МВР

Дирекция "ВС"

 

Функции и задачи

        Дирекция "Вътрешна сигурност" е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване,пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на министерството.

       Съгласно чл.57, ал.1 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е полицейски орган. Полицейски органи са и служителите за осигуряване на дейностите по охрана на обекти по чл.92, ал.1 и 2.

       Съгласно чл.59 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е оперативно-издирвателен орган.

       Органите на дирекцията:
      1. предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления, извършени от служители на министерството;
      2. извършват превантивна дейност;
      3. извършват проучване за надеждност съобразно определената им компетентност в Закона за защита на класифицираната информация и издават, отказват, прекратяват или отнемат разрешения за достъп до класифицирана информация, както и осъществяват контрол за надеждност на лицата, получили достъп до класифицирана информация по реда на раздел VІ от глава шеста на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;
      4. разработват общите изисквания и основните регламентиращи документи по извършване на процедура по проучване за надеждност в МВР и оказват методическа помощ на проучващите органи в службите за сигурност и обществен ред в МВР.


Събития

Дирекция „Вътрешна сигурност“ бе домакин на поредната Трета годишна среща на NERCISU, подкрепена от Регионалния форум на министерствата, отговарящи за вътрешните работи, по въпросите на противодействие на вътрешната корупция, 26-27 ноември 2018 г. в София

   Като инициатор на създаването на Мрежата за засилено регионално сътрудничество на звената за вътрешна сигурност – NERCISU, дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР за трета поредна година бе домакин на срещата на ръководителите и представители на антикорупционните звена на министерствата на вътрешна сигурност/ полицията на балканските страни.

   Надграждайки постигнатото, тази година срещата на NERCISU се проведе в рамките на Регионалния форум на министерствата, отговарящи за вътрешните работи, по въпросите на противодействие на вътрешната корупция, 26-27 ноември 2018 г. в София. Неговият фокус бе засилване на партньорството в борбата с корупцията, като реален показател за върховенството на закона и оказване на подкрепа на инициативата на дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР за мрежовата работа, довела до успешен формат на регионално партньорство в рамките на сформираната по инициатива на старши комисар Румен Ганев и подкрепен от вътрешния министър през 2016 г. Мрежа за засилено регионално сътрудничество на звената за вътрешна сигурност – NERCISU.

   Участниците в Регионалния форум бяха министри, зам.-министри, държавен секретар и посланици на балканските партньори от Румъния, Гърция, Сърбия, БЮРМакедония, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора и Косово* и домакин – България, както ръководители и експерти на съответните компетентни органи в министерствата на вътрешните работи/полицията, отговарящи за вътрешния контрол и противодействието на вътрешната корупция.   

   Гости на форума бяха: г-н Андреас Визелталер, президент на EPAC/EACN и директор на Австрийското федерално антикорупционно бюро, г-жа Уте Щигел, зам.-ръководител на секция в Главна дирекция „Вътрешни работи“ на Европейската комисия, г-н Тодор Коларов, председател на Регионалната антикорупционна инициатива RAI, г-н Пламен Георгиев, председател на Комисията за борба с корупцията и конфискация на незаконно придобито имущество.

   В своето изказване министър Маринов анонсира породилата се необходимост за ефективна борба с корупцията - стабилна правна и институционална рамка и компетентни национални структури, способни да взаимодействат и да прилагат добри практики в своята работа. Той подчерта, че „процесите в региона са свързани и ако искаме да постигнем съществени и трайни резултати, трябва да работим съвместно“. Насърчи делегатите да продължат засилването на оперативното сътрудничество по противодействие на вътрешната корупция в националните министерства, включително чрез укрепване на дейността на NERCISU.

   Г-н Андреас Визелталер изказа задоволство от резултатността на създадения механизъм за оперативно сътрудничество в рамките на NERCISU и обърна внимание на липсата на обща платформа на европейските партньори срещу корупцията, в частност на сформирали се регионални мрежи, за споделяне на информация. Той предложи да се използват възможностите на вече съществуващата информационна платформа SIENA и увери подкрепата на EPAC за регионалната мрежа на Балканите - NERCISU.

   Г-жа Щигел изтъкна политиката на ЕС за регионално сътрудничество, инициативата на ЕК за създаване през 2019 г. на правна рамка за борба с корупцията, мониторинг и контрол на тази рамка. Насочи към резултатни платформи на сътрудничество в ЕВРОПОЛ и приветства мрежовата работа на NERCISU.

   Председателят на RAI представи различните инициативи и проекти на тази регионална инициатива, като подчерта готовността за сътрудничество и NERCISU.

   Г-н Георгиев акцентира на постигнатите резултата в борбата с корупцията на високите етажи, съобщи за възможности за сътрудничество с други мрежи и в частност NERCISU.

   Министрите и ръководителите на делегациите на балканските партньори споделиха за постигнати резултати в разкриването на корупционни и престъпни действия, за направени реформи и нови нормативни уретби. Не бяха спестени и проблемите в справянето с корупцията, противодействието от предприети мерки и страничните ефекти при прилагането на превантивни инструменти.  

   Старши комисар Румен Ганев, директор на дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР посочи, че сигурността е отговорност на всяка страна и „не може ако твоята черга гори, да не се запали и къщата на съседа“. Той представи мрежата NERCISU- установената форма на сътрудничество и постоянен контакт, направленията на съвместна работа, немалкото организирани и реализирани инициативи, срещи, обмени. Особен интерес предизвикаха съвместните опретавни действия и оказаната взаимна подкрепа на участниците в Мрежата при разследването и разкриването на вътрешни корупционни престъпления, довели до повдигнати обвинения и съдебни решения в съответните страни.

   Старши комисар Ганев изказа задоволството си, че ако първата среща през 2016 г. на ръководителите на участващите балкански звена за вътрешна сигурност е поставила основите на регионалното сътрудничество, то на втората годишна среща същите потвърждават своята убеденост от потребност за обединение в рамките на NERCISU, а сега, на третата година, броят на участващите структури от балканските партньори е удвоен.  

   Това, което се чу в изказването на всички делегации и участници в Регионалния форум на министерствата, отговарящи за вътрешните работи, по въпросите на противодействие на вътрешната корупция е увереност, че сътрудничеството между различните институции е ключът към успешна и резултатна антикорупционна работа. Те подкрепиха доказалата се регионална мрежа NERCISU, изразиха готовност за съдействие и към усилията на старши комисар Румен Ганев за надграждане, за разширяване на инициативите и за разрастване на сътрудничеството, като декларираха своя ангажимент да работят заедно за засилване на сътрудничеството си в тази област на двустранно и регионално равнище, използвайки съществуващите инструменти и формати.

   Вторият ден от форума бе професионална среща на NERCISU. Обсъжданите теми имаха практическа насоченост. Посочваха се предпоставки, съобщаваха се предприети мерки, анонсираха се създадени нормативни инструменти, предлагани бяха решения за ефективни механизми за комуникация и обмен.

   Добри антикорупционни практики в съответните страни споделиха г-н Том Хайнс, ръководител на политическата секция в Британското посолство в София, г-н Дъглас Екхард от Посолство на САЩ в София, г-н Томас Фернандес, ръководител на отдел „Вътрешен одит и съответствие“ на Германската федерална полиция.

   Интересни данни за развитието на корупционната среда в България представи гл. експерт Безлов от Центъра за изследване на демокрацията, Програма „Сигурност“. Той сподели за сътрудничеството от взаимен интерес на неправителствения сектор с ДВС-МВР при изследване на корупционните практики. Представена беше и магистърската програма "Противодействие на корупцията" на УНСС, в чийто лекционен състав ще бъдат включени лектори от ДВС-МВР.

   Старши комисар Румен Ганев обобщи резултатите от работата на Третата годишна среща на Мрежата за засилено регионално сътрудничество на звената за вътрешна сигурност – NERCISU:

   Участниците са убедени, че сътрудничеството между съответните компетентни институции в регионалните партньори е ключът към успешна и резултатна антикорупционна работа. Те са готови да продължават да работят в рамките на мрежа NERCISU и да я развиват като неформална платформа на регионално сътрудничество на звената за вътрешна сигурност и контрол. Отчитат NERCISU като добър инструмен на регионалните партньори за постоянен активен контакт, позволяващ бързи оперативни действия и ефективна работа, и декларират своя ангажимент да работят за неговото разширяване и за надграждане на формите и механизмите на комуникация, обмен и съвместни действия. Те подкрепят разширяването на сътрудничеството като адмирираха присъединяването на съответните компетентни органи на останалите партньори от Западните Балкани към NERCISU.

   Третата годишна регионана среща на NERCISU бе форум на откритост и отвореност към регионалния партньор, атмосфера на доверие, което делегатите отчитат като важна потребност в оперативната работа. Те оцениха създадената много добра комуникация и посочиха, че от общ интерес е изграждането на действащо сътрудничество на структурите за вътрешна сигурност. В подкрепа на това, изказаха готовност за включване в различните механизми на контакт, обмен и дейност в рамките на регионалната мрежа NERCISU.   

27 ное 2018

Чрез образование да се противопоставим на корупцията, заяви пред „Правен свят“ старши комисар Румен Ганев

   Старши комисар Румен Ганев, директор на ДВС-МВР взе участие във форум, посветен на въвеждането на антикорупционно образование в училищата и висшите учебни заведения -  проектна инициатива на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) и фондация "Конрад Аденауер",  в която като образователна институция се включва  Университетът за национално и световно стопанство (УНСС). Той стартира с нова магистърска програма "Противодействие на корупцията", в която ще си партнира с дирекция „Вътрешна сигурност“ и в която старши комисар Румен Ганев е един от лекторите.

   Пред електронната медия „Правен свят“ той изложи своята позиция за противодействието на корупцията в МВР като своеобразна борба с корупцията в обществото. „Големият плюс в тази програма е съчетанието между практическия опит, който имаме в дирекция "Вътрешна сигурност", хората на терен, с одита, с експертизата, която има УНСС“... Една от основните задачи на магистърската програма е да убедим хората, че има начини и способи, които могат да разкриват признаците за корупция и да й противодействат“, подчерта директора.

   Той е убеден, че тази програма е своеобразна мярка за превенция и само по линия на превенцията ще може да вървим пред събитията.

   Реализацията на завършилите тази магистърска програма старши комисар Ганев определя в: дирекция "Вътрешна сигурност", в дирекция „Инспекторат“, в дирекция "Обществени поръчки", в звеното за финансов одит на МВР.

   Повече информация: http://legalworld.bg/75343.celta-e-s-magistrite-po-protivodejstvie-na-korupciiata-da-promenim-pravilata-na-igrata.html

31 окт 2018

Изследвания върху радикалния ислям на служител на дирекция "Вътрешна сигурност"-МВР

   „Наскоро у нас излезе книга, чието заглавие „Настъплението на радикалния ислям. Златната саудитска верига срещу Европа“ фокусира вниманието на обществото върху един изключително сериозен проблем“, оповести в медиите редакторът на книгата Димитър Аврамов. А авторът е докторант Христина Йорданова, инспектор в дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР.

   Г-н Аврамов дава висока оценка на сериозния изследователски труд на г-жа Йорданова, проследила генезиса на радикалния ислям и неговите най-изявени пропагандатори и лидери на екстремистки групировки и движения, на радикалния ислям като глобален проблем с акцент проникването му у нас, със загриженост за способността на нашата държава да се противопостави ефикасно.

   Проблемът с радикалния ислям е твърде болезнен в Европа, особено след т.нар. Арабска пролет и миграционната вълна. Според г-н Аврамов върху народите е надвиснала сянката на самоунищожителна война между цивилизации. Огънят отдавна тлее и на Балканите, превърнати в база на немалко фундаменталисти. „Отрезвяването за истината обаче е още далеч от европейските лидери“ коментира той. До неопровежими доказателства, поместени в книгата, е достигнала с проучванията си г-жа Йорданова.

30 окт 2018