МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на консумативи за технологичния процес на РОБ", с три обособени позиции

29 мар 2019

Техническа спецификация - Обособена позиция № 1 - „Доставка на масло за консервация на оръжие „Лубрика Протектол Р 1" - 29.03.2019

Техническа спецификация - Обособена позиция № 2 - „Доставка на смазочно масло AN - 15" - 29.03.2019

Техническа спецификация - Обособена позиция № 3 - „Доставка на Натриева основа (сода каустик) - NaOH, Натриев нитрит - NaNO2, Натриев нитрат - NaNO3, Натриев карбонат (калцирана сода) - Na2CO3" - 29.03.2019

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н инж. Валентин Бонов ( Началник Сектор „Въоръжение и охрана"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 12.04.2019 г.

 29 март 2019 | 11:20