МВР

Дирекция "УССД"

 

Вътрешни правила

Вътрешни правила (pdf) - Отменени със заповед № 5785з-1814/12.06.2015 г.

 

Вътрешни правила (pdf) - Отменени със заповед № 5785з-773/20.05.2016 г.

                                                                                                                                  25.06.2015 г.Изменения и допълнения към вътрешни правила (pdf) - към 29.09.2015 г.Отменени със заповед № 5785з-773/20.05.2016 г.

Изменения и допълнения към вътрешни правила (pdf) - към 27.10.2015 г.Отменени със заповед № 5785з-773/20.05.2016 г.

22.02.2016

 

Вътрешни правила (doc) - Приети със Заповед № 5785з-773/20.05.2016 г.

Приложения към вътрешни правила (rar)

03.06.2016

Изменения и допълнения към вътрешни правила (pdf) - към 20.05.2016 г.Приети със Заповед № 5785з-1508/10.09.2016 г.

24.10.2016

Типови договори (rar) - Приложения към вътрешни правила, приети със Заповед № 5785з-773/20.05.2016 г. 

27.12.2016

Проект на типови документации за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, ограничена процедура и публично състезание:

Типови документации (rar)

Проект на типова покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление:

Типова покана (doc)

31.01.2017