МВР

Дирекция "УССД"

 

Заповед относно определяне на участник, спечелил проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, открит със заповед № 8121з-747/28.06.2018 г. на министъра на вътрешните работи.

03 юли 2018

Заповед № 8121з-747/28.06.2018 г. - 03.07.2018 г.

 03 юли 2018 | 15:34