МВР

Дирекция "ВС"

 

Директор

 

старши комисар Румен Вълчев Ганев

 

Образование:

1983 г. – 1988 г. - СУ „Климент Охридски“, специалност „История и география“- магистър

2000 г. – 2003 г. - Академия на МВР, специалност „Публична администрация“ – магистър

2013 г. – работен семинар Подобряване на полицейските звената за вътрешна сигурност, Център за изследване на демокрацията

2015 г. – курс  „Защита на класифицираната информация“, Държавна комисия по сигурност на информацията 

2017 г. – квалификационен курс „Борба с корупцията и модел на закон - политика на изпълнение и симпозиум за развитие“,

Международна академия по правоприлагане, гр. Розуел, Ню Мексико, САЩ

2017 г. – квалификационен курс „Стратегическо управление“, ВА "Г. С. Раковски", София

2017 г. - зачислен докторант, Съвременни системи за управление и мониторинг, ВА "Г. С. Раковски", София

 

Професионална кариера:

1997 г. – 2007 г. - Национална служба „Сигурност“ – МВР

2007 г. – 2008 г. - Държавна агенция „Национална сигурност

2008 г. - 2013 г. - Директор на дирекция „Вътрешна сигурност“ - МВР

2014 г. -              Директор на дирекция „Вътрешна сигурност“ - МВР

 

Директорът на дирекция "Вътрешна сигурност" е пряко подчинен на министъра на вътрешните работи.

 

Приемен ден: всеки вторник от 15:00 до 17:00 ч.

тел.:  +359.2.9825149, ел. поща: [email protected]

 

Director
Senior Commissioner Rumen Valchev Ganev

Education:

1983 - 1988 - Sofia University "St. Kliment Ohridski", History and Geography Specialty - MA

2000 - 2003 - Academy of Ministry of Interior, Public Administration Specialty - MA

2013 г. – workshop Enhancing Police Internal Affairs Departments, Center Study of Democracy 

2015 - course "Protection of classified information," State Commission on Information Security

2017 - qualification course "Combating corruption and model law - policy implementation and development symposium,"

International Law Enforcement Academy, city. Roswell, New Mexico, USA.

2017 - qualification course "Strategic Management" BA "GS Rakovski" Sofia

2017 - assigned PhD, Modern systems of management and monitoring BA "GS Rakovski" Sofia

 

Professional career:

1997 - 2007 - National Security Service - MoI

2007 - 2008 - National Security State Agency

2008 - 2013 - Director of Internal Security Directorate - MoI

2014 -           Director of Internal Security Directorate – MoI

 

Director of Internal Security Directorate – MoI is directly subordinated to the Minister of Interior.

 

Visiting day: every Tuesday from 15:00 pm. to 17:00 pm.

tel.: +359.2.9825149

mail:[email protected]