МВР

Дирекция "УССД"

 

Заповед относно определяне на участник, спечелил проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, открит със заповед № 8121з-393/08.03.2017 г. на министъра на вътрешните работи.

19 май 2017

Заповед №8121з-682/16.05.2017 г. (pdf)

19.05.2017

 29 юни 2017 | 09:52