МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на консумативи за експертни изследвания“ по 3 (три) обособени позиции

20 мар 2019Техническа спецификация - Обособена позиция № 1 - „Закупуване на индикаторни тест ленти“
Техническа спецификация - Обособена позиция № 2 - „Закупуване на плочки за тънкослойна хроматография
Техническа спецификация - Обособена позиция № 3 - „Закупуване на колони за течна хроматография“


Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Иван Иванов ( Началник Отдел "МТО"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 03.04.2019 г.

 20 март 2019 | 14:40