2018 г., в Букурещ, Румъния се проведе еднодневна среща на служители на Главна дирекция „Антикорупция“-МВР, Румъния, на Главен инспекторат на граничната полиция на Румъния и на дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР, България.

   Темата на срещата бе „Превенция на корупцията“, а домакин - Главна дирекция „Антикорупция“-МВР, Румъния.

   Заместник-генералният директор на ГДА г-н Паул-Клаудиу Стефан откри срещата като изтъкна много доброто сътрудничество между двете антикорупционни структури на Румъния и България. Споделяйки успешните съвместни действия и оперативни акции през последните години, той посочи предимствата и потребността от задълбочаване и разширяване на съвместната работа.

   Специален поздравинелен адрес към форума бе изпратен от директора на дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР, България старши комисар Румен Ганев. Той акцентира на динамичните геополитически процеси, налагащи охраната на външните граници на Европейския съюз за стратегическа важност. Като единствен начин да запазваме мира и да гарантираме сигурността както на нашите страни, така и на Съюза той определя укрепването на сътрудничеството в различните му форми и на всички нива.

   Българските и румънски експерти обсъдиха актуалните въпроси по прилагането на тестовете за лоялност в различни случаи на корупционно проявление, формите, методите и инструментите на превенция, превантивните и контролни мерки, методологии за оценка на корупционните рискове в органите и публичните институции, управление на корупционния риск.

   Определени бяха следващите съвместни инициативи между ДВС-МВР, България и ГДА, Румъния.

ГДА - МВР, Румъния  http://www.mai-dga.ro/arhive/bwg_gallery/11-septembrie-2018

11 сеп 2018